Helion


Szczegóły ebooka

Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III

Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III

Platforma Node.js służy do tworzenia aplikacji ogólnego przeznaczenia w języku JavaScript, które nie wymagają przeglądarki internetowej, a sam kod może działać zarówno po stronie klienta, jak i serwera. W Node.js wykorzystano szybki silnik JavaScriptu, V8. Platforma ta udostępnia stabilną bibliotekę do obsługi asynchronicznych sieciowych operacji wejścia-wyjścia. Dodatkowo programista ma do dyspozycji bogaty zestaw niezależnych modułów. Szczególnie atrakcyjne jest wykorzystanie Node.js do budowy aplikacji związanych z internetem rzeczy (IoT) i mikrousług.

W tej książce znajdziesz przegląd zagadnień potrzebnych do nauki programowania w Node.js. Dowiesz się między innymi, w jaki sposób można zaimplementować mechanizmy przechowywania danych w bazach danych, uwierzytelniania użytkownika czy komunikacji między użytkownikami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zaprezentowano tu technikę instalowania kodu na serwerze za pomocą platformy Docker. Nie zabraknie też opisu najlepszych praktyk z dziedziny tworzenia oprogramowania i rozkładania dużego obciążenia między serwery zaplecza. Ciekawym tematem ujętym w książce jest implementacja mikrousług REST w architekturze wielowarstwowej.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce:

 • czym jest platforma Node.js, jak się rozwija i do czego może się przydać
 • opis konfigurowania platformy i omówienie modułów, a także korzystanie z narzędzia npm
 • tworzenie aplikacji dla urządzeń mobilnych, w tym wdrożenie modelu REST
 • korzystanie z biblioteki Socket.IO
 • testowanie aplikacji, w tym testy jednostkowe, testy REST i testy funkcjonalne

Node.js — platforma, która zapewnia niezawodność, prostotę i wydajność kodu!


David Herron przez wiele lat był inżynierem oprogramowania w Dolinie Krzemowej. Pracował nad różnorodnymi projektami, włączając w to aplikacje do monitorowania wydajności systemów paneli słonecznych. Jako starszy inżynier w Sun Microsystems pracował w zespole Java SE Quality Engineering, Herron pracował też dla firmy VXtreme nad oprogramowaniem, które później stało się aplikacją Windows Media Player. Interesuje się pojazdami elektrycznymi, światowymi zasobami energii, zmianami klimatu i ochroną środowiska.

O autorze (9)

O recenzencie (11)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. O platformie Node.js (19)

 • Możliwości platformy Node.js (21)
  • JavaScript po stronie serwera (22)
 • Dlaczego powinieneś używać platformy Node.js? (22)
  • Popularność (22)
  • Stosowanie JavaScriptu na wszystkich poziomach zestawu narzędzi (23)
  • Wykorzystanie inwestycji Google'a w rozwój silnika V8 (23)
  • Prostszy asynchroniczny model sterowany zdarzeniami (24)
  • Architektura mikrousług (24)
  • Platforma Node.js jest wytrzymała, ponieważ przetrwała poważny rozłam i powstanie wrogiego rozgałęzienia (24)
  • Wydajność i wykorzystanie zasobów (26)
  • Czy Node.js to rakotwórcza katastrofa w obszarze skalowania? (28)
  • Wykorzystanie zasobów serwera, zyski firmy i ekologiczny hosting (29)
  • Node.js, architektura mikrousług i systemy łatwe do testowania (30)
  • Node.js a model Twelve-Factor (31)
 • Podsumowanie (31)

Rozdział 2. Konfigurowanie platformy Node.js (33)

 • Wymagania systemowe (33)
 • Instalowanie platformy Node.js z użyciem menedżerów pakietów (34)
  • Instalowanie platformy Node.js w systemie Mac OS X za pomocą narzędzia MacPorts (34)
  • Instalowanie platformy Node.js w systemie Mac OS X za pomocą narzędzia Homebrew (35)
  • Instalowanie platformy Node.js w systemach Linux, *BSD i Windows z użyciem systemów zarządzania pakietami (36)
  • Instalowanie dystrybucji platformy Node.js z witryny nodejs.org (36)
 • Instalowanie z użyciem kodu źródłowego w systemach POSIX-owych (37)
  • Instalowanie wymaganych elementów (38)
  • Moduły z kodem natywnym i node-gyp (38)
 • Instalowanie narzędzi dla programistów w systemie Mac OS X (39)
  • Instalowanie platformy Node.js z użyciem kodu źródłowego we wszystkich systemach POSIX-owych (40)
  • Instalowanie instancji na potrzeby programowania za pomocą narzędzia nvm (41)
 • Polityka tworzenia wersji platformy Node.js i zalecane wersje (43)
 • Uruchamianie i testowanie instrukcji (44)
  • Narzędzia platformy Node.js uruchamiane w wierszu poleceń (44)
  • Uruchamianie prostego skryptu za pomocą platformy Node.js (45)
  • Uruchamianie serwera za pomocą platformy Node.js (46)
 • Npm - menedżer pakietów platformy Node.js (47)
 • Platforma Node.js a standard ECMAScript 6 (ES2015, ES2016 itd.) (48)
  • Używanie transpilatora Babel do korzystania z eksperymentalnych funkcji JavaScriptu (51)
 • Podsumowanie (52)

Rozdział 3. Moduły platformy Node.js (53)

 • Definiowanie modułu (53)
  • Format modułów w platformie Node.js (55)
  • Moduły oparte na plikach (55)
  • Moduły oparte na katalogach (57)
 • Algorytm używany w platformie Node.js dla instrukcji require(moduł) (57)
  • Identyfikatory modułów i ścieżki (58)
  • Struktura katalogów przykładowej aplikacji (59)
 • System zarządzania pakietami w platformie Node.js - npm (61)
  • Format pakietów npm (61)
  • Wyszukiwanie pakietów npm (63)
  • Inne polecenia narzędzia npm (64)
  • Numery wersji pakietów (69)
 • Krótka uwaga na temat specyfikacji CommonJS (71)
 • Podsumowanie (72)

Rozdział 4. Serwery i klienty HTTP - pierwsze kroki tworzenia aplikacji internetowej (73)

 • Przesyłanie i odbieranie zdarzeń za pomocą obiektów typu EventEmitter (74)
  • Teoria działania klasy EventEmitter (75)
 • Aplikacje w postaci serwera HTTP (76)
 • Wielowierszowe i szablonowe łańcuchy znaków ze standardu ES2015 (79)
 • Sniffer HTTP - podsłuchiwanie wymiany komunikatów przez protokół HTTP (80)
 • Platformy do tworzenia aplikacji internetowych (83)
 • Wprowadzenie do platformy Express (84)
  • Domyślna aplikacja z platformy Express (87)
  • Warstwa pośrednia w platformie Express (89)
  • Warstwa pośrednia i ścieżki żądań (91)
  • Obsługa błędów (92)
 • Wyznaczanie liczb ciągu Fibonacciego za pomocą aplikacji z platformy Express (93)
  • Kod wymagający obliczeniowo a pętla zdarzeń w platformie Node.js (97)
 • Zgłaszanie żądań za pomocą klienta HTTP (101)
 • Wywoływanie usługi w architekturze REST z zaplecza z poziomu aplikacji opartej na platformie Express (103)
  • Tworzenie prostego serwera w architekturze REST za pomocą platformy Express (104)
  • Przekształcanie aplikacji do wyznaczania liczb Fibonacciego na usługę w architekturze REST (107)
  • Wybrane moduły i platformy związane z architekturą REST (109)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 5. Pierwsza aplikacja oparta na platformie Express (111)

 • Obietnice ze standardu ES2015 i funkcje routera z platformy Express (111)
  • Obietnice a obsługa błędów (113)
  • "Spłaszczanie" asynchronicznego kodu (114)
  • Dodatkowe narzędzia (115)
 • Platforma Express i paradygmat MVC (116)
 • Tworzenie aplikacji Notes (117)
  • Pierwszy model w aplikacji Notes (118)
  • Strona główna aplikacji Notes (120)
  • Dodawanie nowej notatki - tworzenie (123)
  • Wyświetlanie notatek - wczytywanie (127)
  • Edycja istniejącej notatki - aktualizowanie (128)
  • Kasowanie notatek - usuwanie (129)
 • Motywy w aplikacjach opartych na platformie Express (131)
 • Skalowanie - uruchamianie kilku instancji aplikacji Notes (133)
 • Podsumowanie (136)

Rozdział 6. Implementacja paradygmatu Mobile-First (137)

 • Problem: aplikacja Notes nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych (138)
 • Paradygmat Mobile-First (najpierw wersja mobilna) (139)
 • Zastosowanie w aplikacji Notes platformy Bootstrap firmy Twitter (141)
  • Konfigurowanie platformy Bootstrap (141)
  • Dodawanie platformy Bootstrap do szablonów aplikacji (143)
 • Projekt aplikacji Notes w modelu Mobile-First (145)
  • Podstawy systemu tabelowego z platformy Bootstrap (145)
  • Ulepszanie listy notatek na stronie głównej (148)
  • Ścieżka powrotu w nagłówku strony (149)
  • Porządkowanie formularza do dodawania i edytowania notatek (152)
 • Tworzenie niestandardowych arkuszy stylów platformy Bootstrap (154)
  • Narzędzia do dostosowywania platformy Bootstrap (157)
 • Podsumowanie (158)

Rozdział 7. Przechowywanie i pobieranie danych (159)

 • Przechowywanie danych i kod asynchroniczny (160)
 • Rejestrowanie informacji w dzienniku (160)
  • Rejestrowanie żądań przy użyciu pakietu Morgan (161)
  • Komunikaty diagnostyczne (163)
  • Przechwytywanie zawartości strumieni stdout i stderr (163)
  • Nieprzechwycone wyjątki (164)
 • Zapisywanie notatek w systemie plików (165)
  • Zapisywanie notatek w systemie LevelUP (171)
  • Zapisywanie notatek za pomocą SQL-a w systemie SQLite3 (174)
  • Przechowywanie notatek za pomocą podejścia ORM i modułu Sequelize (180)
  • Zapisywanie notatek w systemie MongoDB (187)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 8. Uwierzytelnianie wielu użytkowników za pomocą mikrousług (195)

 • Tworzenie mikrousługi z informacjami o użytkownikach (196)
  • Model z informacjami o użytkownikach (198)
  • Serwer REST z informacjami o użytkownikach (202)
  • Skrypty do testowania serwera uwierzytelniania użytkowników i zarządzania nim (209)
  • Obsługa logowania w aplikacji Notes (212)
  • Obsługa logowania do aplikacji Notes z użyciem Twittera (226)
 • Zestaw komponentów aplikacji Notes (232)
 • Podsumowanie (233)

Rozdział 9. Dynamiczna interakcja między klientem a serwerem z użyciem biblioteki Socket.IO (235)

 • Wprowadzenie do biblioteki Socket.IO (237)
 • Inicjalizowanie biblioteki Socket.IO za pomocą platformy Express (237)
 • Aktualizowanie strony głównej aplikacji Notes w czasie rzeczywistym (241)
  • Użycie klasy EventEmitter w modelu z aplikacji Notes (241)
  • Generowane w czasie rzeczywistym zmiany na stronie głównej aplikacji Notes (243)
  • Operacje w czasie rzeczywistym w trakcie wyświetlania notatek (246)
 • Czat między użytkownikami i dodawanie komentarzy na temat notatek (249)
  • Model danych do przechowywania komentarzy (250)
  • Obsługa komentarzy w routerze z aplikacji Notes (253)
  • Modyfikowanie szablonu do wyświetlania notatek pod kątem komentarzy (254)
 • Podsumowanie (261)

Rozdział 10. Instalowanie aplikacji opartych na platformie Node.js (263)

 • Architektura aplikacji Notes (264)
 • Tradycyjne instalowanie usług na platformę Node.js w Linuxie (265)
  • Wymagania wstępne - przygotowanie baz danych (266)
  • Instalowanie platformy Node.js w systemie Ubuntu (267)
  • Konfigurowanie systemu PM2 na potrzeby zarządzania procesami platformy Node.js (271)
 • Instalowanie mikrousług na platformę Node.js z użyciem systemu Docker (275)
  • Instalowanie Dockera na laptopie (277)
  • Tworzenie sieci AuthNet dla usługi uwierzytelniania użytkowników (281)
  • Tworzenie sieci FrontNet w aplikacji Notes (288)
  • Dostęp do dostosowanej do Dockera aplikacji Notes z poziomu innych urządzeń (293)
  • Instalacja w chmurze za pomocą narzędzia Docker Compose (299)
  • Instalowanie aplikacji w chmurze za pomocą narzędzia Docker Compose (303)
 • Podsumowanie (308)

Rozdział 11. Testy jednostkowe (309)

 • Testowanie kodu asynchronicznego (310)
 • Asercje - najprostsza technika testowania (311)
 • Testowanie modelu (312)
  • Wybrane narzędzia testowe: Mocha i Chai (312)
  • Zestaw testów modelu z aplikacji Notes (313)
 • Używanie Dockera do zarządzania testowymi serwerami bazodanowymi (322)
  • Zarządzanie infrastrukturą testów za pomocą narzędzia Docker Compose (322)
  • Skrypty w pliku package.json dotyczące infrastruktury testów dostosowanej do Dockera (325)
  • Wykonywanie testów za pomocą narzędzia Docker Compose (327)
 • Testowanie usług zaplecza zgodnych z architekturą REST (328)
 • Bezobsługowe testowanie frontonu w przeglądarce za pomocą narzędzia CasperJS (331)
  • Konfigurowanie (332)
  • Ułatwianie testowania interfejsu użytkownika aplikacji Notes (333)
  • Skrypt testu aplikacji Notes za pomocą narzędzia CasperJS (333)
  • Uruchamianie testów interfejsu użytkownika za pomocą narzędzia CasperJS (336)
 • Podsumowanie (337)

Skorowidz (339)