Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MISSIO

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MISSIO


Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio (Misja Odkupiciela). Encyklika ogłoszona 7 grudnia 1990 r. Papież podkreśla w niej aktualność posłannictwa misyjnego Kościoła. Tytuł pierwszego rozdziału brzmi: Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem. Ojciec Święty przypomina wiernym i Kościołowi o obowiązku poznawania i głoszenia Ewangelii. Omawia teologiczne podstawy ewangelizacji. Zwraca też uwagę, że obecny obszar działalności misyjnej wyznacza nie tylko geografia, ale także określone środowiska, jak imigranci, młodzież, skupiska biedy czy wielkie miasta.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WPROWADZENIE
 • I JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM ZBAWICIELEM
  • NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE (J 14,6)
  • WIARA W CHRYSTUSA JEST PROPOZYCJĄ SKIEROWANĄ DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA
  • KOŚCIÓŁ ZNAKIEM I NARZĘDZIEM ZBAWIENIA
  • ZBAWIENIE OFIAROWANE JEST WSZYSTKIM LUDZIOM
  • NIE MOŻEMY NIE MÓWIĆ (Dz 4,20)
 • II KRÓLESTWO BOŻE
  • CHRYSTUS UOBECNIA KRÓLESTWO
  • ZNAMIONA I WYMOGI KRÓLESTWA
  • KRÓLESTWO BOŻE WYPEŁNIA SIĘ I ZOSTAJE OGŁOSZONE W ZMARTWYCHWSTAŁYM CHRYSTUSIE
  • KRÓLESTWO W ODNIESIENIU DO CHRYSTUSA I DO KOŚCIOŁA
  • KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE KRÓLESTWA
 • III DUCH ŚWIĘTY GŁÓWNYM SPRAWCĄ MISJI
  • ROZESŁANIE AŻ PO KRAŃCE ZIEMI (Dz 1,8)
  • DUCH KIERUJE MISJĄ
  • DUCH ŚWIĘTY CZYNI MISYJNYM CAŁY KOŚCIÓŁ
  • DUCH ŚWIĘTY JEST OBECNY I DZIAŁA W KAŻDYM CZASIE I MIEJSCU
  • DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA JEST DOPIERO U POCZĄTKÓW
 • IV NIEZMIERZONE HORYZONTY MISJI WŚRÓD NARODÓW
  • ZŁOŻONA I ULEGAJĄCA PRZEMIANOM SYTUACJA RELIGIJNA
  • MISJE AD GENTES ZACHOWUJĄ SWĄ WARTOŚĆ
  • DO WSZYSTKICH NARODÓW, POMIMO TRUDNOŚCI
  • KRĘGI MISJI AD GENTES
  • WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI I DZIAŁANIE NA RZECZ WOLNOŚCI CZŁOWIEKA
  • ZWRÓCIĆ UWAGĘ CHRZEŚCIJAN NA POŁUDNIE I WSCHÓD
 • V MISYJNE DROGI
  • PIERWSZĄ FORMĄ EWANGELIZACJI JEST ŚWIADECTWO
  • PIERWSZE PRZEPOWIADANIE CHRYSTUSA ZBAWICIELA
  • NAWRÓCENIE I CHRZEST
  • FORMOWANIE KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH
  • KOŚCIELNE WSPÓLNOTY PODSTAWOWE SIŁĄ EWANGELIZACYJNĄ
  • WCIELAĆ EWANGELIĘ W KULTURY NARODÓW
  • DIALOG Z BRAĆMI O INNYCH PRZEKONANIACH RELIGIJNYCH
  • POPIERAĆ ROZWÓJ WYCHOWUJĄC SUMIENIA
  • MIŁOŚĆ ŹRÓDŁEM I SPRAWDZIANEM MISJI
 • VI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA MISJE I PRACUJĄCE W DUSZPASTERSTWIE MISYJNYM
  • OSOBY ODPOWIEDZIALNE W PIERWSZYM RZĘDZIE ZA DZIAŁALNOŚĆ MISYJNĄ
  • MISJONARZE I INSTYTUTY AD GENTES
  • KAPŁANI DIECEZJALNI DLA MISJI POWSZECHNEJ
  • MISYJNA OWOCNOŚĆ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  • WSZYSCY LUDZIE ŚWIECCY SĄ MISJONARZAMI NA MOCY CHRZTU ŚWIĘTEGO
  • DZIAŁALNOŚĆ KATECHISTÓW I RÓŻNORODNOŚĆ POSŁUG
  • KONGREGACJA DS. EWANGELIZACJI NARODÓW I INNE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ MISYJNĄ
 • VII WSPÓŁPRACA W DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
  • MODLITWY I OFIARY W INTENCJI MISJONARZY
  • PANIE, OTO JA, JESTEM GOTOWY! POŚLIJ MNIE! (Por. Iz 6,8)
  • WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU, ANIŻELI W BRANIU (Dz 20,35)
  • NOWE FORMY WSPÓŁPRACY MISYJNEJ
  • OŻYWIANIE DUCHA MISYJNEGO W LUDZIE BOŻYM I JEGO FORMACJA MISYJNA
  • GŁÓWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
  • UMIEĆ NIE TYLKO DAWAĆ, ALE I PRZYJMOWAĆ
  • BÓG PRZYGOTOWUJE NOWĄ WIOSNĘ EWANGELII
 • VIII DUCHOWOŚĆ MISYJNA
  • POZWOLIĆ SIĘ PROWADZIĆ DUCHOWI
  • ŻYĆ TAJEMNICĄ CHRYSTUSA POSŁANEGO
  • MIŁOWAĆ KOŚCIÓŁ I LUDZI, TAK JAK UMIŁOWAŁ ICH JEZUS
  • PRAWDZIWY MISJONARZ TO ŚWIĘTY
 • ZAKOŃCZENIE
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MISSIO
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693614, 9788375693614
 • Data wydania: 2013-09-13
 • Identyfikator pozycji: e_531j
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael