Helion


Szczegóły ebooka

Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowań. Wydanie V

Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowań. Wydanie V


Twórcy Javy od początku historii tego języka śmiało wprowadzali kolejne awangardowe innowacje, a pisane w niej aplikacje miały swój udział w napędzaniu internetowego postępu. Obecnie Java jest uważana za najpopularniejszy język programowania na świecie, a miliony deweloperów wciąż tworzą za jej pomocą oprogramowanie dla niemal każdego urządzenia wyposażonego w procesor. Java jest wyjątkowo wszechstronnym narzędziem: pozwala napisać zarówno prostą aplikację mobilną, jak i złożony system internetowy. Pozostaje przy tym stosunkowo prosta w nauce - co sprawia, że jest idealnym językiem dla początkujących, którzy mają ambicję dojścia do profesjonalnego poziomu.

Ta książka jest praktycznym przewodnikiem dla każdego, kto chce zdobyć doświadczenie w tworzeniu rzeczywistych aplikacji w Javie. To również znakomity kurs programowania obiektowego dla początkujących, umożliwiający gruntowne zrozumienie podstaw języka Java i jego interfejsów API. Wyczerpująco opisano tu biblioteki klas, techniki programowania oraz idiomy. Nie zabrakło zaawansowanych zagadnień, takich jak wyrażenia lambda czy serwlety. W tym przejrzanym i zaktualizowanym wydaniu ujęto zmiany wprowadzone zarówno w wersji 11 Javy, jak i w przeglądowych wersjach 12, 13 i 14. Przedstawiono więc takie nowości jak interferencja typów w typach sparametryzowanych, ulepszenia w obsłudze wyjątków czy nowe środowisko testowe jshell.

W książce między innymi:

 • przygotowanie środowiska pracy i konfiguracja przydatnych narzędzi
 • typy, instrukcje, wyrażenia oraz obiekty w Javie
 • obsługa wątków i pakiet współbieżności Javy
 • błędy i wyjątki
 • interfejs API wyrażeń regularnych
 • tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług sieciowych

Java: niezawodny kod, aplikacja, która działa!


Przedmowa 11

1. Nowoczesny język 17

 • Java 17
  • Pochodzenie Javy 18
  • Okres dojrzewania 19
 • Maszyna wirtualna 20
 • Java a inne języki programowania 23
 • Bezpieczeństwo projektowania 26
  • Upraszczaj, upraszczaj i jeszcze raz upraszczaj 26
  • Bezpieczeństwo typów i wiązanie metod 27
  • Realizacja przyrostowa 28
  • Dynamiczne zarządzanie pamięcią 28
  • Obsługa błędów 29
  • Wątki 30
  • Skalowalność 30
 • Bezpieczeństwo implementacji 31
  • Weryfikator 32
  • Ładowarka klas 33
  • Zarządca bezpieczeństwa 34
 • Bezpieczeństwo na poziomie aplikacji i użytkownika 35
 • Harmonogram Javy 35
  • Przeszłość: Java 1.0 - Java 11 36
  • Teraźniejszość: Java 14 38
  • Przyszłość 39
  • Dostępność 40

2. Pierwsza aplikacja 41

 • Narzędzia i środowisko Javy 41
  • Instalowanie JDK 42
  • Instalowanie OpenJDK w systemie Linux 43
  • Instalowanie OpenJDK w systemie macOS 43
  • Instalowanie OpenJDK w systemie Windows 44
  • Konfigurowanie środowiska IntelliJ IDEA i tworzenie projektu 46
  • Uruchomienie projektu 50
  • Pobieranie przykładów kodu 51
 • HelloJava 51
  • Klasy 54
  • Metoda main() 55
  • Klasy i obiekty 56
  • Zmienne i typy klasowe 56
  • HelloComponent 57
  • Dziedziczenie 58
  • Klasa JComponent 59
  • Relacje i szukanie winnego 59
  • Pakiety i importowanie 60
  • Metoda paintComponent() 62
 • HelloJava2: drugie podejście 63
  • Zmienne instancyjne 64
  • Konstruktory 65
  • Zdarzenia 67
  • Metoda repaint() 69
  • Interfejsy 70
 • Żegnaj i ponownie witaj 71

3. Narzędzia pracy 73

 • Środowisko JDK 73
 • Maszyna wirtualna Javy 74
 • Uruchamianie aplikacji Javy 74
  • Właściwości systemowe 76
 • Ścieżka klas (classpath) 76
  • Narzędzie javap 78
  • Moduły 78
 • Kompilator Javy 78
 • Natychmiastowe sprawdzanie działania kodu Javy 80
 • Pliki JAR 85
  • Kompresja plików 85
  • Narzędzie jar 86
  • Narzędzie pack200 88
 • Czas przygotowań 89

4. Język Java 91

 • Kodowanie tekstu 92
 • Komentarze 94
  • Komentarze javadoc 94
 • Zmienne i stałe 96
 • Typy 98
  • Typy proste 99
  • Typy referencyjne 103
  • Inferencja typów 104
  • Przekazywanie referencji 105
  • Kilka słów na temat obiektów String 106
 • Instrukcje i wyrażenia 106
  • Instrukcje 107
  • Wyrażenia 115
 • Tablice 120
  • Typy tablicowe 121
  • Tworzenie i inicjowanie tablicy 121
  • Używanie tablic 123
  • Tablice anonimowe 125
  • Tablice wielowymiarowe 125
 • Typy, klasy i tablice, o rany! 127

5. Obiekty w Javie 129

 • Klasy 129
  • Deklarowanie klas i tworzenie ich instancji 131
  • Uzyskiwanie dostępu do pól i metod 132
  • Składowe statyczne 137
 • Metody 139
  • Zmienne lokalne 140
  • Przesłanianie 141
  • Metody statyczne 142
  • Inicjowanie zmiennych lokalnych 144
  • Przekazywanie argumentów i referencje 145
  • Klasy opakowujące dla typów prostych 146
  • Przeciążanie metod 148
 • Tworzenie obiektów 149
  • Konstruktory 150
  • Praca z konstruktorami przeciążonymi 151
 • Niszczenie obiektów 152
  • Mechanizm odzyskiwania pamięci 153
 • Pakiety 154
  • Importowanie klas 154
  • Pakiety niestandardowe 156
  • Widoczność i dostępność składowych 157
  • Kompilowanie pakietów 159
 • Zaawansowane projektowanie klas 160
  • Tworzenie podklas i dziedziczenie 160
  • Interfejsy 165
  • Klasy wewnętrzne 167
  • Anonimowe klasy wewnętrzne 168
 • Organizowanie zawartości i uwzględnianie występowania błędów 170

6. Obsługa błędów i rejestrowanie 173

 • Wyjątki 174
  • Klasy błędów i wyjątków 174
  • Obsługa wyjątków 176
  • Bąbelkowanie 179
  • Ślady stosu 180
  • Wyjątki sprawdzane i niesprawdzane 181
  • Rzucanie wyjątków 182
  • Kłopotliwe try 185
  • Klauzula finally 186
  • try-with-resources 186
  • Kwestie związane z wydajnością 188
 • Asercje 188
  • Włączanie i wyłączanie asercji 189
  • Używanie asercji 190
 • API rejestrowania 191
  • Przegląd 191
  • Poziomy rejestrowania 193
  • Prosty przykład 194
  • Właściwości konfiguracyjne rejestrowania 195
  • Klasa Logger 197
  • Wydajność 197
 • Wyjątki w praktyce 198

7. Kolekcje oraz typy i metody sparametryzowane 199

 • Kolekcje 199
  • Interfejs Collection 200
  • Typy kolekcji 201
  • Interfejs Map 202
 • Ograniczenia typów 204
  • Kontenery, czyli budowanie lepszej pułapki na myszy 205
  • Czy kontenery można naprawić? 206
 • Wprowadzenie do typów i metod sparametryzowanych 206
  • Kilka słów o typach 209
 • "Łyżka nie istnieje" 210
  • Wymazywanie 210
  • Typy surowe 212
 • Relacje typów sparametryzowanych 213
  • Dlaczego Listnie jest typem List? 215
 • Rzutowania 216
  • Konwertowanie między kolekcjami a tablicami 217
  • Iterator 217
 • Działanie metody sort() 218
 • Aplikacja: drzewa na planszy 219
 • Podsumowanie 220

8. Praca z tekstem i podstawowe narzędzia 223

 • Łańcuchy znaków - klasa String 223
  • Konstruowanie łańcuchów znaków 224
  • Tekstowe reprezentacje z różnych elementów 225
  • Porównywanie łańcuchów znaków 226
  • Wyszukiwanie 227
  • Podsumowanie metod klasy String 227
 • Różne elementy z tekstowych reprezentacji 229
  • Parsowanie liczb prostych 229
  • Tokenizacja tekstu 230
 • Wyrażenia regularne 232
  • Notacja wyrażeń regularnych 232
  • Interfejs API java.util.regex 238
 • Narzędzia matematyczne 242
  • Klasa java.lang.Math 243
  • Duże i dokładne liczby 246
 • Daty i godziny 248
  • Lokalne daty i godziny 248
  • Porównywanie oraz zmiana dat i godzin 249
  • Strefy czasowe 250
  • Parsowanie i formatowanie dat i godzin 251
  • Błędy parsowania 253
  • Znaczniki czasu 254
 • Inne przydatne narzędzia 254

9. Wątki 257

 • Wprowadzenie do wątków 258
  • Klasa Thread i interfejs Runnable 258
  • Sterowanie wątkami 261
  • "Śmierć" wątku 266
 • Synchronizacja 268
  • Szeregowanie dostępu do metod 268
  • Uzyskiwanie dostępu do zmiennych klasowych i instancyjnych z wielu wątków 273
 • Planowanie i priorytety 274
  • Stany wątku 275
  • Podział czasu 276
  • Priorytety 277
  • Oddawanie sterowania 278
 • Wydajność wątków 279
  • Koszt synchronizacji 279
  • Wykorzystywanie zasobów wątku 279
 • Narzędzia do obsługi współbieżności 280

10. Aplikacje desktopowe 283

 • Przyciski, suwaki oraz pola tekstowe, o rety! 284
  • Hierarchie komponentów 284
  • Architektura Model-Widok-Kontroler 284
  • Etykiety i przyciski 286
  • Komponenty tekstowe 292
  • Inne komponenty 299
 • Kontenery i układy 303
  • Ramki i okna 303
  • Klasa JPanel 305
  • Menedżery układu 306
 • Zdarzenia 314
  • Zdarzenia myszy 315
  • Zdarzenia działań 318
  • Zdarzenia zmian 320
  • Inne zdarzenia 321
 • Okna modalne i wyskakujące okienka 322
  • Okna dialogowe z komunikatami 322
  • Okna dialogowe z potwierdzeniem 325
  • Okna dialogowe z danymi wejściowymi 326
 • Rozważania na temat obsługi wątków 326
  • Klasa SwingUtilities i aktualizacje komponentów 327
  • Minutniki 330
 • Kolejne kroki 332
  • Menu 333
  • Preferencje 335
  • Komponenty niestandardowe oraz Java2D 335
  • JavaFX 335
 • Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika 336

11. Obsługa sieci i operacje we-wy 337

 • Strumienie 337
  • Podstawowe operacje we-wy 339
  • Strumienie znaków 341
  • Klasy opakowujące dla strumieni 342
  • Klasa java.io.File 346
  • Strumienie plików 351
  • Klasa RandomAccessFile 353
 • Interfejs API plików NIO 354
  • Klasy FileSystem i Path 355
  • Operacje interfejsu plików NIO 356
 • Pakiet NIO 360
  • Asynchroniczne operacje we-wy 360
  • Wydajność 361
  • Pliki zmapowane i zablokowane 361
  • Kanały 361
  • Bufory 362
  • Kodery i dekodery znaków 365
  • FileChannel 367
 • Programowanie sieciowe 370
 • Gniazda 372
  • Klienty i serwery 373
  • Klient DateAtHost 376
  • Gra rozproszona 378
 • Więcej do odkrycia 387

12. Programowanie aplikacji internetowych 389

 • Adresy URL 389
 • Klasa URL 390
  • Strumień danych 391
  • Pobieranie zawartości jako obiektu 392
  • Zarządzanie połączeniami 393
  • Procedury obsługi w praktyce 394
  • Przydatne frameworki procedur obsługi 394
 • Komunikacja z aplikacjami internetowymi 395
  • Korzystanie z metody GET 395
  • Korzystanie z metody POST 396
  • Obiekt HttpURLConnection 399
  • SSL i bezpieczna komunikacja internetowa 400
 • Aplikacje internetowe Javy 400
  • Cykl życia serwletu 402
  • Serwlety 402
  • Serwlet HelloClient 404
  • Odpowiedź serwletu 405
  • Parametry serwletu 406
  • Serwlet ShowParameters 408
  • Zarządzanie sesjami użytkowników 409
  • Serwlet ShowSession 410
 • Kontenery serwletów 412
  • Konfigurowanie za pomocą pliku web.xml oraz adnotacji 413
  • Mapowania wzorców adresów URL 416
  • Wdrażanie serwletu HelloClient 416
 • WWW - sieć na cały świat rozległa 417

13. Rozszerzanie Javy 419

 • Wydania Javy 419
  • JCP i JSR 420
 • Wyrażenia lambda 420
  • Modernizacja kodu 421
 • Rozszerzanie Javy poza podstawowe funkcjonalności 426
 • Końcowe podsumowanie i kolejne kroki 427

A. Przykłady kodu i program IntelliJ IDEA 429

Słowniczek 443

 • Tytuły: Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowań. Wydanie V
 • Autor: Marc Loy, Patrick Niemeyer, Daniel Leuck
 • Tytuł oryginału: Learning Java: An Introduction to Real-World Programming with Java, 5th Edition
 • Tłumaczenie: Lech Lachowski, Rafał Jońca
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7128-6, 9788328371286
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-02-16
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7129-3, 9788328371293
 • Data wydania: 2021-02-16
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: najav5
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion