Helion


Szczegóły ebooka

 
Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji

Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji


ECONOMICUS 2014 - III w kategorii "Najlepszy poradnik ekonomiczny"

 

Inwestycja jak złoto

Ostatnie lata cechuje ogromny wzrost ilości i wysokości inwestycji na rynkach surowcowych. Według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements – BIS) liczba otwartych pozycji w surowcowych kontraktach futures wzrosła z nieco ponad 20 mln w 1993 roku do niemal 160 mln siedemnaście lat później. Obroty nie pozostawały w tyle. W 1993 roku uczestnicy rynku zawarli transakcje łącznie na 40 mln sztuk kontraktów futures, a w roku 2010 tych transakcji było już prawie 600 mln, co oznacza, że wzrost wolumenu był aż piętnastokrotny. Zjawisku temu zaczęły towarzyszyć gwałtowne wzrosty i spadki cen ropy naftowej, złota, żywności. W prasie na stałe zagościły „nadmierne spekulacje”, odmieniane przez wszystkie przypadki.

Niniejsza książka w sposób kompleksowy opisuje wpływ strukturalnych zmian wywołanych wzrostem aktywności inwestorów finansowych na giełdach towarowych na warunki inwestowania na tychże rynkach. Szczególny nacisk został tu położony na strategiczną alokację aktywów w ramach portfela inwestycyjnego i korzyści z niej płynące. Tym samym publikacja ma na celu wypełnienie istotnej luki w literaturze przedmiotu. Ze względu na precedensowy charakter analiza została przeprowadzona z punktu widzenia inwestora globalnego i nie ograniczyła się jedynie do rynku polskiego. Jest to ważne dla polskiego inwestora, który chce zaangażować swoje pieniądze np. na rynku złota czy ropy naftowej, ponieważ są to rynki globalne, podlegające prawom i trendom ogólnoświatowym.

Wprowadzenie (7)

Rozdział 1. Strategiczna alokacja aktywów na rynkach surowców (13)

 • 1.1. Klasy aktywów inwestycyjnych (13)
 • 1.2. Strategiczna alokacja aktywów (17)
 • 1.3. Inwestycje na rynkach surowców (18)

Rozdział 2. Pasywne inwestycje na rynkach surowców (23)

 • 2.1. Geneza inwestycji na rynkach futures (24)
 • 2.2. Źródła zysku z pasywnych inwestycji na rynkach surowców (33)
  • 2.2.1. Zysk spotowy (34)
  • 2.2.2. Zysk z rolowania pozycji (35)
  • 2.2.3. Depozyt zabezpieczający (37)
  • 2.2.4. Dywersyfikacja (38)
  • 2.2.5. Metoda ważenia (40)
  • 2.2.6. Dynamiczna alokacja aktywów (41)
  • 2.2.7. Termin rozliczenia kontraktów (42)
 • 2.3. Hipotezy oczekiwanych stóp zwrotu na rynkach surowcowych (44)
  • 2.3.1. Systematyzacja hipotez oczekiwanych stóp zwrotu (45)
  • 2.3.2. Perspektywa CAPM (46)
  • 2.3.3. Teorie magazynowania (47)
  • 2.3.4. Teoria racjonalnych oczekiwań (50)
  • 2.3.5. Teoria normalnego deportu (51)
  • 2.3.6. Hipoteza presji hedgingowej (53)
  • 2.3.7. Hipoteza preferencji płynności (54)
  • 2.3.8. Hipoteza segmentacji rynku (55)
  • 2.3.9. Normalny report (55)
  • 2.3.10. Modele opcyjne (56)
 • 2.4. Benchmarki dla rynku surowców (57)
  • 2.4.1. Konstrukcja indeksów na rynkach surowcowych (58)
  • 2.4.2. Przegląd indeksów rynków surowcowych (59)
 • 2.5. Zasadność pasywnych inwestycji na rynkach surowców w świetle dotychczasowych badań (67)

Rozdział 3. Aktywne inwestycje na rynkach surowców (73)

 • 3.1. Geneza funduszy kontraktów terminowych (73)
 • 3.2. Regulacje instytucjonalne funduszy managed futures (77)
 • 3.3. Zarządzanie portfelami funduszy managed futures (83)
  • 3.3.1. Style zarządzania managed futures (83)
  • 3.3.2. Systemy transakcyjne (85)
  • 3.3.3. Kalibracja i walidacja systemu (100)
  • 3.3.4. Konstrukcja portfela (103)
  • 3.3.5. Zarządzanie ryzykiem i dźwignią finansową (105)
 • 3.4. Teoretyczne podstawy analizy technicznej (107)
 • 3.5. Benchmarki managed futures (113)
  • 3.5.1. Klasyfikacja indeksów managed futures (114)
  • 3.5.2. Przegląd wybranych indeksów (118)
  • 3.5.3. Notowania indeksów managed futures (121)
 • 3.6. Obciążenia baz danych i indeksów funduszy kontraktów terminowych (125)
  • 3.6.1. Obciążenie selekcji (126)
  • 3.6.2. Błąd retrospekcji (127)
  • 3.6.3. Efekt nowości (127)
  • 3.6.4. Efekt uzupełnienia (127)
  • 3.6.5. Efekt przetrwania (130)
  • 3.6.6. Niedoszacowanie zmienności (135)
  • 3.6.7. Efekt rebalansowania (136)
  • 3.6.8. Zniekształcenie dostępności (137)
 • 3.7. Zasadność inwestycji w fundusze kontraktów terminowych w świetle dotychczasowej literatury (140)

Rozdział 4. Finansjalizacja rynków towarowych (145)

 • 4.1. Powstawanie baniek cenowych (153)
 • 4.2. Wzrost korelacji na rynkach surowcowych (159)
 • 4.3. Zmiana struktury terminowej rynków (165)
 • 4.4. Spadek skuteczności analizy technicznej (167)
 • 4.5. Odmienne wyjaśnienia strukturalnych zmian na rynkach surowcowych (174)
  • 4.5.1. Wzrost gospodarek wschodzących (174)
  • 4.5.2. Biopaliwa (175)
  • 4.5.3. Kryzys finansowy (176)
  • 4.5.4. Inflacja (177)
 • 4.6. Analiza empiryczna zmian na rynkach surowcowych (179)
  • 4.6.1. Wzrost korelacji pomiędzy surowcami a tradycyjnymi klasami aktywów (179)
  • 4.6.2. Spadek skuteczności analizy technicznej (186)
  • 4.6.3. Zmiany struktury terminowej rynków surowcowych (191)

Rozdział 5. Ocena inwestycji na rynkach surowców (201)

 • 5.1. Inwestycje samodzielne (201)
  • 5.1.1. Wskaźnik Sharpe'a (202)
  • 5.1.2. Wskaźniki oparte na modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (207)
  • 5.1.3. Miary M2, M3 oraz Graham i Harvey (212)
  • 5.1.4. Wskaźniki bazujące na ryzyku ujemnym (216)
  • 5.1.5. Wskaźniki behawioralne (218)
  • 5.1.6. Wskaźniki oparte na wartości narażonej na ryzyko (218)
  • 5.1.7. Wskaźniki oparte na obsunięciu kapitału (221)
  • 5.1.8. Ocena inwestycji w fundusze kontraktów terminowych (224)
 • 5.2. Ocena inwestycji surowcowych jako składowych portfela inwestycyjnego (228)
  • 5.2.1. Analiza graficzna (232)
  • 5.2.2. Portfele replikujące (235)
  • 5.2.3. Metoda symulacyjna (238)

Rozdział 6. Ocena zasadności inwestycji w surowce w kontekście wzrostu znaczenia inwestycji finansowych (241)

 • 6.1. Opis próby badawczej, zakres czasowy i procedury badania (241)
 • 6.2. Pasywne inwestycje na rynkach surowców (242)
  • 6.2.1. Inwestycje pasywne w warunkach zmiany struktury rynków terminowych (250)
  • 6.2.2. Inwestycje pasywne w warunkach wzrostu korelacji (258)
 • 6.3. Aktywne inwestycje na rynkach surowców (264)

Zakończenie (273)

Bibliografia (277)