Helion


Szczegóły ebooka

Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

Node.js to wiodące, serwerowe środowisko programistyczne. MongoDB to najpopularniejsza baza danych NoSQL, a AngularJS to szybko zyskujące wiodącą rolę środowisko służące do projektowania interfejsów opartych na technologii MVC. Czego chcieć więcej?

W sieci króluje połączenie serwera Apache z bazą danych MySQL i językiem PHP. Do niedawna wydawało się, że pozycja tej trójcy na fotelu lidera jest niezagrożona. Jednak na horyzoncie pojawili się nowi gracze: Node.js, MongoDB oraz AngularJS! Node.js to platforma, która pozwoli Ci stworzyć niezwykle wydajną aplikację internetową przy użyciu języka JavaScript. AngularJS specjalizuje się w interfejsie użytkownika opartym na MVC. Natomiast MongoDB to jedna z najpopularniejszych baz danych NoSQL. Co wynika z połączenia tych trzech narzędzi? Przekonasz się, gdy sięgniesz po tę niezwykłą książkę!

W trakcie lektury poznasz składnię i niuanse języka JavaScript, a następnie zgłębisz tajemnice środowiska Node.js. Na kolejnych stronach znajdziesz informacje na temat korzystania ze zdarzeń, procesów nasłuchiwania, wywołań zwrotnych oraz obsługi operacji wejścia-wyjścia. Ponadto przekonasz się, jak w Node.js zaimplementować usługi HTTP oraz skalować tworzoną aplikację. W dalszej części przejdziesz do poznawania tajników bazy MongoDB. Skonfigurujesz połączenie z bazą oraz poznasz dokumenty i ich kolekcje w MongoDB. Na sam koniec zobaczysz, jak przygotować klienta Twoich usług za pomocą AngularJS. Ta książka jest pasjonująca i prezentuje wszystkie warstwy nowoczesnej aplikacji internetowej — to lektura obowiązkowa każdego programisty!

Stwórz skalowalną aplikację za pomocą najnowocześniejszych narzędzi!


 • Implementowanie dynamicznego serwera WWW o dużej skalowalności za pomocą komponentów Node.js i Express
 • Implementowanie magazynu danych MongoDB dla aplikacji internetowych
 • Uzyskiwanie dostępu do bazy danych MongoDB z poziomu kodu JavaScript aplikacji Node.js oraz prowadzenie interakcji z bazą
 • Definiowanie niestandardowych dyrektyw AngularJS, które rozszerzają język HTML
 • Budowanie w języku JavaScript usług internetowych po stronie serwera
 • Implementowanie usług po stronie klienta, które mogą prowadzić interakcję z serwerem WWW środowiska Node.js
 • Tworzenie dynamicznych widoków przeglądarki, które zapewniają zaawansowane możliwości interakcji z użytkownikiem
 • Dodawanie do aplikacji i stron internetowych komponentów uwierzytelnianych kont użytkowników i zagnieżdżonych komentarzy 


Brad Dayley -— programista z wieloletnim doświadczeniem. Twórca licznych stron i aplikacji internetowych o różnym stopniu skomplikowania. Autor popularnych książek poświęconych bazom NoSQL, językowi JavaScript oraz innym narzędziom.

O autorze (13)

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE (15)

Wprowadzenie (17)

 • Kto powinien przeczytać tę książkę? (17)
 • Dlaczego należy przeczytać tę książkę? (17)
 • Czego się dowiesz z tej książki? (18)
 • Czym jest środowisko Node.js? (19)
 • Czym jest komponent MongoDB? (20)
 • Czym jest komponent AngularJS? (20)
 • Jaka jest struktura tej książki? (21)
 • Uzyskiwanie przykładowych kodów (22)
 • Uwagi końcowe (22)

Rozdział 1. Podstawowe informacje o stosie Node.js-AngularJS (23)

 • Podstawowe środowisko projektowania aplikacji internetowych (23)
 • Komponenty stosu Node.js-AngularJS (27)
 • Podsumowanie (31)
 • W następnym rozdziale (32)

Rozdział 2. Wprowadzenie do języka JavaScript (33)

 • Definiowanie zmiennych (33)
 • Typy danych języka JavaScript (34)
 • Użycie operatorów (35)
 • Implementowanie pętli (39)
 • Tworzenie funkcji (42)
 • Zasięg zmiennych (44)
 • Użycie obiektów języka JavaScript (45)
 • Przetwarzanie łańcuchów (48)
 • Korzystanie z tablic (51)
 • Dodawanie obsługi błędów (53)
 • Podsumowanie (56)
 • W następnym rozdziale (56)

CZĘŚĆ II ŚRODOWISKO NODE.JS (57)

Rozdział 3. Wprowadzenie do środowiska Node.js (59)

 • Środowisko Node.js (59)
 • Instalowanie środowiska Node.js (60)
 • Praca z pakietami Node.js (62)
 • Tworzenie aplikacji Node.js (68)
 • Zapisywanie danych do konsoli (72)
 • Podsumowanie (74)
 • W następnym rozdziale (74)

Rozdział 4. Użycie zdarzeń, procesów nasłuchiwania, liczników i wywołań zwrotnych w środowisku Node.js (75)

 • Model zdarzeń środowiska Node.js (75)
 • Dodawanie zadań do kolejki zdarzeń (79)
 • Implementowanie wywołań zwrotnych (88)
 • Podsumowanie (92)
 • W następnym rozdziale (93)

Rozdział 5. Obsługa danych wejścia-wyjścia w środowisku Node.js (95)

 • Praca z danymi JSON (95)
 • Użycie modułu Buffer do buforowania danych (97)
 • Użycie modułu Stream do strumieniowania danych (104)
 • Podsumowanie (118)
 • W następnym rozdziale (118)

Rozdział 6. Uzyskiwanie dostępu do systemu plików ze środowiska Node.js (119)

 • Porównanie synchronicznych i asynchronicznych wywołań systemu plików (119)
 • Otwieranie i zamykanie plików (120)
 • Zapisywanie plików (122)
 • Odczytywanie plików (127)
 • Inne zadania związane z systemem plików (133)
 • Podsumowanie (140)
 • W następnym rozdziale (140)

Rozdział 7. Implementowanie usług HTTP w środowisku Node.js (141)

 • Przetwarzanie adresów URL (141)
 • Przetwarzanie łańcuchów zapytania i parametrów formularza (144)
 • Obiekty żądania, odpowiedzi i serwera (145)
 • Implementowanie klientów i serwerów HTTP w środowisku Node.js (153)
 • Implementowanie serwerów i klientów HTTPS (162)
 • Podsumowanie (165)
 • W następnym rozdziale (166)

Rozdział 8. Implementowanie usług gniazd w środowisku Node.js (167)

 • Gniazda sieciowe (167)
 • Obiekty Server i Socket protokołu TCP (168)
 • Implementowanie klientów i serwerów gniazd TCP (176)
 • Implementowanie serwerów i klientów TLS (181)
 • Podsumowanie (186)
 • W następnym rozdziale (186)

Rozdział 9. Skalowanie aplikacji przy użyciu wielu procesorów w środowisku Node.js (187)

 • Moduł process (187)
 • Implementowanie procesów podrzędnych (192)
 • Implementowanie klastrów procesów (203)
 • Podsumowanie (208)
 • W następnym rozdziale (209)

Rozdział 10. Użycie dodatkowych modułów środowiska Node.js (211)

 • Użycie modułu os (211)
 • Użycie modułu util (213)
 • Podsumowanie (219)
 • W następnym rozdziale (220)

CZĘŚĆ III KOMPONENT MONGODB (221)

Rozdział 11. Baza danych NoSQL i komponent MongoDB (223)

 • Dlaczego baza danych NoSQL? (223)
 • Komponent MongoDB (224)
 • Typy danych bazy danych MongoDB (226)
 • Planowanie modelu danych (227)
 • Podsumowanie (233)
 • W następnym rozdziale (234)

Rozdział 12. Wprowadzenie do korzystania z komponentu MongoDB (235)

 • Tworzenie środowiska komponentu MongoDB (235)
 • Administrowanie kontami użytkowników (241)
 • Konfigurowanie kontroli dostępu (245)
 • Administrowanie bazami danych (247)
 • Zarządzanie kolekcjami (250)
 • Podsumowanie (256)
 • W następnym rozdziale (256)

Rozdział 13. Wprowadzenie do współpracy komponentu MongoDB i środowiska Node.js (257)

 • Dodawanie sterownika komponentu MongoDB do środowiska Node.js (257)
 • Nawiązywanie połączenia z komponentem MongoDB ze środowiska Node.js (258)
 • Obiekty używane w sterowniku środowiska Node.js dla komponentu MongoDB (265)
 • Uzyskiwanie dostępu do baz danych i modyfikowanie ich (273)
 • Uzyskiwanie dostępu do kolekcji i modyfikowanie ich (276)
 • Podsumowanie (280)
 • W następnym rozdziale (280)

Rozdział 14. Modyfikowanie dokumentów bazy danych MongoDB w środowisku Node.js (281)

 • Opcje wprowadzania zmian w bazach danych (281)
 • Operatory aktualizowania baz danych (283)
 • Dodawanie dokumentów do kolekcji (283)
 • Uzyskiwanie dokumentów z kolekcji (286)
 • Aktualizowanie dokumentów w kolekcji (287)
 • Niepodzielne modyfikowanie dokumentów w kolekcji (290)
 • Zapisywanie dokumentów w kolekcji (291)
 • Użycie opcji upsert do wstawiania dokumentów do kolekcji (293)
 • Usuwanie dokumentów z kolekcji (294)
 • Usuwanie pojedynczego dokumentu z kolekcji (296)
 • Podsumowanie (297)
 • W następnym rozdziale (297)

Rozdział 15. Uzyskiwanie dostępu do dokumentów bazy danych MongoDB w środowisku Node.js (299)

 • Podstawowe informacje na temat zestawu danych (299)
 • Obiekty query (300)
 • Obiekty options zapytań (302)
 • Znajdowanie konkretnych zestawów dokumentów (304)
 • Określanie liczby dokumentów (306)
 • Ograniczanie zestawów wynikowych (308)
 • Sortowanie zestawów wynikowych (313)
 • Znajdowanie różnych wartości pola (315)
 • Grupowanie wyników (316)
 • Korzystanie ze środowiska MapReduce podczas agregowania wyników (319)
 • Podsumowanie (324)
 • W następnym rozdziale (324)

Rozdział 16. Użycie biblioteki Mongoose dla schematu ze strukturą i do sprawdzania poprawności (325)

 • Biblioteka Mongoose (326)
 • Nawiązywanie połączenia z bazą danych MongoDB za pomocą biblioteki Mongoose (327)
 • Definiowanie schematu (328)
 • Kompilowanie modelu (332)
 • Obiekt Query (333)
 • Obiekt Document (339)
 • Znajdowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (340)
 • Dodawanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (343)
 • Aktualizowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (344)
 • Usuwanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (349)
 • Agregowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (351)
 • Użycie środowiska sprawdzania poprawności (354)
 • Implementowanie funkcji pośrednich (356)
 • Podsumowanie (359)
 • W następnym rozdziale (359)

Rozdział 17. Zaawansowane zagadnienia związane z bazą danych MongoDB (361)

 • Dodawanie indeksów (361)
 • Użycie ograniczonych kolekcji (364)
 • Stosowanie replikacji (365)
 • Implementowanie tworzenia segmentów danych (369)
 • Implementowanie magazynu GridFS (377)
 • Naprawianie bazy danych MongoDB (383)
 • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MongoDB (384)
 • Podsumowanie (385)
 • W następnym rozdziale (385)

CZĘŚĆ IV UŻYCIE MODUŁU EXPRESS DO USPRAWNIENIA PRACY (387)

Rozdział 18. Implementacja komponentu Express w środowisku Node.js (389)

 • Wprowadzenie do komponentu Express (389)
 • Konfigurowanie tras (392)
 • Użycie obiektów Request (397)
 • Użycie obiektów Response (398)
 • Implementowanie mechanizmu szablonów (406)
 • Podsumowanie (411)
 • W następnym rozdziale (411)

Rozdział 19. Implementacja funkcji pośrednich komponentu Express (413)

 • Funkcje pośrednie (413)
 • Użycie funkcji pośredniej query (416)
 • Udostępnianie plików statycznych (416)
 • Obsługa danych treści żądania POST (418)
 • Wysyłanie i odbieranie informacji cookie (419)
 • Implementowanie sesji (421)
 • Stosowanie podstawowego uwierzytelniania HTTP (423)
 • Implementowanie uwierzytelniania sesji (424)
 • Tworzenie niestandardowych funkcji pośrednich (427)
 • Podsumowanie (428)
 • W następnym rozdziale (428)

CZĘŚĆ V KOMPONENT ANGULARJS (429)

Rozdział 20. Wprowadzenie do komponentu AngularJS (431)

 • Dlaczego komponent AngularJS? (431)
 • Komponent AngularJS (433)
 • Przegląd cyklu życia aplikacji AngularJS (436)
 • Integrowanie komponentu AngularJS z istniejącym kodem JavaScript i jQuery (437)
 • Dodawanie komponentu AngularJS do środowiska Node.js (438)
 • Inicjowanie komponentu AngularJS w dokumencie HTML (438)
 • Użycie globalnych interfejsów API (439)
 • Tworzenie prostej aplikacji AngularJS (441)
 • Podsumowanie (445)
 • W następnym rozdziale (445)

Rozdział 21. Moduły komponentu AngularJS i wstrzykiwanie zależności (447)

 • Przegląd modułów i wstrzykiwania zależności (447)
 • Definiowanie modułów AngularJS (448)
 • Implementowanie wstrzykiwania zależności (452)
 • Podsumowanie (454)
 • W następnym rozdziale (454)

Rozdział 22. Implementowanie zasięgu jako modelu danych (455)

 • Zasięgi (455)
 • Implementowanie hierarchii zasięgów (461)
 • Emitowanie i rozgłaszanie zdarzeń (463)
 • Podsumowanie (467)
 • W następnym rozdziale (468)

Rozdział 23. Tworzenie widoków za pomocą szablonów środowiska AngularJS (469)

 • Szablony (469)
 • Użycie wyrażeń (470)
 • Użycie filtrów (473)
 • Tworzenie filtrów niestandardowych (479)
 • Podsumowanie (482)
 • W następnym rozdziale (483)

Rozdział 24. Implementowanie dyrektyw w widokach aplikacji AngularJS (485)

 • Dyrektywy (485)
 • Użycie wbudowanych dyrektyw (486)
 • Tworzenie własnych dyrektyw do rozszerzania kodu HTML (500)
 • Podsumowanie (509)
 • W następnym rozdziale (509)

Rozdział 25. Implementowanie usług środowiska AngularJS w aplikacjach internetowych (511)

 • Usługi środowiska AngularJS (511)
 • Użycie wbudowanych usług (512)
 • Tworzenie usług niestandardowych (527)
 • Podsumowanie (529)
 • W następnym rozdziale (529)

CZĘŚĆ VI TWORZENIE PRAKTYCZNYCH KOMPONENTÓW APLIKACJI INTERNETOWYCH (531)

Rozdział 26. Dodawanie kont użytkowników do witryny internetowej (533)

 • Używane biblioteki (533)
 • Struktura katalogowa projektu (534)
 • Definiowanie modelu użytkowników (535)
 • Tworzenie serwera (535)
 • Implementowanie tras (537)
 • Implementowanie tras kontrolera użytkowników (538)
 • Implementowanie widoków użytkownika i uwierzytelniania (543)
 • Implementowanie modułu i kontrolera środowiska AngularJS (549)
 • Użycie kont społecznościowych jako źródeł uwierzytelniania (549)
 • Podsumowanie (555)
 • W następnym rozdziale (556)

Rozdział 27. Dodawanie wątków komentarzy do stron (557)

 • Używane biblioteki (557)
 • Struktura katalogowa projektu (558)
 • Definiowanie modeli komentarzy, odpowiedzi, zdjęć i stron (559)
 • Tworzenie serwera komentarzy (561)
 • Implementowanie tras do obsługi wyświetlania i dodawania komentarzy (563)
 • Implementowanie tras kontrolerów opartych na modelu (563)
 • Implementowanie widoków komentarzy i zdjęć (569)
 • Implementowanie modułu i kontrolerów środowiska AngularJS do obsługi widoków komentarzy (576)
 • Inicjowanie aplikacji (581)
 • Podsumowanie (583)
 • W następnym rozdziale (583)

Rozdział 28. Tworzenie własnego koszyka zakupów (585)

 • Opis projektu (585)
 • Używane biblioteki (586)
 • Struktura katalogowa projektu (586)
 • Definiowanie modeli klientów, produktów i zamówień (588)
 • Tworzenie serwera koszyka zakupów (592)
 • Implementowanie tras do obsługi żądań dotyczących produktów, koszyka i zamówień (593)
 • Implementowanie tras kontrolera opartego na modelu (594)
 • Implementowanie widoków kasy i koszyka zakupów (598)
 • Implementowanie modułu i kontrolera środowiska AngularJS do obsługi widoków koszyka zakupów (611)
 • Inicjowanie aplikacji (619)
 • Podsumowanie (621)
 • W następnym rozdziale (621)

Rozdział 29. Tworzenie interaktywnych komponentów aplikacji Web 2.0 (623)

 • Opis projektu (623)
 • Używane biblioteki (624)
 • Struktura katalogowa projektu (624)
 • Definiowanie modelu projektu (626)
 • Tworzenie serwera aplikacji (626)
 • Implementowanie tras do obsługi widoków (627)
 • Implementowanie widoku z kartami (628)
 • Implementowanie widoku usługi pogodowej (633)
 • Implementowanie elementów, które można przeciągać (637)
 • Implementowanie dostępu do danych dynamicznych (641)
 • Inicjowanie aplikacji (646)
 • Podsumowanie (648)

Skorowidz (651)