Helion

Szczegóły ebooka

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie

Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie


"Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie" najlepszą Informatyczną Książką Naukową Roku 2016! Książka otrzymała nagrodę w konkursie orgaizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

---


Zarządzaj organizacją z pomocą ERP!

 • Modelowanie systemów ERP, czyli budowanie modelu działania organizacji
 • Projektowanie systemów ERP, czyli przejście do modelu technologicznego
 • Wdrażanie i serwis systemów ERP, czyli łączenie modelu z tkanką organizacji
W dzisiejszym świecie wśród większych firm, korporacji i innych organizacji z ambicjami dość powszechne jest przekonanie, że podstawowym narzędziem analizy i dobrego zarządzania jest system ERP. System ten rozumiany jest przy tym często jako narzędzie informatyczne, czyli magiczne oprzyrządowanie do dostarczania danych — choć w rzeczywistości w tego typu systemach technologia IT pełni rolę służebną w stosunku do zarządzania. Przekonany o palącej potrzebie uporządkowania swoich zasobów zarząd organizacji kupuje jedno z renomowanych rozwiązań i... okazuje się, że nie da się go tak po prostu dołączyć do zestawu poręcznych instrumentów zarządzania. Dlaczego? Ponieważ struktura firmy i logika systemu ERP całkowicie rozmijają się ze sobą. Czy ten problem da się jakoś rozwiązać?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tej wyjątkowej książce, napisanej przez prawdziwego eksperta i opartej na konkretnych przykładach. Dowiesz się stąd, jak należy definiować pojęcie ERP i które jego aspekty są absolutnie kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Odkryjesz, że system ERP jest złożonym narzędziem inteligentnym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego do jego funkcjonalności i stosowania. Zorientujesz się, jak powinno wyglądać wdrożenie takiego systemu. Zrozumiesz także, jak ważna jest kwestia komunikacji między firmą zamawiającą system a firmą, która go wdraża. Jeśli chcesz, by w Twojej firmie działał sensowny system ERP, nie możesz przegapić tej książki.
 • Zrozumieć ERP
 • Model ontologiczny
 • Model funkcjonalny ERP
 • Modele semantyczne ERP
 • Projekty poziomu ekonomicznego
 • Projekty poziomu IT
 • Wdrażanie systemu ERP
 • Serwisowanie systemów ERP
 • Dodatki

Inteligentnie wdrażaj system ERP!

Wstęp (9)

CZĘŚĆ I MODELOWANIE SYSTEMÓW ERP (13)

Rozdział 1. Zrozumieć ERP (15)

 • 1.1. Układ modelowania ERP (18)
 • 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP (20)
  • 1.2.1. Analiza PEST a ERP (21)
  • 1.2.2. Zbiór interesariuszy systemu ERP (22)
  • 1.2.3. ERP a reguły gry rynkowej (24)
 • 1.3. Relacje ERP do niektórych zagadnień zarządzania organizacją (27)
  • 1.3.1. ERP a strategia rozwoju firmy (27)
  • 1.3.2. ERP a system zapewnienia jakości (29)
  • 1.3.3. ERP a optymalizacja w organizacji (30)
  • 1.3.4. ERP jako monitor łańcucha wartości (32)
 • 1.4. ERP a procesy biznesowe (34)

Rozdział 2. Model ontologiczny (37)

 • 2.1. ERP jako wydzielony byt w organizacji (37)
  • 2.1.1. Kwestie ontologiczne ERP (39)
  • 2.1.2. Kwestie epistemologiczne ERP (43)
  • 2.1.3. Kwestie aksjologiczne dotyczące systemów ERP (49)
 • 2.2. Model konceptualny (54)
  • 2.2.1. Model łańcucha wartości (54)
  • 2.2.2. Model stanu organizacji (56)
  • 2.2.3. Model kontrolingu (sprzężenia zwrotnego) (58)

Rozdział 3. Model funkcjonalny ERP (61)

 • 3.1. Model funkcjonalny organizacji dla celów ERP (63)
  • 3.1.1. Układ warstw logicznych (63)
  • 3.1.2. Procesy (65)
  • 3.1.3. Zasoby w ERP (70)
 • 3.2. Model funkcjonalny rachunkowości (73)
  • 3.2.1. Struktura rachunkowości a ERP (75)
  • 3.2.2. Plan kont (81)
  • 3.2.3. Plan dekretów (82)
  • 3.2.4. Obieg dokumentów finansowych (84)
  • 3.2.5. Sprawozdania finansowe i deklaracje (85)
  • 3.2.6. ERP a księga przychodów i rozchodów (86)
 • 3.3. Modele funkcjonalne modułów ERP poziomu operacyjnego (89)
  • 3.3.1. System FK (90)
  • 3.3.2. Handlowo-magazynowy (100)
  • 3.3.3. Usługowy (109)
  • 3.3.4. Produkcja (113)
  • 3.3.5. Kadry i płace (116)
  • 3.3.6. Majątek trwały (123)
  • 3.3.7. Magazyny (129)
  • 3.3.8. Kasa (134)
  • 3.3.9. CRM - model funkcjonalny (136)
 • 3.4. Model funkcjonalny kontrolingu (137)
  • 3.4.1. Model KPI a system ERP (140)

Rozdział 4. Modele semantyczne ERP (143)

 • 4.1. Modele semantyczne w FK (145)
  • 4.1.1. Model semantyczny "Dokument FK" (146)
  • 4.1.2. Model semantyczny "Rejestr dokumentów" (księga główna) (146)
  • 4.1.3. Model semantyczny "Dziennik" (148)
  • 4.1.4. Model semantyczny "Raport dokumentowy" (149)
  • 4.1.5. Model semantyczny "Raport obrotowy" (150)
  • 4.1.6. Model semantyczny "Deklaracja" (151)
  • 4.1.7. Model semantyczny "Sprawozdanie finansowe" (151)
  • 4.1.8. Model semantyczny "Zamknięcie roku, otwarcie BO" (152)
 • 4.2. Systemy sprzedaży (152)
  • 4.2.1. Model semantyczny "Faktura VAT" (154)
  • 4.2.2. Model semantyczny "Rejestr sprzedaży" (156)
  • 4.2.3. Model semantyczny "Raport sprzedaży" (156)
  • 4.2.4. Model semantyczny "Deklaracja podatkowa" (157)
 • 4.3. Zarządzanie - kadry i płace (157)
  • 4.3.1. Kartoteka pracownika (158)
  • 4.3.2. Rejestry (164)
  • 4.3.3. Listy płac (166)
  • 4.3.4. Dodatkowe aspekty (168)
  • 4.3.5. Sprawozdania i deklaracje (168)
 • 4.4. Zarządzanie majątkiem trwałym (169)
  • 4.4.1. Model semantyczny dla amortyzacji ST (169)
  • 4.4.2. Dokumenty związane z majątkiem trwałym (170)
  • 4.4.3. Rejestry w zarządzaniu majątkiem trwałym (171)
  • 4.4.4. Sprawozdania i raporty w obszarze majątku trwałego (172)
 • 4.5. Kontroling i raporty skonsolidowane (172)
  • 4.5.1. Raport zintegrowany dla stacji obsługi samochodów (172)
  • 4.5.2. Wskaźniki ekonomiczne wynikające z bilansu i rachunku zysków i strat (185)
  • 4.5.3. Prognozowanie (187)

CZĘŚĆ II PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ERP (195)

Rozdział 5. Projekty poziomu ekonomicznego (197)

 • 5.1. Projekt łańcucha wartości (198)
  • 5.1.1. Opis dóbr stanowiących wartość (199)
  • 5.1.2. Projekt strategii sprzężonej z ERP (200)
  • 5.1.3. Mapa zadań (203)
  • 5.1.4. Mapa procesów (209)
  • 5.1.5. Projekt obiegu informacji (210)
  • 5.1.6. Zasoby informacyjne (211)
  • 5.1.7. Polityka rachunkowości (213)
  • 5.1.8. System zarządzania (215)
 • 5.2. Biała księga ERP (ERP white print) (216)
  • 5.2.1. Jak ma funkcjonować firma? (216)
  • 5.2.2. Jak ma funkcjonować zarządzanie? (217)
  • 5.2.3. Jak ma funkcjonować kontroling? (217)
  • 5.2.4. Jak ma funkcjonować ERP? (218)
  • 5.2.5. Uwarunkowania ekonomiczne i techniczne funkcjonowania ERP (218)
 • 5.3. Niebieska księga ERP (219)
  • 5.3.1. Dokumentowanie formalne procesów (219)
  • 5.3.2. Algorytmy warstwy biznes procesu (220)
  • 5.3.3. Struktura bazy danych dokumentu (223)
  • 5.3.4. Konsolidacja danych - raporty operacyjne (229)
 • 5.4. Studium wykonalności dla projektu wdrożenia ERP (230)
  • 5.4.1. Struktura studium wykonalności (231)
  • 5.4.2. Harmonogram czasowo-zadaniowy wdrożenia projektu ERP (234)
  • 5.4.3. Koszty godzinowe tworzenia systemów IT (237)
  • 5.4.4. Analiza wariantów (237)
  • 5.4.5. Rodzaje ryzyka związanego z projektem (239)

Rozdział 6. Projekty poziomu IT (241)

 • 6.1. Warstwa bazy danych (242)
  • 6.1.1. System ERP a hurtownia danych (243)
  • 6.1.2. Baza danych FK (245)
  • 6.1.3. Baza danych modułu magazynowo-handlowego (247)
  • 6.1.4. Baza danych modułu kadrowo-płacowego (249)
  • 6.1.5. Baza danych modułu "Środki trwałe" (250)
  • 6.1.6. Baza danych modułu EIS (250)
 • 6.2. Warstwa dostępu do danych (252)
  • 6.2.1. Model architektury danych OLTP (252)
  • 6.2.2. Architektura OLAP (253)
  • 6.2.3. Kostka OLAP (256)
  • 6.2.4. Narzędzia dostępu i analizy danych (258)
  • 6.2.5. Aspekty jakości danych (260)
 • 6.3. Warstwa biznes (262)
  • 6.3.1. Warstwa biznes w modułach operacyjnych ERP (263)
  • 6.3.2. Warstwa biznes w module EIS (264)
 • 6.4. Warstwa interfejsów i prezentacji (264)
  • 6.4.1. Moduł finansowo-księgowy (267)
  • 6.4.2. Moduł handlowo-usługowo-magazynowy (269)

CZĘŚĆ III WDRAŻANIE I SERWIS SYSTEMÓW ERP (271)

Rozdział 7. Wdrażanie systemu ERP (273)

 • 7.1. Plan koncepcyjny (277)
  • 7.1.1. Opracowanie koncepcji (278)
  • 7.1.2. Planowanie ERP (279)
  • 7.1.3. Zestrajanie organizacji z technologią ERP (279)
 • 7.2. Plan operacyjny (281)
  • 7.2.1. Planowanie operacji (282)
  • 7.2.2. Imperatywy sukcesu (284)
 • 7.3. Realizacja (287)
  • 7.3.1. Monitorowanie położenia ekonomicznego z użyciem ERP (287)
  • 7.3.2. Wskazania wynikające ze sprzężenia zwrotnego (288)

Rozdział 8. Serwisowanie systemów ERP (289)

 • 8.1. Serwis warstwy kulturowej organizacji (290)
  • 8.1.1. Reinżyniering procesów w kontekście danych z ERP (291)
  • 8.1.2. Budowanie zasobu wiedzy (292)
  • 8.1.3. Rozwój kluczowych kompetencji (293)
 • 8.2. Serwis warstwy technologicznej (294)
  • 8.2.1. Pierwsza linia wsparcia (295)
  • 8.2.2. Druga linia wsparcia (297)
  • 8.2.3. Serwis poziomu systemowego (299)
 • 8.3. Doradztwo i ocena systemu ERP (300)
  • 8.3.1. Jak wybrać system ERP? (300)
  • 8.3.2. Jak wybrać wykonawcę wdrożenia? (304)
  • 8.3.3. Ile powinien kosztować system ERP? (306)

Rozdział 9. Dodatki (309)

 • 9.1. Analiza wielokryterialna (309)
 • 9.2. Procedura kontrolna spójności baz danych (310)
 • 9.3. Procedura wdrożenia struktury funkcjonalnej ERP (312)
  • 9.3.1. Mapa procesów i jej relacje z modułami ERP (312)
  • 9.3.2. Mapa zadań w relacji do stanowisk (313)
  • 9.3.3. Karta stanowiska ERP (314)
  • 9.3.4. Przetwarzanie informacji na stanowisku ERP (314)
 • 9.4. Procedura przygotowania danych bilansu otwarcia (315)
  • 9.4.1. Moduł FK (315)
  • 9.4.2. Moduł handlowo-magazynowy (316)
  • 9.4.3. Moduł usługowy (317)
  • 9.4.4. Moduł kadrowo-płacowy (318)
  • 9.4.5. Moduł "Środki trwałe" (319)

Literatura (321)

Spis rysunków, przykładów, tabel i arkuszy (325)

 • Spis rysunków (325)
 • Spis przykładów (328)
 • Spis tabel (330)
 • Spis arkuszy (330)

Skorowidz (331)