Helion


Andrzej Kochan

Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy
Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce