Helion


Szczegóły ebooka

Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III

Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III

SQL jest idealnym narzędziem do pracy z danymi. Mimo upływu lat jego znaczenie nie maleje, a sam język wciąż jest unowocześniany i rozwijany. Dziś szczególnie przydają się jego ogromne możliwości w zakresie przetwarzania danych. Co ciekawe, SQL pozwala również na stosowanie technik służących do zarządzania ogromnymi zbiorami informacji czy korzystanie z nierelacyjnych baz danych. Osoba, która obok Pythona czy R radzi sobie z SQL i potrafi z morza danych wyodrębnić użyteczne informacje, jest wyjątkowo cennym pracownikiem.

To przystępny podręcznik, dzięki któremu programiści szybko opanują podstawy SQL - nauczą się tworzenia aplikacji bazodanowych, przeprowadzania zadań administracyjnych oraz generowania raportów. Ujęto tu takie zagadnienia jak zapytania SELECT, filtrowanie danych oraz ich konwersja, grupowanie i agregacja. Znalazło się tutaj także wprowadzenie do transakcji, przedstawiono też zasady tworzenia widoków, złączeń i ograniczeń. To wydanie zostało uzupełnione omówieniem funkcji analitycznych, strategii pracy z ogromnymi bazami danych oraz zagadnień związanych z big data. W każdym rozdziale zaprezentowano kluczowe koncepcje SQL, które dodatkowo wyjaśniono na podstawie wielu dokładnie omówionych przykładów. Ćwiczenia zamieszczone na końcu poszczególnych rozdziałów pomogą w sprawdzeniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Dzięki książce:

 • opanujesz podstawy języka SQL i ważniejszych funkcji zaawansowanych
 • zaczniesz pisać zapytania SQL
 • nauczysz się tworzyć obiekty bazy danych
 • poznasz sposoby współdziałania zbiorów danych i zapytań
 • dowiesz się, jak konwertować i przetwarzać dane za pomocą funkcji wbudowanych SQL

SQL. Znajdź cenne informacje w oceanie danych!

 • Wprowadzenie
  • Dlaczego warto poznać SQL?
  • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  • Struktura książki
  • Konwencje zastosowane w książce
  • Użycie przykładowych kodów
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Krótkie wprowadzenie
  • Wprowadzenie do baz danych
   • Nierelacyjne systemy baz danych
   • Model relacyjny
   • Wybrana terminologia
  • Co to jest SQL?
   • Klasy zapytań SQL
   • SQL język nieproceduralny
   • Przykłady zapytań SQL
  • Co to jest MySQL?
  • Nie tylko relacyjne bazy danych
  • Co się znajduje w magazynie danych?
 • Rozdział 2. Tworzenie bazy danych i wstawianie informacji
  • Tworzenie bazy danych MySQL
  • Stosowanie narzędzia powłoki mysql
  • Typy danych MySQL
   • Dane znakowe
    • Kodowanie znaków
    • Dane tekstowe
   • Dane liczbowe
   • Dane dotyczące daty i godziny
  • Tworzenie tabeli
   • Etap 1. projektowanie
   • Etap 2. dopracowywanie
   • Etap 3. tworzenie zapytania schematu SQL
  • Wstawianie danych do tabel i modyfikowanie tabel
   • Wstawianie danych
    • Generowanie liczbowych danych klucza
    • Zapytanie insert
   • Uaktualnianie danych
   • Usuwanie danych
  • Gdy poprawne składniowo zapytanie nie zostanie prawidłowo wykonane
   • Nieunikatowy klucz podstawowy
   • Brak klucza zewnętrznego
   • Złamanie reguł dotyczących wartości kolumny
   • Nieprawidłowa konwersja daty
  • Baza danych Sakila
 • Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do zapytań pobierających dane
  • Zapytanie pobierające dane
  • Klauzule zapytania
  • Klauzula SELECT
   • Aliasy kolumn
   • Usuwanie duplikatów
  • Klauzula FROM
   • Tabele
    • Tabele potomne (wygenerowane przez podzapytanie)
    • Tabele tymczasowe
    • Widoki
   • Łączenie tabel
   • Definiowanie aliasu tabeli
  • Klauzula WHERE
  • Klauzule GROUP BY i HAVING
  • Klauzula ORDER BY
   • Rosnąca i malejąca kolejność sortowania
   • Sortowanie według liczbowych miejsc zarezerwowanych
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 3.1
   • Ćwiczenie 3.2
   • Ćwiczenie 3.3
   • Ćwiczenie 3.4
 • Rozdział 4. Filtrowanie
  • Sprawdzanie warunku
   • Stosowanie nawiasu
   • Stosowanie operatora not
  • Definiowanie warunku
  • Typy warunków
   • Warunki równości
    • Warunki nierówności
    • Modyfikowanie danych za pomocą warunków równości
   • Warunki zakresu
    • Operator BETWEEN
    • Zakres ciągu tekstowego
   • Warunki elementów składowych
    • Stosowanie podzapytań
    • Stosowanie operatora NOT IN
   • Warunki dopasowania
    • Stosowanie znaków wieloznacznych
    • Stosowanie wyrażeń regularnych
  • NULL czteroliterowe słowo
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 4.1
   • Ćwiczenie 4.2
   • Ćwiczenie 4.3
   • Ćwiczenie 4.4
 • Rozdział 5. Wykonywanie zapytań do wielu tabel
  • Co to jest złączenie?
   • Iloczyn kartezjański
   • Złączenie wewnętrzne
   • Składnia ANSI złączenia
  • Złączanie co najmniej trzech tabel
   • Stosowanie podzapytań jako tabel
   • Dwukrotne użycie tej samej tabeli
  • Samozłączenie
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 5.1
   • Ćwiczenie 5.2
   • Ćwiczenie 5.3
 • Rozdział 6. Praca ze zbiorami danych
  • Wprowadzenie do teorii zbiorów
  • Teoria zbiorów danych w praktyce
  • Operatory zbioru
   • Operator UNION
   • Operator INTERSECT
   • Operator EXCEPT
  • Reguły dotyczące działania operatorów zbiorów
   • Sortowanie wyników zapytań złożonych
   • Pierwszeństwo operatorów zbiorów
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 6.1
   • Ćwiczenie 6.2
   • Ćwiczenie 6.3
 • Rozdział 7. Generowanie danych i ich konwersja
  • Praca z ciągami tekstowymi
   • Generowanie ciągów tekstowych
    • Wstawianie danych zawierających apostrof
    • Dołączanie znaków specjalnych
   • Operacje na ciągach tekstowych
    • Funkcje ciągu tekstowego zwracające liczby
    • Funkcje ciągów tekstowych zwracające ciągi tekstowe
  • Praca z danymi liczbowymi
   • Wykonywanie funkcji arytmetycznych
   • Określanie dokładności liczb
   • Obsługa liczb ze znakiem
  • Praca z danymi dotyczącymi daty i godziny
   • Strefy czasowe
   • Generowanie danych dotyczących daty i godziny
    • Ciąg tekstowy reprezentujący dane w postaci daty i godziny
    • Konwersja ciągu tekstowego na datę
    • Funkcje przeznaczone do generowania daty
   • Przeprowadzanie operacji na danych dotyczących daty i godziny
    • Funkcje zwracające datę
    • Funkcje daty i godziny zwracające ciągi tekstowe
    • Funkcje daty i godziny zwracające liczby
  • Funkcje konwersji
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 7.1
   • Ćwiczenie 7.2
   • Ćwiczenie 7.3
 • Rozdział 8. Grupowanie i agregacja
  • Koncepcje grupowania
  • Funkcje agregacji
   • Grupy jawne kontra niejawne
   • Zliczanie odmiennych wartości
   • Stosowanie wyrażeń
   • Obsługa wartości null
  • Generowanie grup
   • Grupowanie na podstawie jednej kolumny
   • Grupowanie na podstawie wielu kolumn
   • Grupowanie za pomocą wyrażeń
   • Generowanie zestawień
  • Warunek filtrowania grupy
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 8.1
   • Ćwiczenie 8.2
   • Ćwiczenie 8.3
 • Rozdział 9. Podzapytania
  • Co to jest podzapytanie?
  • Typy podzapytań
  • Podzapytania niepowiązane
   • Podzapytania z wieloma rekordami i jedną kolumną
    • Operatory in i not in
    • Operator all
    • Operator any
   • Podzapytania obejmujące wiele kolumn
  • Podzapytania powiązane
   • Operator exists
   • Przeprowadzanie operacji na danych przy użyciu podzapytań powiązanych
  • Kiedy używać podzapytań?
   • Podzapytanie jako źródło danych
    • Tworzenie danych
    • Podzapytania zorientowane na zadanie
    • Najczęściej stosowane wyrażenia w tabelach
   • Podzapytanie jako generator wyrażeń
  • Podsumowanie dotyczące podzapytań
  • Sprawdź się!
   • Ćwiczenie 9.1
   • Ćwiczenie 9.2
   • Ćwiczenie 9.3
 • Rozdział 10. Złączenia raz jeszcze
  • Złączenia zewnętrzne
   • Złączenia zewnętrzne lewe i prawe
   • Trzykierunkowe złączenie zewnętrzne
  • Złączenia krzyżowe
  • Złączenia naturalne
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 10.1
   • Ćwiczenie 10.2
   • Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
 • Rozdział 11. Logika warunkowa
  • Co to jest logika warunkowa?
  • Wyrażenie CASE
   • Wyszukiwane wyrażenie CASE
   • Proste wyrażenia CASE
  • Przykłady wyrażeń CASE
   • Przekształcanie zbioru wynikowego
   • Sprawdzanie pod kątem istnienia relacji
   • Błędy dzielenia przez zero
   • Uaktualnianie warunkowe
   • Obsługa wartości null
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 11.1
   • Ćwiczenie 11.2
 • Rozdział 12. Transakcje
  • Wielodostępne bazy danych
   • Blokady
   • Zasięg blokady
  • Co to jest transakcja?
   • Rozpoczynanie transakcji
   • Kończenie transakcji
   • Punkt zapisu transakcji
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 12.1
 • Rozdział 13. Indeksy i ograniczenia
  • Indeks
   • Tworzenie indeksu
    • Indeks unikatowy
    • Indeks wielokolumnowy
   • Typy indeksów
    • Indeks B-drzewa
    • Indeks mapy bitowej
    • Indeks tekstowy
   • Sposoby użycia indeksów
   • Wady indeksu
  • Ograniczenia
   • Definiowanie ograniczenia
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 13.1
   • Ćwiczenie 13.2
 • Rozdział 14. Widoki
  • Co to jest widok?
  • Do czego można wykorzystać widok?
   • Bezpieczeństwo danych
   • Agregacja danych
   • Ukrywanie złożoności
   • Złączanie danych partycjonowanych
  • Widok możliwy do uaktualniania
   • Uaktualnianie prostych widoków
   • Uaktualnianie widoku złożonego
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 14.1
   • Ćwiczenie 14.2
 • Rozdział 15. Metadane
  • Dane dotyczące danych
  • Baza danych information_schema
  • Praca z metadanymi
   • Skrypt generowania schematu
   • Weryfikacja wdrożenia
   • Dynamiczne generowanie kodu SQL
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 15.1
   • Ćwiczenie 15.2
 • Rozdział 16. Funkcje analityczne
  • Koncepcje funkcji analitycznych
   • Okno danych
   • Sortowanie z uwzględnieniem ustawień regionalnych
  • Ranking
   • Funkcje rankingu
   • Generowanie wielu rankingów
  • Funkcje raportujące
   • Ramka okna
   • Funkcje lag() i lead()
   • Konkatenacja wartości kolumny
  • Sprawdź się
   • Ćwiczenie 16.1
   • Ćwiczenie 16.2
   • Ćwiczenie 16.3
 • Rozdział 17. Praca z ogromnymi bazami danych
  • Partycjonowanie
   • Koncepcje związane z partycjonowaniem
   • Partycjonowanie tabeli
   • Partycjonowanie indeksu
   • Metody partycjonowania
    • Partycjonowanie zakresu
    • Partycjonowanie listy
    • Partycjonowanie hash
    • Partycjonowanie złożone
   • Zalety partycjonowania
  • Klastrowanie
  • Sharding
  • Big data
   • Hadoop
   • Bazy danych NoSQL i oparte na dokumentach
   • Przetwarzanie w chmurze
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. SQL i big data
  • Wprowadzenie do narzędzia Apache Drill
  • Stosowanie narzędzia Apache Drill podczas wykonywania zapytań do plików
  • Wykonywanie zapytań do MySQL za pomocą narzędzia Apache Drill
  • Wykonywanie zapytań do MongoDB za pomocą narzędzia Apache Drill
  • Apache Drill i wiele źródeł danych
  • Przyszłość języka SQL
 • Dodatek A Diagram związków encji przykładowej bazy danych
 • Dodatek B Odpowiedzi do zadań
  • Rozdział 3.
   • Ćwiczenie 3.1
   • Ćwiczenie 3.2
   • Ćwiczenie 3.3
   • Ćwiczenie 3.4
  • Rozdział 4.
   • Ćwiczenie 4.1
   • Ćwiczenie 4.2
   • Ćwiczenie 4.3
   • Ćwiczenie 4.4
  • Rozdział 5.
   • Ćwiczenie 5.1
   • Ćwiczenie 5.2
   • Ćwiczenie 5.3
  • Rozdział 6.
   • Ćwiczenie 6.1
   • Ćwiczenie 6.2
   • Ćwiczenie 6.3
  • Rozdział 7.
   • Ćwiczenie 7.1
   • Ćwiczenie 7.2
   • Ćwiczenie 7.3
  • Rozdział 8.
   • Ćwiczenie 8.1
   • Ćwiczenie 8.2
   • Ćwiczenie 8.3
  • Rozdział 9.
   • Ćwiczenie 9.1
   • Ćwiczenie 9.2
   • Ćwiczenie 9.3
  • Rozdział 10.
   • Ćwiczenie 10.1
   • Ćwiczenie 10.2
   • Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
  • Rozdział 11.
   • Ćwiczenie 11.1
   • Ćwiczenie 11.2
  • Rozdział 12.
   • Ćwiczenie 12.1
  • Rozdział 13.
   • Ćwiczenie 13.1
   • Ćwiczenie 13.2
  • Rozdział 14.
   • Ćwiczenie 14.1
   • Ćwiczenie 14.2
  • Rozdział 15.
   • Ćwiczenie 15.1
   • Ćwiczenie 15.2
  • Rozdział 16.
   • Ćwiczenie 16.1
   • Ćwiczenie 16.2.
   • Ćwiczenie 16.3
  • O autorze
  • Kolofon

 • Tytuł: Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
 • Autor: Alan Beaulieu
 • Tytuł oryginału: Learning SQL: Generate, Manipulate, and Retrieve Data, 3rd Edition
 • Tłumaczenie: Agnieszka Górczyńska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7779-0, 9788328377790
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-07-22
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7780-6, 9788328377806
 • Data wydania ebooka: 2021-07-22
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: wprsq3
 • Wydawca: Helion