Helion


Szczegóły ebooka

Access 2019 PL. Biblia

Access 2019 PL. Biblia


Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudną sztuką. Aby do niej dotrzeć, trzeba poradzić sobie z coraz większą ilością danych. Rośnie więc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które pokonać może jedynie znakomity system do obsługi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz budowanie relacji między tabelami, ułatwia też zaawansowaną analizę danych.

Ta książka, będąca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalazły się tu wskazówki dotyczące podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia własnych aplikacji bazodanowych, a także programowania w języku VBA. Układ treści zaprojektowano w taki sposób, aby można było korzystać z tego przewodnika na wiele sposobów: czytać rozdziały po kolei lub skupić się na konkretnym zagadnieniu. W książce zawarto szczegółowe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestię integracji Accessa z platformą SharePoint.

Najważniejsze zagadnienia:

 • solidne wprowadzenie do baz danych i Accessa
 • tworzenie tabel i kwerend Accessa
 • techniki analizy danych i ich zastosowanie
 • formularze i raporty Accessa
 • programowanie w VBA dla Accessa

Access: zaawansowana analiza danych dla profesjonalistów!

 

O autorach 23

 

O recenzencie technicznym 23

Podziękowania 23

Wprowadzenie 25

CZĘŚĆ I. KOMPONENTY ACCESSA 29

Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych 31

 • Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie 31
  • Bazy danych 31
  • Tabele 33
  • Rekordy i pola 33
  • Wartości 34
 • Relacyjne bazy danych 34
 • Obiekty baz danych Accessa 35
  • Tabele 35
  • Kwerendy 35
  • Formularze do wprowadzania danych i ich wyświetlania 36
  • Raporty 36
  • Makra i VBA 37
  • Obiekty bazy danych 37
 • Pięcioetapowa metoda projektowania 37
  • Krok 1. Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistości 37
  • Krok 2. Projektowanie raportów 38
  • Krok 3. Projektowanie danych 39
  • Krok 4. Projektowanie tabel 40
  • Krok 5. Projektowanie formularzy 43

Rozdział 2. Wprowadzenie do Accessa 45

 • Ekran powitalny 45
 • Jak utworzyć pustą bazę danych? 47
 • Interfejs Accessa 2019 48
  • Okienko nawigacji 48
  • Wstążka 51
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp 52

CZĘŚĆ II. TABELE ACCESSA 55

Rozdział 3. Tworzenie tabel 57

 • Rodzaje tabel 57
  • Tabele obiektów 57
  • Tabele transakcyjne 58
  • Tabele łączące 58
 • Tworzenie nowej tabeli 58
  • Projektowanie tabel 60
  • Posługiwanie się zakładką Projektowanie 64
  • Praca z polami 65
 • Tworzenie tabeli klientów 73
  • Korzystanie z pól typu Autonumerowanie 73
  • Kończenie definicji tabeli tblCustomers 73
 • Zmiana projektu tabeli 74
  • Wstawianie pola 74
  • Usuwanie pola 74
  • Zmiana położenia pola 75
  • Zmiana nazwy pola 75
  • Zmiana rozmiaru pola 75
  • Problemy konwersji danych 76
  • Przypisywanie właściwości pól 76
 • Właściwości pól tabeli tblCustomers 90
 • Określanie klucza głównego 92
  • Wybór klucza głównego 92
  • Tworzenie klucza głównego 93
  • Tworzenie złożonych kluczy głównych 93
 • Indeksowanie tabel 94
  • Ważność stosowania indeksów 95
  • Indeksy złożone z wielu pól 97
  • Kiedy należy indeksować tabele? 99
 • Drukowanie struktury tabeli 100
 • Zapisywanie ukończonej tabeli 101
 • Operacje na tabelach 101
  • Zmiana nazwy tabel 101
  • Usuwanie tabel 102
  • Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych 102
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych 103
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych 103
 • Posługiwanie się polami typu Załącznik 104

Rozdział 4. Relacje między tabelami 105

 • Tworzenie kuloodpornych baz danych 106
 • Normalizacja i denormalizacja danych 108
  • Pierwsza postać normalna 108
  • Druga postać normalna 111
  • Trzecia postać normalna 115
  • Denormalizacja 116
 • Relacje między tabelami 117
  • Wiązanie danych 118
  • Jeden do jednego 120
  • Jeden do wielu 121
  • Wiele do wielu 123
 • Reguły integralności 124
  • Klucz główny nie może mieć wartości null 126
  • Wszystkim wartościom kluczy obcych muszą odpowiadać klucze główne 126
 • Klucze 127
  • Określanie klucza głównego 128
  • Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych 129
  • Wybór klucza głównego 130
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralności odwołań 132
  • Przeglądanie wszystkich relacji 137
  • Usuwanie relacji 137
  • Reguły integralności specyficzne dla aplikacji 138

Rozdział 5. Praca z tabelami 139

 • Arkusze danych 140
 • Okno arkusza danych 141
  • Poruszanie się po arkuszu danych 141
  • Korzystanie z przycisków nawigacyjnych 142
  • Wstążka arkusza danych 143
 • Otwieranie arkusza danych 145
 • Wpisywanie nowych danych 145
  • Zapisywanie rekordu 147
  • Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych 147
  • W jaki sposób właściwości wpływają na wprowadzanie danych? 148
 • Poruszanie się między rekordami w arkuszu danych 151
  • Poruszanie się między rekordami 151
  • Wyszukiwanie określonej wartości 151
 • Modyfikowanie wartości w arkuszu danych 154
  • Ręczne zamienianie istniejących wartości 154
  • Modyfikacja istniejącej wartości 154
 • Używanie funkcji Cofnij 156
 • Kopiowanie i wklejanie wartości 156
 • Zastępowanie wartości 157
 • Dodawanie nowych rekordów 158
 • Usuwanie rekordów 158
 • Wyświetlanie rekordów 159
  • Zmiana kolejności pól 159
  • Zmiana szerokości wyświetlanych pól 160
  • Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów 161
  • Zmiana czcionki 162
  • Wyświetlanie linii oddzielających komórki i różne kolory wierszy 162
  • Wyrównywanie danych w kolumnach 164
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn 164
  • Blokowanie kolumn 165
  • Zapisywanie zmienionego układu arkusza 165
  • Zapisywanie rekordu 166
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych 166
  • Sortowanie rekordów 166
  • Używanie filtrowania według wyboru 167
  • Filtrowanie według formularza 169
 • Agregowanie danych 170
 • Drukowanie rekordów 171
 • Korzystanie z podglądu wydruku 172

Rozdział 6. Importowanie i eksportowanie danych 173

 • Access i dane zewnętrzne 173
  • Typy danych zewnętrznych 174
  • Metody pracy z danymi zewnętrznymi 174
 • Typy importu i eksportu 177
 • Importowanie zewnętrznych danych 178
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa 178
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela 181
  • Importowanie list SharePointa 184
  • Importowanie danych z plików tekstowych 185
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów XML 190
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML 193
  • Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele 195
  • Importowanie folderu Outlooka 196
 • Eksportowanie do formatów zewnętrznych 198
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa 198
  • Eksportowanie za pośrednictwem sterowników ODBC 198
  • Eksportowanie do programu Word 200
  • Publikowanie w formacie PDF lub XPS 201

Rozdział 7. Dołączanie danych zewnętrznych 203

 • Dołączanie danych zewnętrznych 204
  • Identyfikowanie tabel połączonych 205
  • Ograniczenia dotyczące dołączonych danych 206
  • Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa 207
  • Łączenie ze źródłami danych ODBC 210
  • Dołączanie danych, które nie są bazami 210
 • Praca z tabelami połączonymi 216
  • Ustawianie właściwości widoku 217
  • Ustawianie relacji 217
  • Optymalizowanie tabel połączonych 218
  • Usuwanie odwołania do tabeli połączonej 218
  • Przeglądanie lub zmienianie informacji o tabelach połączonych 218
  • Odświeżanie zawartości tabel połączonych 219
 • Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego 220
  • Zalety dzielenia baz danych 220
  • Jak podzielić obiekty? 222
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych 223

CZĘŚĆ III. KWERENDY ACCESSA 225

Rozdział 8. Pobieranie danych za pomocą kwerend 227

 • Wprowadzenie w tematykę kwerend 228
  • Co można robić za pomocą kwerend? 228
  • Co zwracają kwerendy? 229
 • Tworzenie kwerendy 229
  • Dodawanie pól 232
  • Uruchamianie kwerend 234
 • Praca z polami 235
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBD 235
  • Zmiana kolejności pól 235
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBD 236
  • Usuwanie pól 236
  • Wstawianie pól 236
  • Ukrywanie pól 237
  • Zmiana kolejności sortowania 237
 • Dodawanie kryteriów do kwerend 239
  • Kryteria wyboru rekordów 239
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych 239
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów 240
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend 242
 • Zapisywanie kwerendy 242
 • Tworzenie kwerend bazujących na wielu tabelach 242
  • Przeglądanie nazw tabel 244
  • Dodawanie wielu pól 244
  • Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach 244
  • Obchodzenie ograniczeń dotyczących kwerend 245
 • Obszar tabel 246
  • Linie sprzężeń 246
  • Przesuwanie tabel 247
  • Usuwanie tabel 247
  • Dodawanie kolejnych tabel 247
 • Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa 248
  • Wprowadzenie do sprzężeń 248
  • Wykorzystywanie sprzężeń ad hoc 250
  • Określanie typu sprzężenia 251
  • Usuwanie sprzężeń 252

Rozdział 9. Stosowanie operatorów i wyrażeń 253

 • Wprowadzenie w tematykę operatorów 253
  • Typy operatorów 254
  • Priorytety operatorów 264
 • Stosowanie operatorów i wyrażeń w kwerendach 265
  • Używanie operatorów porównania w kwerendach 266
  • Tworzenie złożonych kryteriów 267
  • Używanie funkcji w kwerendach wybierających 269
  • Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających 270
 • Wpisywanie kryteriów jednowartościowych 270
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub Długi tekst) 270
  • Operator Like i symbole wieloznaczne 271
  • Określanie wartości niepasujących 274
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych 275
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fałsz) 276
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE 276
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie 277
  • Operacja Or 277
  • Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or 277
  • Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBD) 278
  • Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In 279
  • Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu 279
  • Stosowanie operatora Between...And 281
  • Wyszukiwanie danych o wartości Null 281
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach 283
  • Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy 283
  • Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy 284
  • Stosowanie operacji And i Or na różnych polach 285
  • Kwerenda złożona w wielu wierszach 286

Rozdział 10. Inne rodzaje kwerend 289

 • Kwerendy podsumowujące 289
  • Tworzenie kwerendy podsumowującej 290
  • Funkcje agregujące 292
 • Kwerendy funkcjonalne 297
  • Kwerendy tworzące tabele 297
  • Kwerendy usuwające 299
  • Kwerendy dołączające 301
  • Kwerendy aktualizujące 306
 • Kwerendy krzyżowe 309
  • Używanie kreatora kwerend krzyżowych 310
  • Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych 315
 • Optymalizowanie wydajności kwerend 319
  • Normalizowanie projektu bazy danych 320
  • Używanie indeksów w odpowiednich polach 320
  • Optymalizacja poprzez poprawę projektu zapytania 321
  • Regularne kompaktowanie i naprawianie bazy danych 322

CZĘŚĆ IV. ANALIZOWANIE DANYCH W ACCESSIE 323

Rozdział 11. Przekształcanie danych 325

 • Wyszukiwanie i usuwanie powtarzających się rekordów 325
  • Czym są powtarzające się rekordy? 326
  • Wyszukiwanie duplikatów 327
  • Usuwanie powtarzających się rekordów 329
 • Typowe zadania z zakresu przekształcania danych 332
  • Uzupełnianie pustych pól 332
  • Scalanie łańcuchów znaków 333
  • Zmiana wielkości liter 335
  • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z łańcuchów znaków 336
  • Wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu 337
  • Dodawanie własnego tekstu w określonych miejscach łańcucha znaków 338
  • Przetwarzanie łańcuchów znaków na podstawie znaczników 339

Rozdział 12. Obliczenia i daty 345

 • Korzystanie z obliczeń w analizach 345
  • Typowe scenariusze związane z obliczeniami 346
  • Tworzenie obliczeń za pomocą konstruktora wyrażeń 349
  • Typowe błędy w obliczeniach 353
 • Używanie dat w analizach 356
  • Proste obliczenia na datach 356
  • Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji 357

Rozdział 13. Analizy warunkowe 367

 • Stosowanie kwerend z parametrami 367
  • Jak działają kwerendy z parametrami? 369
  • Podstawowe zasady dotyczące kwerend z parametrami 369
  • Używanie kwerend z parametrami 370
 • Stosowanie funkcji warunkowych 374
  • Funkcja IIf 374
  • Funkcja Switch 379
  • Porównanie funkcji IIf i Switch 380

Rozdział 14. Podstawy SQL-a w Accessie 383

 • Podstawy SQL-a 383
  • Instrukcja SELECT 384
  • Klauzula WHERE 385
  • Sprzężenia 386
 • Zaawansowane instrukcje SQL-a 387
  • Rozbudowywanie wyszukiwania za pomocą operatora Like 387
  • Pobieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania 387
  • Grupowanie i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY 389
  • Określanie kolejności sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY 389
  • Tworzenie aliasów za pomocą klauzuli AS 389
  • Wyświetlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) 390
  • Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomocą instrukcji SQL-a 392
  • Tworzenie kwerend krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM 393
 • Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a 393
  • Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION 393
  • Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji CREATE TABLE 395
  • Manipulowanie kolumnami za pomocą instrukcji ALTER TABLE 395
  • Tworzenie kwerend przekazujących 397

Rozdział 15. Podkwerendy i funkcje agregujące domeny 399

 • Wzbogacanie analiz za pomocą podkwerend 400
  • Po co stosować podkwerendy? 401
  • Podstawowe zasady dotyczące podkwerend 401
  • Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a 401
  • Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach 404
  • Używanie podkwerend z operatorami porównania 404
  • Stosowanie podkwerend jako wyrażeń 405
  • Stosowanie podkwerend skorelowanych 406
  • Używanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych 408
 • Funkcje agregujące domeny 410
  • Różne funkcje agregujące domeny 412
  • Składnia funkcji agregujących domeny 413
  • Stosowanie funkcji agregujących domeny 414

Rozdział 16. Statystyki opisowe 419

 • Podstawowe statystyki opisowe 420
  • Obliczanie statystyk opisowych za pomocą kwerend podsumowujących 420
  • Określanie rankingu, wartości modalnej i mediany 421
  • Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych 426
 • Zaawansowane statystyki opisowe 427
  • Obliczanie percentyli 427
  • Ustalanie kwartyla dla rekordu 429
  • Tworzenie rozkładu częstości 431

CZĘŚĆ V. FORMULARZE I RAPORTY ACCESSA 433

Rozdział 17. Tworzenie prostych formularzy 435

 • Widoki formularzy 436
 • Typy formularzy 436
  • Tworzenie nowego formularza 438
  • Specjalne typy formularzy 441
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza 446
  • Zapisywanie formularza 447
 • Kontrolki formularza 447
  • Typy kontrolek 447
  • Dodawanie kontrolek 449
  • Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia kontrolek 454
  • Wykonywanie operacji na kontrolkach 455
 • Właściwości 464
  • Wyświetlanie arkusza właściwości 464
  • Korzystanie z arkusza właściwości 465
  • Zmiana ustawień właściwości kontrolki 466
  • Nadawanie nazw i tytułów kontrolkom 467

Rozdział 18. Praca z danymi w formularzach 469

 • Używanie widoku formularza 470
  • Zakładka Narzędzia główne 471
  • Nawigacja między polami 474
  • Nawigacja między rekordami w formularzu 474
 • Modyfikowanie wartości w formularzu 475
  • Kontrolki, których nie można modyfikować 475
  • Praca z obrazami i obiektami OLE 476
  • Wprowadzanie danych w polu typu Długi tekst 477
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data 477
  • Używanie grup opcji 478
  • Używanie pól kombi i list 479
  • Przełączanie się do widoku arkusza danych 479
  • Zapisywanie rekordu 480
 • Drukowanie formularzy 480
 • Praca z właściwościami formularza 481
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł 482
  • Tworzenie formularza związanego 483
  • Określanie sposobu wyświetlania formularza 483
  • Usuwanie paska selektora rekordów 484
  • Inne właściwości formularzy 484
 • Dodawanie nagłówka lub stopki formularza 490
 • Korzystanie z właściwości sekcji 490
  • Właściwość Widoczny 490
  • Właściwość Wysokość 490
  • Właściwość Kolor tła 490
  • Właściwość Efekt specjalny 491
  • Właściwość Kiedy wyświetlać 491
  • Właściwości związane z drukowaniem 491
 • Zmiana układu formularza 491
  • Modyfikacja właściwości kontrolek 492
  • Określanie kolejności dostępu 492
  • Modyfikowanie formatu tekstu w kontrolce 493
  • Używanie narzędzia Lista pól do dodawania kontrolek 493
 • Przekształcanie formularza w raport 494

Rozdział 19. Praca z kontrolkami formularzy 495

 • Ustawianie właściwości kontrolek 496
  • Modyfikowanie właściwości domyślnych 497
  • Często używane kontrolki i właściwości 498
 • Tworzenie kontrolek obliczeniowych 502
 • Praca z podformularzami 503
 • Wskazówki z zakresu projektowania formularzy 504
  • Wykorzystanie właściwości Przechodzenie tabulatorami 504
  • Zliczanie pól wyboru 504
  • Techniki związane z polami kombi i polami list 504
 • Techniki zaawansowane 506
  • Kontrolki numeru strony i daty/godziny 506
  • Stosowanie kontrolki Obraz 507
  • Morfing kontrolek 508
  • Malarz formatów 509
  • Dodatkowa pomoc dla użytkowników 509
  • Dodawanie obrazów tła 510
  • Ograniczanie liczby rekordów wyświetlanych w formularzu 512
 • Korzystanie z kontrolki Karta 513
 • Pobieranie informacji za pomocą okien dialogowych 514
  • Projektowanie kwerend 515
  • Konfigurowanie przycisków poleceń 515
  • Wybór przycisku domyślnego 516
  • Konfiguracja przycisku Anuluj 516
  • Usunięcie menu sterowania 517
 • Projektowanie formularza od podstaw 517
  • Tworzenie prostego formularza 517
  • Tworzenie podformularza 518
  • Dodawanie podformularza 519
  • Modyfikowanie działania formularza 520
  • Modyfikowanie wyglądu formularza 522

Rozdział 20. Prezentowanie danych za pomocą raportów 525

 • Podstawowe informacje o raportach 525
  • Dostępne typy raportów 526
  • Różnice między raportami a formularzami 529
 • Tworzenie raportu od podstaw 529
  • Zdefiniowanie układu raportu 529
  • Gromadzenie danych 529
  • Tworzenie raportu za pomocą kreatora 530
  • Drukowanie lub wyświetlanie raportu 542
  • Zapisywanie raportów 544
 • Zagadnienia związane z raportami typu pasmowego 544
  • Sekcja nagłówka raportu 546
  • Sekcja nagłówka strony 546
  • Sekcja nagłówka grupy 547
  • Sekcja szczegółów 547
  • Sekcja stopki grupy 547
  • Sekcja stopki strony 548
  • Sekcja stopki raportu 548
 • Tworzenie raportu od podstaw 548
  • Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z tabelą 550
  • Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu 551
  • Umieszczanie kontrolek na raporcie 553
  • Zmiana rozmiaru sekcji 554
  • Praca z polami tekstowymi 555
  • Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych 560
  • Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych 562
  • Sortowanie i grupowanie danych 562
  • Sortowanie danych w obrębie grup 564
  • Wprowadzanie podziału na strony 567
 • Dopracowywanie wyglądu raportu 567
  • Modyfikowanie nagłówka strony 568
  • Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy 569
  • Tworzenie nagłówka raportu 570

Rozdział 21. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane 573

 • Grupowanie i sortowanie danych 574
  • Alfabetyczne grupowanie danych 574
  • Grupowanie według przedziałów czasowych 578
  • Ukrywanie powtarzających się informacji 579
  • Ukrycie nagłówka strony 582
  • Nowa numeracja strony dla każdej grupy 583
 • Formatowanie danych 583
  • Tworzenie list numerowanych 583
  • Dodawanie list wypunktowanych 586
  • Dodawanie wyróżnienia w czasie wykonywania programu 589
  • Unikanie pustych raportów 591
  • Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami 591
  • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów 593
  • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych 594
  • Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym 596
  • Centrowanie tytułu 597
  • Łatwe wyrównywanie etykiet kontrolek 597
  • Precyzyjne przemieszczanie kontrolek 597
 • Dodawanie danych 598
  • Dodawanie innych informacji do raportu 598
  • Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego 599
 • Inne techniki 600
  • Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi 600
  • Szybkie drukowanie danych z kwerendy 601
  • Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie 601
  • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów 608
  • Przypisywanie unikatowych nazw do kontrolek 609

CZĘŚĆ VI. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 611

Rozdział 22. Korzystanie z makr programu Access 613

 • Wprowadzenie do makr 613
  • Tworzenie makr 614
  • Przypisanie makra do zdarzenia 616
 • Makra a bezpieczeństwo 617
  • Włączanie trybu bezpiecznego 617
  • Centrum zaufania 619
 • Makra z wieloma akcjami 620
 • Podmakra 623
 • Korzystanie z warunków 626
  • Otwieranie raportów za pomocą warunków 626
  • Wiele akcji w warunku 628
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych 629
  • Rozszerzanie utworzonego makra 629
  • Upraszczanie makr za pomocą zmiennych tymczasowych 631
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA 633
 • Obsługa błędów i debugowanie makr 633
  • Akcja PrzyBłędzie 634
  • Obiekt MacroError 636
  • Debugowanie makr 637
 • Makra osadzone 638
 • Makra kontra kod VBA 640
  • Makra czy VBA? 641
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA 641

Rozdział 23. Korzystanie z makr danych programu Access 643

 • Wprowadzenie do makr danych 644
 • Zdarzenia związane z tabelami 644
  • Zdarzenia "przed" 645
  • Zdarzenia "po" 646
 • Używanie konstruktora makr dla makr danych 647
 • Wykaz akcji 649
  • Przepływ sterowania programu 649
  • Bloki danych 649
  • Akcje danych 650
 • Tworzenie pierwszego makra danych 652
 • Zarządzanie obiektami makr 655
  • Zwijanie i rozwijanie elementów makr 655
  • Przenoszenie elementów makra 656
  • Zapisywanie makra jako XML 656
 • Ograniczenia makr danych 657

Rozdział 24. Podstawy programowania w języku VBA 659

 • Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications 659
 • Terminologia związana z językiem VBA 661
 • Wprowadzenie do pisania kodu w języku VBA 661
 • Tworzenie programów w języku VBA 662
  • Moduły i procedury 662
  • Korzystanie z okna kodu 668
 • Konstrukcje sterujące języka VBA 673
  • Instrukcje warunkowe 673
  • Pętle 678
 • Obiekty i kolekcje 680
  • Wprowadzenie do obiektów 680
  • Metody i właściwości 682
  • Instrukcja With 682
  • Instrukcja For Each 684
 • Przegląd edytora VBE 685
  • Okno Immediate 685
  • Project Explorer 686
  • Object Browser 687
  • Opcje edytora VBE 688

Rozdział 25. Typy danych i procedury w języku VBA 693

 • Zmienne 694
  • Nazewnictwo zmiennych 695
  • Deklarowanie zmiennych 696
 • Typy danych 700
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych 701
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych 703
  • Stosowanie konwencji nazewnictwa zmiennych 703
  • Zasięg i czas życia zmiennych 705
  • Stosowanie stałych 709
  • Stosowanie tablic 711
 • Procedury Sub i funkcje 716
  • Gdzie można utworzyć procedurę? 717
  • Wywoływanie procedur w języku VBA 717
  • Tworzenie procedur Sub 718
 • Tworzenie funkcji 721
  • Obsługa przekazywanych parametrów 722
  • Wywoływanie funkcji i przekazywanie parametrów 722
  • Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku 724
 • Upraszczanie kodu za pomocą argumentów identyfikowanych przez nazwę 726

Rozdział 26. Model zdarzeń 729

 • Programowanie zdarzeń 730
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? 730
  • Tworzenie procedur zdarzeń 731
 • Często używane zdarzenia 732
  • Procedury zdarzeń formularza 733
  • Procedury obsługi zdarzeń kontrolek 736
  • Procedury zdarzeń związane z raportami 737
  • Procedury zdarzeń dotyczących sekcji raportów 738
 • Kolejność zdarzeń 740
  • Często występujące sekwencje zdarzeń 740
  • Pisanie prostych procedur obsługi zdarzeń formularzy i kontrolek 742

Rozdział 27. Debugowanie aplikacji Accessa 747

 • Porządkowanie kodu VBA 748
 • Testowanie aplikacji 749
  • Testowanie funkcji 750
  • Kompilowanie kodu VBA 752
 • Tradycyjne techniki debugowania 754
  • Używanie instrukcji MsgBox 754
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print 758
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa 759
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate 759
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek 760
  • Podgląd zmiennych w oknie Locals 766
  • Ustawianie czujek w oknie Watches 767
  • Czujki warunkowe 768
  • Używanie stosu wywołań 769
 • Przechwytywanie błędów w kodzie 770
  • Na czym polega przechwytywanie błędów? 771
  • Obiekt Err 773
  • Dodawanie obsługi błędów do procedur 773

CZĘŚĆ VII. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 775

Rozdział 28. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA 777

 • Praca z danymi 777
 • Obiekty DAO 780
  • Obiekt DBEngine w DAO 781
  • Obiekt Workspace w DAO 782
  • Obiekt Database w DAO 782
  • Obiekt TableDef w DAO 783
  • Obiekty typu QueryDef w DAO 784
  • Obiekty typu Recordset w DAO 785
  • Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO 789
 • Wprowadzenie do obiektów ADO 790
  • Obiekt Connection w ADO 791
  • Obiekt Command w ADO 792
  • Obiekt Recordset w ADO 794
 • Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli 795
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO 796
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie 798
  • Wstawienie nowego rekordu 803
  • Usuwanie rekordu 803
  • Usuwanie powiązanych rekordów znajdujących się w kilku tabelach 804

Rozdział 29. Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem kodu VBA 807

 • Wyszukiwanie danych w formularzach za pomocą niezwiązanych pól kombi 807
  • Wykorzystanie metody FindRecord 809
  • Wykorzystywanie zakładek 811
 • Filtrowanie danych formularza 814
  • Filtrowanie za pomocą kodu 814
  • Wykorzystanie kwerend 815

Rozdział 30. Dostosowywanie wstążek 823

 • Hierarchia wstążki 823
  • Kontrolki dla wstążek 824
  • Specjalne mechanizmy wstążki 827
 • Modyfikowanie domyślnej wstążki 828
 • Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp 830
 • Tworzenie niestandardowych wstążek 832
  • Proces tworzenia wstążki 832
  • Korzystanie z wywołań zwrotnych w języku VBA 833
 • Tworzenie niestandardowej wstążki 835
  • Krok 1.: Projektowanie wstążki i rozwijanie kodu w XML-u 835
  • Krok 2.: Pisanie procedur wywołań zwrotnych 837
  • Krok 3.: Tworzenie tabeli USysRibbons 838
  • Krok 4.: Dodawanie kodu w XML-u do tabeli USysRibbons 838
  • Krok 5.: Określenie niestandardowych właściwości wstążki użytkownika 840
 • Podstawowy XML-owy kod wstążki 841
 • Dodawanie kontrolek do wstążki 843
  • Określanie atrybutu imageMso 843
  • Kontrolka etykiety 844
  • Przycisk 845
  • Separator 846
  • Pola wyboru 846
  • Kontrolka Lista rozwijana 847
  • Przycisk rozdzielenia 849
 • Wiązanie wstążek z formularzami i raportami 850
 • Całkowite usuwanie wstążek 852

Rozdział 31. Dystrybucja aplikacji Accessa 853

 • Definiowanie opcji bieżącej bazy danych 854
  • Opcje aplikacji 854
  • Opcje nawigacji 858
  • Opcje wstążki i paska narzędzi 860
  • Opcje autokorekty nazw 860
 • Tworzenie aplikacji 861
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją 861
  • Dokumentacja aplikacji 863
  • Testowanie aplikacji przed dystrybucją 864
 • Dopracowywanie aplikacji 866
  • Nadanie aplikacji spójnego wyglądu i wrażenia 866
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów 867
  • Ułatwienie uruchamiania aplikacji 876
 • Dodatkowa ochrona aplikacji 877
  • Przechwytywanie błędów wszystkich procedur języka Visual Basic 878
  • Oddzielanie tabel od pozostałej części aplikacji 881
  • Tworzenie formularzy odpornych na błędy 881
  • Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika 882
  • Korzystanie z opcji /runtime 882
  • Szyfrowanie i kodowanie bazy danych 883
  • Zabezpieczanie kodu Visual Basica 884
 • Zabezpieczanie środowiska 887
  • Ustawianie opcji startowych w kodzie 887
  • Blokada omijania opcji startowych 888
  • Ustawianie wartości właściwości 889
  • Pobieranie wartości właściwości 890

Rozdział 32. Integracja Accessa z SharePointem 891

 • Wprowadzenie do SharePointa 891
 • Witryny SharePointa 892
  • Dokumenty SharePointa 892
  • Listy SharePointa 893
 • Współużytkowanie danych Accessa z SharePointem 894
  • Dołączanie list SharePointa 895
  • Importowanie list SharePointa 897
  • Eksportowanie tabel Accessa do SharePointa 898
  • Przenoszenie tabel Accessa do SharePointa 900
 • Korzystanie z szablonów SharePointa 903

Skorowidz 905

 • Tytuły: Access 2019 PL. Biblia
 • Autor: Michael Alexander, Richard Kusleika
 • Tytuł oryginału: Access 2019 Bible
 • Tłumaczenie: Radosław Meryk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5576-7, 9788328355767
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-07-16
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5577-4, 9788328355774
 • Data wydania: 2019-07-16
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: ac19bi
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion