Szczegóły ebooka

Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych

Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych

Anna Kosieradzka

Ebook

Autorami artykułów są: A. Kosieradzka, U. Kąkol, G. Kunikowski, W. Skomra, J. Smagowicz, J. Zawiła-Niedźwiecki
 
Celem tego podręcznika, który jest drugim w serii, jest wieloaspektowe przedstawienie problematyki planowania cywilnego, w tym metodyk tworzenia planów publicznego zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych. Charakterystyczną cechą podręcznika jest procesowe ujęcie problematyki planowania cywilnego.
 
Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Zaprezentowano w nich: rodzaje planów publicznego zarządzania kryzysowego, ich wzajemne zależności oraz podmioty uczestniczące w ich sporządzaniu i wykorzystywaniu (rozdział 1), metodykę oceny ryzyka na potrzeby publicznego zarządzania kryzysowego (rozdział 2), metodykę opracowywania planów zarządzania kryzysowego (rozdział 3) oraz metodykę opracowywania planów ratowniczych (rozdział 4). Podsumowaniem rozważań zawartych w podręczniku jest rozdział 5, prezentujący model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego, pozwalający na ocenę stopnia przygotowania jednostek administracji na poziomie gminnym do realizacji zadań związanych z planowaniem cywilnym i zarządzaniem kryzysowym.
 
Podręcznik zawiera liczne przykłady rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w planowaniu cywilnym wraz z metodami i procedurami ich opracowania. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania i zadania umożliwiające sprawdzenie poziomu uzyskanej wiedzy oraz identyfikację problemów do samodzielnego studiowania.

Wstęp 9

1. PLANY PUBLICZNEGO  ZAR ZĄDZANIA KRYZ YSOWEGO I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ICH SPORZĄDZANIU I WYKORZYSTYWANIU 13

1.1. System zarządzania kryzysowego w Polsce 13

1.2. Przegląd podmiotów zobowiązanych do sporządzania i do korzystania z planów zarządzania kryzysowego oraz z planów ratowniczych 15

1.3. Charakterystyka planów publicznego zarządzania kryzysowego 18

1.3.1. Plany zarządzania kryzysowego – Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego 19

1.3.2. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego – sporządzany na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 21

1.3.3. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 23

1.4. Relacje między dokumentami publicznego zarządzania kryzysowego 26

1.5. Podsumowanie rozdziału 33

1.6. Zadania 33

1.7. Pytania kontrolne 34

2. METODYKA OCENY RYZYKA W PUBLICZNYM ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z PERSPEKTYWY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 35

2.1. Założenia metodyki. Opis powiązań modułów metodyki 35

2.2. Etapy metodyki 38

2.2.1. Identyfikacja systemów, podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej 38

2.2.2. Identyfikacja zagrożeń 39

2.2.3. Analiza ryzyka 41

2.2.4. Szacowanie ryzyka 42

2.2.5 Opracowanie i analiza scenariuszy zdarzeń 44

2.2.6. Określenie postępowania z ryzykiem46

2.3. Międzyszczeblowe przekazywanie informacji o ryzyku. Tworzenie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego 48

2.3.1. Przekazywanie informacji o ryzyku 48

2.3.2. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego 50

2.4. Podsumowanie rozdziału 50

2.5. Pytania kontrolne 51

3. METODYKA OPRACOWYWANIA PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52

3.1. Model powiązań modułów i procedur wchodzących w skład Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 52

3.2. Plan główny 57

3.3. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 61

3.4. Załączniki funkcjonalne planu głównego 68

3.4.1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (SPO) 68

3.4.2. Zasady organizacji służb pomocy 69

3.4.3. Wykazy stanowiące załączniki do KPZK 73

3.5. Zasady dotyczące prowadzenia KPZK oraz planów dla niższych szczebli administracyjnych 74

3.6. Przykłady 77

3.6.1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia 78

3.6.2. Zadania i obowiązki uczestników ZK w formie siatki bezpieczeństwa 81

3.6.3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych 90

3.6.4. Przykładowe zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 90

3.6.5. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 90

3.6.6. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 97

3.6.7. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 97

3.7. Podsumowanie rozdziału 100

3.8. Pytania kontrolne 101

4. METODYKA OPRACOWYWANIA PLANÓW RATOWNICZYCH 102

4.1. Organizacja ratownictwa w Polsce 102

4.2. Charakterystyka planów ratowniczych KSRG 104

4.2.1. Zawartość planów ratowniczych KSRG 104

4.2.2. Analiza zagrożeń oraz analiza zabezpieczenia operacyjnego 105

4.2.3. Charakterystyka zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty wspomagające 108

4.2.4. Charakterystyka zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze 109

4.2.5. Zalecane zasady i procedury ratownicze wynikające z zadań realizowanych przez podmioty KSRG 115

4.2.6. Dane teleadresowe podmiotów KSRG oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych 116

4.2.7. Wykaz sił i środków podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej 116

4.2.8. Graficzne przedstawienie obszarów chronionych 116

4.2.9. Wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa 117

4.2.10. Arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratowniczego 118

4.3. Elementy metodyki budowy planów ratowniczych z perspektywy poziomu centralnego 118

4.4. Instytucje włączane w sytuacjach zagrożenia – charakterystyka 120

4.5. Podsumowanie rozdziału 134

4.6. Zadania 135

4.7. Pytania kontrolne 135

5. MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI W ZAKRESIE PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 136

5.1. Istota modelu dojrzałości organizacji 136

5.2. Model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego139

5.3. Struktura modelu dojrzałości 141

5.3.1. Obszary procesowe i cele 142

5.3.2. Poziomy dojrzałości 144

5.3.3. Repozytorium dobrych praktyk147

5.4. Powiązania między elementami modelu 152

5.5. Sposób dokonywania oceny z wykorzystaniem modelu dojrzałości 154

5.6. Ocena z wykorzystaniem modelu dojrzałości w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego 156

5.7. Podsumowanie rozdziału 159

5.8. Zadania 160

5.9. Pytania kontrolne 160

Bibliografia 161

Załączniki 164

Załącznik 1. Wykaz ustaw określających zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego 164

Załącznik 2. Słownik pojęć wykorzystywanych przy sporządzaniu planów ratowniczych 167

  • Tytuł: Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
  • Autor: Anna Kosieradzka
  • ISBN: 978-83-8156-425-0, 9788381564250
  • Data wydania: 2022-08-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2vcf
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej