Helion


Szczegóły ebooka

Praktyczny kurs SQL. Wydanie III

Praktyczny kurs SQL. Wydanie III


Ziemia do bazy: nadaję komunikat w języku SQL!

 • Pobieranie i modyfikowanie informacji, czyli jak porozumieć się z relacyjną bazą danych
 • Tworzenie baz danych, czyli jak wcielić w życie własną koncepcję centrum informacji
 • Uprawnienia użytkowników, czyli kto i po co może korzystać z Twojej bazy danych

SQL to dziś właściwie jedyny poważny język używany do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych, niezależnie od tego, czy są to bazy Microsoftu, Oracle czy Sun Microsystems. I choć nie wszędzie działa dokładnie tak samo, bez jego znajomości nie ma co marzyć o swobodnym korzystaniu z bazy, nie mówiąc już o jej stworzeniu. Jeśli więc taka baza jest Ci potrzebna, jeśli chcesz zorientować się, jak ułożyć dane w sposób najwygodniejszy dla siebie albo precyzyjnie wysegregować to, czego akurat szukasz, musisz opanować SQL - inaczej serwer bazodanowy nijak Cię nie zrozumie.

Trzecie wydanie tej książki traktuje o języku SQL w wersji dla SQL Server firmy Microsoft. Autorzy szybko przeprowadzą Cię od instalacji serwera bazodanowego, przez najróżniejsze operacje na przykładowej, niewielkiej bazie AdventureWorksLT, aż po kwestie związane z tworzeniem własnej bazy i nadawaniem uprawnień jej użytkownikom. Ponadto znajdziesz tu ważne (i nowe!) informacje o partycjonowaniu danych i wydajności zapytań. Bezcennym wsparciem w trakcie nauki będą dla Ciebie zadania - ich rozwiązanie pozwoli Ci poczuć się pewniej i sprawdzić swoje wiadomości w praktyce. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z bazami danych albo odświeżyć swoje informacje, trafiłeś doskonale!

 • Trochę teorii, czyli modele baz danych i standardy języka SQL
 • Odczytywanie danych z wybranej tabeli
 • Wybieranie i grupowanie wierszy
 • Łączenie tabel i wyników zapytań
 • Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu, analityczne i okienkowe
 • Podzapytania i wydajność zapytań
 • Transakcje i współbieżność
 • Bazy danych i tabele
 • Widoki i indeksy
 • Nadawanie i odbieranie uprawnień

Stwórz bazę na bazie języka SQL!

 • Wstęp
  • Serwery bazodanowe
  • O książce
  • SQL Server firmy Microsoft
   • Instalacja
   • Przykładowa baza danych
  • Konwencje i oznaczenia
 • Część I Trochę teorii, czyli modele i standardy
  • Rozdział 1. Relacyjny model baz danych
   • Tabele jako zbiory danych
    • Kolumny mają niepowtarzalne nazwy i zawierają określone typy danych
    • Wiersze powinny być unikatowe
    • Kolejność kolumn jest bez znaczenia
    • Kolejność wierszy jest bez znaczenia
   • Bazy danych
   • Trzy modele baz danych: relacyjny, obiektowy i jednorodny
    • Model jednorodny
    • Model relacyjny
     • Diagram E/R przykładowej bazy danych
    • Model obiektowy
   • Założenia relacyjnego modelu baz danych
    • Postulaty Codda dotyczące struktury danych
    • Postulaty Codda dotyczące przetwarzania danych
    • Postulaty Codda dotyczące integralności danych
    • Normalizacja
     • Pierwsza postać normalna
     • Druga postać normalna
     • Trzecia postać normalna
     • Postać Boycea-Codda
     • Czwarta postać normalna
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 2. Standardy języka SQL
   • Strukturalny język zapytań
    • Przetwarzanie zbiorów a przetwarzanie pojedynczych danych
    • Język strukturalny a język proceduralny
    • Język interpretowany a język kompilowany
    • Składnia języka SQL
     • Identyfikatory
     • Literały
     • Operatory
     • Słowa kluczowe
     • Komentarze
    • Dialekty języka SQL
   • Standardy ANSI
    • Historia
    • SQL3
     • Klasy instrukcji
     • Typy danych
     • Wartość NULL
     • Poziomy zgodności
   • Podsumowanie
   • Zadania
 • Część II Pobieranie danych,czyli instrukcja SELECT
  • Rozdział 3. Odczytywanie danych z wybranej tabeli
   • Klauzula FROM
    • W pełni kwalifikowane nazwy obiektów
   • Wybieranie kolumn
   • Eliminowanie duplikatów
   • Wyrażenia
    • Operatory arytmetyczne
    • Łączenie danych tekstowych
    • Funkcje systemowe
     • Funkcje arytmetyczne
     • Funkcje znakowe
     • Funkcje daty i czasu
     • Konwersja typów
     • Specjalna funkcja CASE
   • Formatowanie wyników
    • Aliasy
    • Stałe (literały)
   • Sortowanie wyników
    • Sortowanie danych tekstowych
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 4. Wybieranie wierszy
   • Logika trójwartościowa
    • Wartość NULL
    • Operatory logiczne
     • Operator NOT
     • Operator OR
     • Operator AND
   • Klauzula WHERE
    • Standardowe operatory porównania
    • Operatory SQL
     • Operator IN
     • Operator BETWEEN ... AND
     • Operator LIKE
     • Operator IS NULL
    • Złożone warunki logiczne
     • Hierarchia operatorów
   • Klauzula TOP
   • Stronicowanie wierszy
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 5. Łączenie tabel i wyników zapytań
   • Złączenia naturalne i nienaturalne
    • Klucze obce
    • Aliasy
   • Złączenia równościowe i nierównościowe
   • Złączenia zewnętrzne
    • Złączenie lewostronne
    • Złączenie prawostronne
    • Złączenie obustronne
   • Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański)
   • Złączenia wielokrotne
    • Określanie kolejności złączeń
   • Złączenie tabeli z nią samą
    • Eliminacja duplikatów
    • Klucze obce w obrębie jednej tabeli
   • Łączenie wyników zapytań
    • Suma
    • Część wspólna
    • Różnica
   • Łączenie wierszy i wyników funkcji tabelarycznych
    • Operator APPLY
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 6. Grupowanie wierszy
   • Funkcje grupujące
    • Funkcja COUNT()
     • Zliczanie wierszy
    • Funkcje SUM() i AVG()
    • Funkcje MIN() i MAX()
    • Inne funkcje grupujące
    • Wyrażenia
     • Zagnieżdżanie funkcji grupujących
   • Klauzula GROUP BY
    • Kolejność wykonywania klauzuli GROUP BY
    • Operatory CUBE i ROLLUP
     • Funkcje GROUPING i GROUPING_ID
    • Operator GROUPING SETS
   • Operatory PIVOT i UNPIVOT
    • PIVOT
    • UNPIVOT
   • Klauzula HAVING
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 7. Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu, analityczne i okienkowe
   • Partycjonowanie
   • Klauzula OVER
    • Partycjonowanie danych
    • Porządkowanie danych
   • Funkcje rankingu
   • Okienka
   • Funkcje okienkowe
   • Funkcje analityczne
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 8. Podzapytania
   • Czym są podzapytania?
   • Podzapytania jako zmienne
    • Podzapytania niepowiązane
     • Podzapytania zwracające listę wartości
     • Podzapytania niezwracające żadnych wartości
     • Zagnieżdżanie podzapytań
    • Podzapytania powiązane
     • Podzapytania a złączenia
   • Podzapytania jako źródła danych
    • Tabele pochodne
    • CTE
     • Proste CTE
     • Rekurencyjne CTE
    • Wyznaczanie trendów
   • Operatory
    • Operator EXISTS
    • Operator ANY lub SOME
    • Operator ALL
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 9. Wydajność zapytań
   • Wykonywanie zapytań przez serwery bazodanowe
   • Kolejność wykonywania klauzul zapytania
   • Plany wykonania zapytań
   • Wydajne wyszukiwanie danych za pomocą argumentów SARG
   • Poprawa wydajności złączeń
   • Wydajne grupowanie i partycjonowanie danych
   • Podsumowanie
   • Zadania
 • Część III Modyfikowanie danych, czyli instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE oraz MERGE
  • Rozdział 10. Modyfikowanie danych
   • Wstawianie danych
    • Klucze podstawowe
    • Wartości domyślne
    • Wartość NULL
    • Konstruktor wierszy
    • Wstawianie wyników zapytań
     • Instrukcja SELECT INTO
     • Instrukcja INSERT INTO SELECT
   • Usuwanie danych
    • Instrukcja DELETE
     • Usuwanie wyników podzapytań
    • Instrukcja TRUNCATE TABLE
   • Aktualizowanie danych
    • Jednoczesne aktualizowanie wielu kolumn
    • Wyrażenia
    • Aktualizowanie danych wybranych na podstawie danych z innych tabel
    • Aktualizowanie danych za pomocą wyrażeń odwołujących się do innych tabel
   • Instrukcja MERGE
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 11. Transakcje i współbieżność
   • Właściwości transakcji
   • Transakcyjne przetwarzanie danych
    • Tryb jawnego zatwierdzania transakcji
    • Rozpoczynanie transakcji
    • Wycofywanie transakcji
    • Zatwierdzanie transakcji
    • Zagnieżdżanie transakcji
    • Punkty przywracania
   • Współbieżność
    • Blokady
     • Tryby blokad
     • Zakresy blokad
    • Zakleszczenia
    • Poziomy izolowania transakcji
     • Read Uncommitted
     • Read Committed
     • Repeatable Read
     • Serializable
    • Model optymistyczny
    • Model pesymistyczny
   • Podsumowanie
   • Zadania
 • Część IV Tworzenie baz danych, czyli instrukcje CREATE, ALTER i DROP
  • Rozdział 12. Bazy danych i tabele
   • Tworzenie i usuwanie baz danych
   • Tworzenie i usuwanie tabel
    • Schematy
   • Zmiana struktury tabeli
   • Ograniczenia
    • NOT NULL
    • Klucz podstawowy
     • Generowanie wartości kluczy podstawowych
     • Kompozytowe klucze podstawowe
    • Niepowtarzalność
    • Wartość domyślna
    • Warunek logiczny
    • Klucz obcy
     • Klucz obcy powiązany z kluczem podstawowym tej samej tabeli
     • Kaskadowe usuwanie i aktualizacja powiązanych danych
    • Ograniczenia a wydajność instrukcji modyfikujących i odczytujących dane
   • Podsumowanie
   • Zadania
  • Rozdział 13. Widoki i indeksy
   • Widoki
    • Tworzenie i usuwanie widoków
     • Klauzula ORDER BY
    • Modyfikowanie widoków
    • Korzystanie z widoków
     • Odczytywanie danych poprzez widoki
      • Zagnieżdżone widoki
      • Widoki grupujące dane
     • Modyfikowanie danych poprzez widoki
    • Zalety widoków
   • Indeksy
    • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie indeksów
     • Opcje indeksów
    • Porządkowanie indeksów
   • Podsumowanie
   • Zadania
 • Część V Uprawnienia użytkowników, czyli instrukcje GRANT i REVOKE
  • Rozdział 14. Nadawanie i odbieranie uprawnień
   • Konta użytkowników
    • Zakładanie i usuwanie kont użytkowników
   • Role
    • Tworzenie i usuwanie ról
    • Przypisywanie ról do użytkowników
    • Specjalna rola Public
   • Uprawnienia
    • Nadawanie i odbieranie uprawnień
     • Odbieranie uprawnień w serwerze SQL
    • Dziedziczenie uprawnień
    • Przekazywanie uprawnień
    • Zasada minimalnych uprawnień
   • Podsumowanie
   • Zadania
 • Dodatki
  • Dodatek A Rozwiązania zadań
   • Zadania z rozdziału 1.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 2.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 3.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
    • Zadanie 4.
    • Zadanie 5.
   • Zadania z rozdziału 4.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 5.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 6.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 7.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 8.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 9.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 10.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 11.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 12.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 13.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.
    • Zadanie 3.
   • Zadania z rozdziału 14.
    • Zadanie 1.
    • Zadanie 2.

 • Tytuły: Praktyczny kurs SQL. Wydanie III
 • Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-9236-6, 9788328392366
 • Data wydania książki drukowanej: 2015-03-26
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-9270-0, 9788328392700
 • Data wydania: 2015-04-30
 • Format: 158x235
 • Identyfikator pozycji: pksq3v
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion