Helion


Szczegóły ebooka

 
Noc

Noc


Noc Czy w śnie da­rem­nym, w przy­po­mnie­niu  le­żę pod świa­tłem, co jak ko­ral  sta­cza się pręd­ko? Oto po­ra,  gdy cie­nie kwia­tów w fa­li wart­kiej  pły­wa­ją cięż­kie ni­by kar­pie  w księ­ży­cu srebr­ne. Owad rów­ny  jest czło­wie­ko­wi, ptak zwie­rzę­ciu,  gdy nie­bo bu­dząc nas jak stru­ny  al­bo ści­sza­jąc swym do­tknię­ciem  od­cho­dzi ciem­ne pod po­wie­kę.    Że­bym pa­mię­tał: rów­ny je­stem  łu­nie ró­żo­wej, któ­ra prze­strzeń  w drze­wo ko­lo­rów na­głych zmie­nia.  Że­bym ro­zu­miał: na­wet sal­wie,  gdy przez po­wie­trze idzie lek­kie  jak dzwon od chłod­nych drzwi mil­cze­nia.  I że­bym mó­wił: rów­ny je­stem  sam so­bie le­żąc w śnie jak wy­spa,  gdy nie­bo bia­łe jest jak pa­pier,  a zie­mia wciąż nie­rze­czy­wi­sta    i za­rys kwia­tów dnem prze­cho­dząc  tę­że­je w ka­mień, w kość wo­sko­wą;  a ja w da­rem­nym przy­po­mnie­niu  dzie­ciń­stwa kształt przy­bli­żam ja­sny,  ob­ło­ków gó­ra, nad nią księ­życ  i wiatr go­łę­bi po­nad la­sem,  wo­da we­so­ła, sze­lest ry­by  wśród li­lii wod­nych. [...]

Tadeusz Gajcy
Ur. 8 lutego 1922 r. w Warszawie Zm. 16 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Wczorajszemu, Kolęda, Widma, Do potomnego, Homer i orchidea pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień Poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki. Ukończył gimnazjum i liceum księży marianów na Bielanach. Od 1941 r. studiował filologię polską na podziemnym UW. Członek organizacji Konfederacja Narodu; współzałożyciel (1942), a od 1943 r. redaktor konspiracyjnego czasopisma tej organizacji ?Sztuka i Naród?. Żołnierz AK; brał udział w akcji składania wieńca pod pomnikiem Kopernika (25 maja 1943 r.). Zginął w powstaniu warszawskim wraz z Zdzisławem Stroińskim na Starym Mieście. Otrzymał nagrodę na podziemnym konkursie czasopisma ?Sztuka i Naród? za wiersz Wczorajszemu (1942), włączony później do antologii Słowo prawdziwe (1942). Nagrodzony także przez czasopismo ?Kultura i Jutro? (1943) za wiersz Rapsod o Warszawie. Wyraziciel ideowego i artystycznego grupy ?Sztuka i Naród?; w artykule Już nie potrzebujemy (?SiN? nr 11, 12 z 1943 r.) i O wawrzyn (wyd. ?Kierunki? 1967, nr 19) polemizował z literackimi poprzednikami, zarzucając poetom ?Skamandra? bezideowość i koniunkturalizm, a Awangardzie Krakowskiej ? ?ekwilibrystykę intelektualną?; poetów swojej generacji uważał za kontynuatorów katastrofizmu. Sam rolę poety widział w byciu odkrywcą tajemnicy bytu i wychowawcą narodu. W poematach Z dna nawiązującym do przeżyć z wojny obronnej 1939 r. oraz Widma wyd. w debiutanckim tomie z 1943 r. (będącym poetycką odpowiedzią na cykl poetycki Borowskiego pt. Gdziekolwiek ziemia...) zawarł wizję apokaliptycznej zagłady. W śpiewogrze Misterium niedzielne (1943) podjął próbę przezwyciężenia własnego katastrofizmu, przedstawiając świat czasu wojny jako groteskę i nawiązując do folkloru warszawskich przedmieść. W ostatnim tomie zwraca uwagę jego testament poetycki Do potomnego. Często posługiwał się konwencją snu, wizji, sięgał po formy ballady, kolędy, piosenki.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.