Szczegóły ebooka

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

Łukasz Sosna

Ebook

Twórz aplikacje PHP z CodeIgniterem

 • Poznaj użyteczne klasy frameworka
 • Naucz się wykorzystywać je w praktyce
 • Rozwiń swoje umiejętności programistyczne

CodeIgniter to niewielki, lecz potężny framework, który ułatwia tworzenie aplikacji zarówno początkującym, jak i zaawansowanym programistom PHP. Dzięki implementacji wzorca model-view-controller wspiera podział kodu na warstwy odpowiedzialne za operacje związane z zarządzaniem danymi, wyświetlanie strony oraz obsługę logiki biznesowej, co upraszcza nie tylko pisanie, lecz również utrzymywanie i rozwój wykorzystujących go aplikacji.

Szerokie możliwości, doskonała wydajność, znakomite wsparcie programisty, zgodność z najnowszymi wersjami PHP, łatwość użycia i logiczna struktura bibliotek - wszystko to sprawia, że CodeIgniter jest wybierany przez kolejne generacje deweloperów, którym pozwala twórczo skupić się na projekcie oraz uniknąć wysiłku związanego z implementacją powtarzalnego kodu odpowiedzialnego za typowe operacje.

Jeśli chcesz szybko zacząć przygodę z frameworkiem, sięgnij po tę książkę! Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w świat programowania z wykorzystaniem popularnego frameworka, przedstawi zasady zastosowania wzorca MVC, zapozna ze sposobami obsługi baz danych oraz zaprezentuje klasy systemowe i pomocnicze. Nabytą wiedzę będziesz mógł ugruntować i sprawdzić w praktyce dzięki ćwiczeniom, w ramach których krok po kroku nauczysz się walidować dane wprowadzane przez użytkownika oraz dzielić je na strony z wykorzystaniem własnego sortowania.

 • Instalacja, konfiguracja i struktura frameworka CodeIgniter
 • Implementacja wzorca model-view-controller
 • Podstawy tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem CodeIgnitera
 • Metody umożliwiające obsługę baz danych i tworzenie zapytań
 • Zastosowanie przydatnych klas systemowych i pomocniczych
 • Praktyczne ćwiczenia z programowania wraz z rozwiązaniami

CodeIgniter - szybko, wydajnie, prosto do celu!

 

Wstęp 15

 

 • Wymagania serwera 16

Rozdział 1. Instalacja 19

 • Pobieranie aplikacji z serwera 19
 • Pobieranie polskiego języka interfejsu 19
 • Instalacja systemu na serwerze WWW 21
 • Polska wersja językowa systemu 23
 • Różnica pomiędzy wersjami frameworka CodeIgniter: 1, 2, 3 a wersją 4 24
 • Struktura systemu CodeIgniter 24
 • Nazywanie plików, klas, metod i funkcji 25

Rozdział 2. Model, Widok, Kontroler 27

 • Wywoływanie kontrolera oraz metody 28
 • Wywoływanie kontrolera oraz metody - adresy dla wyszukiwarek 28
 • Kontroler (controller) 29
  • Automatyczne ładowanie w kontrolerze (__construct) 31
  • Przekazywanie parametrów do metody kontrolera 32
  • Definicja domyślnego kontrolera (setDefaultController) 33
 • Widok 33
  • Ładowanie kilku widoków 35
  • Dodawanie danych do widoków 36
  • Umieszczanie widoków w folderach 37
 • Model 38
 • Ładowanie funkcji pomocniczych (helper) 40

Rozdział 3. Rutowanie URL, odbieranie danych, zapisywanie logów oraz pasek debugera 41

 • Parametry w adresie URL 42
 • Filtrowanie parametrów 43
 • Definiowanie własnych wieloznaczników 44
 • Wyrażenia regularne 45
 • Grupowe przepisywanie adresów 46
 • Własna strona dla błędu 404 47
 • Pobieranie danych wysłanych do programu 47
  • Włączanie klasy 47
  • Metoda isCLI() 48
  • Metoda isAJAX() 48
  • Metoda isSecure() 48
  • Metoda getVar() 49
  • Metoda getGet() 49
  • Metoda getPost() 49
  • Metoda getPostGet() 50
  • Metoda getGetPost() 50
  • Metoda getCookie() 50
  • Metoda getServer() 51
  • Metoda getUserAgent() 51
 • Zapisywanie błędów występujących podczas obsługi witryny 51
 • Włączanie paska debugera 53

Rozdział 4. Bazy danych 55

 • Praca z bazą danych 55
 • Wczytanie sterownika (Database::connect()) 56
 • Konfiguracja połączenia 58
 • Wykonywanie zapytania (query) 62
 • Generowanie wyników zapytania 64
  • Prefiks tabel 64
  • Rezultat zapytania zwracającego dane jako obiekt 65
  • Rezultat zapytania zwracającego dane w postaci tablicy 66
  • Pobieranie jednego rekordu z bazy danych jako obiektu 67
  • Pobieranie z bazy danych jednego rekordu jako tablicy 68
  • Przechodzenie pomiędzy rekordami 69
  • Pobieranie ilości kolumn tabeli 72
  • Pobieranie nazw kolumn tabeli 73
  • Zwalnianie pamięci RAM po zapytaniu 74
  • Pobieranie identyfikatora rekordu dodanego do tabeli 75
  • Pobieranie informacji o liczbie zmienionych rekordów 75
  • Metoda getPlatform() 76
  • Metoda getVersion() 77
 • Połączenie z drugą bazą danych 78
 • Zabezpieczanie danych (escape, escapeString i escapeLikeString) 80
 • Zabezpieczanie zapytania z wartościami 81
 • Zabezpieczanie zapytania z wartościami posiadającymi nazwy 82
 • Przetwarzanie błędów 83
 • Wyświetlenie ostatniego zapytania 85
 • Metoda reconnect() 86
 • Metoda close() 86

Rozdział 5. Pomoc w tworzeniu zapytań do bazy danych 89

  • Metoda resetQuery() 89
  • Metoda countAllResults() 89
  • Metoda countAll() 89
  • Metoda get() 90
  • Metoda getWhere() 90
  • Metoda select() 90
  • Metoda selectAvg() 91
  • Metoda selectMax() 91
  • Metoda selectMin() 91
  • Metoda selectSum() 91
  • Metoda selectCount() 92
  • Metoda distinct() 92
  • Metoda from() 92
  • Metoda join() 92
  • Metoda where() 93
  • Metoda orWhere() 93
  • Metoda orWhereIn() 93
  • Metoda orWhereNotIn() 94
  • Metoda whereIn() 94
  • Metoda whereNotIn() 94
  • Metoda groupStart() 95
  • Metoda orGroupStart() 95
  • Metoda notGroupStart() 95
  • Metoda orNotGroupStart() 95
  • Metoda groupEnd() 95
  • Metoda like() 96
  • Metoda orLike() 96
  • Metoda notLike() 96
  • Metoda orNotLike() 97
  • Metoda having() 97
  • Metoda orHaving() 98
  • Metoda orHavingIn() 98
  • Metoda havingIn() 99
  • Metoda havingNotIn() 99
  • Metoda havingLike() 99
  • Metoda orHavingLike() 100
  • Metoda notHavingLike() 100
  • Metoda orNotHavingLike() 101
  • Metoda havingGroupStart() 101
  • Metoda orHavingGroupStart() 101
  • Metoda notHavingGroupStart() 101
  • Metoda orNotHavingGroupStart() 102
  • Metoda havingGroupEnd() 102
  • Metoda groupBy() 102
  • Metoda orderBy() 102
  • Metoda limit() 102
  • Metoda offset() 103
  • Metoda set() 103
  • Metoda insert() 103
  • Metoda insertBatch() 103
  • Metoda setInsertBatch() 104
  • Metoda update() 104
  • Metoda setUpdateBatch() 105
  • Metoda replace() 105
  • Metoda delete() 105
  • Metoda increment() 105
  • Metoda decrement() 106
  • Metoda truncate() 106
  • Metoda emptyTable() 106
  • Metoda getCompiledSelect() 106
  • Metoda getCompiledInsert() 107
  • Metoda getCompiledUpdate() 107
  • Metoda getCompiledDelete() 107
 • Od teorii do praktyki 107
  • Polecenie SELECT 110
  • Polecenie SELECT z zastosowaniem ORDER BY 111
  • Polecenie SELECT z użyciem ograniczenia LIMIT 112
  • Polecenie SELECT z klauzulami LIMIT oraz ORDER 113
  • Polecenie SELECT z wyborem rekordu dzięki klauzuli WHERE 113
  • Polecenie SELECT z wyborem za pomocą klauzuli LIKE 114
  • Polecenie INSERT 115
  • Polecenie UPDATE ze wskazaniem rekordu za pomocą klauzuli WHERE 117
  • Polecenie DELETE 118

Rozdział 6. Klasy systemowe 119

 • Klasa listów e-mail 119
  • Używanie klasy przeznaczonej do wysyłania listów e-mail 119
  • Ustawienia klasy do wysyłania listów e-mail 120
  • Metoda setFrom() 121
  • Metoda setReplyTo() 121
  • Metoda setTo() 122
  • Metoda setCC() 122
  • Metoda setBCC() 122
  • Metoda setSubject() 123
  • Metoda setMessage() 123
  • Metoda setAltMessage() 123
  • Metoda setHeader() 124
  • Metoda clear() 124
  • Metoda send() 125
  • Metoda attach() 125
  • Metoda setAttachmentCID() 126
  • Metoda printDebugger() 126
 • Klasa szyfrowania i deszyfrowania danych 126
  • Konfigurowanie klasy oraz domyślne zachowania 127
  • Ustawianie własnego klucza szyfrowania 127
  • Metoda static createKey() 127
  • Metoda initialize() 128
  • Metoda encrypt() 128
  • Metoda decrypt() 128
 • Klasa przeznaczona do pracy z plikami 129
  • Metoda getBasename() 129
  • Metoda getMTime() 129
  • Metoda getRealPath() 129
  • Metoda getPerms() 129
  • Metoda isWritable() 129
  • Metoda getRandomName() 130
  • Metoda getSize() 130
  • Metoda getMimeType() 130
  • Metoda guessExtension() 131
  • Metoda move() 131
 • Klasa ograniczająca dostęp do strony 131
  • Dostosowanie obrony strony WWW przed botami 132
 • Klasa manipulacji obrazami 132
  • Inicjalizacja obiektu klasy 132
  • Metoda crop() 133
  • Metoda convert() 134
  • Metoda fit() 134
  • Metoda flatten() 135
  • Metoda flip() 135
  • Metoda resize() 136
  • Metoda rotate() 136
  • Metoda text() 136
 • Klasa służąca do dzielenia rekordów z bazy danych na części 137
  • Dzielenie rekordów na porcje prezentowane na kolejnych stronach 138
  • Dzielenie na strony rezultatów z różnych tabel 139
  • Ręczne ustawianie podziału 139
  • Określenie parametru, który ma zostać uznany za numer strony 140
  • Metoda setSurroundCount() 140
  • Metody hasPrevious() i hasNext() 140
  • Metody getPrevious() i getNext() 140
  • Metody getFirst() i getLast() 140
  • Metoda links() 141
  • Metoda hasPreviousPage() i hasNextPage() 141
  • Metoda getPreviousPage() i getNextPage() 141
 • Klasa bezpieczeństwa danych 141
  • Załadowanie klasy 141
  • Ataki typu CSRF 142
  • Dodawanie adresów wyłączonych ze sprawdzania 142
  • Automatyczne tworzenie pól w formularzu 143
  • Wysyłanie żądań za pomocą formatu JSON 143
  • Wysyłanie za pomocą nagłówka HTTP 143
  • Wysyłanie za pomocą znacznika META 143
 • Klasa do obsługi sesji 143
  • Inicjalizacja sesji 143
  • Pobieranie danych z sesji 145
  • Dodawanie danych do sesji 145
  • Sprawdzanie, czy w sesji istnieje dany klucz 146
  • Dodawanie danych do sesji 146
  • Usuwane danych z sesji 146
  • Dane tymczasowe (Flashdata) 146
  • Niszczenie sesji i jej danych 147
 • Klasa limitu aktywności 147
  • Metoda check() 149
  • Metoda getTokentime() 149
 • Klasa ułatwiająca pracę z plikami wgrywanymi na serwer 150
  • Pobieranie wgranych plików 150
  • Wgrywanie pojedynczego pliku 150
  • Wgrywanie kilku plików zapisanych w tablicy 151
  • Wgrywanie kilku plików załadowanych do jednego pola 151
  • Praca z wgranymi plikami 152
  • Metoda getName() 152
  • Metoda getClientName() 153
  • Metoda getTempName() 153
  • Metoda getClientExtension() 153
  • Metoda getClientMimeType() 153
  • Przenoszenie plików 154
 • Klasa służąca do pracy z adresami URL 154
  • Dodawanie klasy do obsługi 155
  • Obecny adres URL 155
  • Ciągi znaków w URI 155
  • Operacje na schemacie połączenia 156
  • Operacje na autorytatywnej części adresu 156
  • Operacje na użytkowniku 157
  • Operacje na hoście domeny 157
  • Operacje na porcie 158
  • Operacje na ścieżce dostępu 158
  • Operacje na zapytaniach 158
  • Filtrowanie wartości z zapytania w adresie 159
  • Operacja na fragmencie, który należy wybrać ze strony WWW 160
  • Segmenty URI 160
  • Wyłączanie pokazywania błędów 161
 • Klasa przetwarzająca informacje o użytkowniku strony WWW 161
  • Uzyskanie dostępu do obiektu klasy 161
  • Przeglądarka użytkownika 161
  • Metoda isBrowser() 162
  • Metoda isMobile() 162
  • Metoda isRobot() 163
  • Metoda isReferral() 163
  • Metoda getBrowser() 163
  • Medota getVersion() 163
  • Metoda getMobile() 163
  • Metoda getRobot() 163
  • Metoda getPlatform() 163
  • Metoda getReferrer() 164
  • Metoda getAgentString() 164
  • Metoda parse() 164
 • Klasa walidacji danych wprowadzonych do formularza 164
  • Metoda listErrors() 165
  • Metoda getErrors() 165
  • Metoda getError() 165
  • Metoda validate() 165
  • Metoda setRule() 165
  • Metoda setRules() 166
  • Walidacja pól oraz tablic 166
  • Zapisywanie reguł walidacji w osobnym pliku konfiguracyjnym 167
  • Metoda reset() 167
  • Metoda run() 167
  • Tworzenie własnych metod porównania wartości pola 167
  • Dostępne metody walidacji 169

Rozdział 7. Biblioteki pomocnicze 173

 • Pliki ciasteczek (cookie) 173
  • Funkcja set_cookie() 173
  • Funkcja get_cookie() 174
  • Funkcja delete_cookie() 174
 • Data (date) 174
  • Funkcja now() 175
  • Funkcja timezone_select() 175
 • Katalog (filesystem) 175
  • Funkcja directory_map() 176
  • Funkcja write_file() 176
  • Funkcja delete_files() 176
  • Funkcja get_filenames() 177
  • Funkcja get_dir_file_info() 177
  • Funkcja get_file_info() 177
  • Funkcja symbolic_permissions() 178
  • Funkcja octal_permissions() 178
  • Funkcja set_realpath() 178
 • Formularz (form) 179
  • Umieszczanie wartości w polach 179
  • Funkcja form_open() 179
  • Funkcja form_open_multipart() 180
  • Funkcja form_hidden() 180
  • Funkcja form_input() 180
  • Funkcja form_password() 181
  • Funkcja form_upload() 181
  • Funkcja form_textarea() 181
  • Funkcja form_dropdown() 182
  • Funkcja form_multiselect() 182
  • Funkcje form_fieldset() i form_fieldset_close() 182
  • Funkcja form_checkbox() 183
  • Funkcja form_radio() 183
  • Funkcja form_submit() 183
  • Funkcja form_reset() 184
  • Funkcja form_button() 184
  • Funkcja form_close() 184
 • HTML (html) 184
  • Funkcja img() 185
  • Funkcja link_tag() 185
  • Funkcja script_tag() 186
  • Funkcje ol() i ul() 186
  • Funkcja video() 186
  • Funkcja source() 187
  • Funkcja embed() 187
  • Funkcja object() 187
  • Funkcja doctype() 188
 • Liczba (number) 189
  • Funkcja number_to_size() 190
  • Funkcja number_to_amount() 190
  • Funkcja number_to_currency() 190
  • Funkcja number_to_roman() 191
 • Bezpieczeństwo (security) 191
  • Funkcja sanitize_filename() 191
  • Funkcja strip_image_tags() 192
  • Funkcja encode_php_tags() 192
 • Ciąg (string) 192
  • Funkcja random_string() 192
  • Funkcja increment_string() 193
  • Funkcja alternator() 193
  • Funkcja reduce_double_slashes() 194
  • Funkcja strip_slashes() 194
  • Funkcja reduce_multiples() 194
  • Funkcja quotes_to_entities() 195
  • Funkcja strip_quotes() 195
  • Funkcja word_limiter() 195
  • Funkcja character_limiter() 195
  • Funkcja ascii_to_entities() 196
  • Funkcja entities_to_ascii() 196
  • Funkcja convert_accented_characters() 196
  • Funkcja word_censor() 197
  • Funkcja highlight_code() 197
  • Funkcja highlight_phrase() 197
  • Funkcja word_wrap() 198
  • Funkcja ellipsize() 198
  • Funkcja excerpt() 199
 • URL (url) 199
  • Funkcja site_url() 199
  • Funkcja base_url() 199
  • Funkcja current_url() 200
  • Funkcja uri_string() 200
  • Funkcja index_page() 200
  • Funkcja anchor() 200
  • Funkcja mailto() 201
 • XML (xml) 201
  • Funkcja xml_convert() 201

Rozdział 8. Ćwiczenia 203

 • Ćwiczenie 1. Walidacja danych z formularza 203
 • Ćwiczenie 2. Walidacja danych z zastosowaniem własnej formuły 208
 • Ćwiczenie 3. Dzielenie danych na strony 214
 • Ćwiczenie 4. Dzielenie danych według własnych wytycznych - sortowanie 217

Podsumowanie 223

 • Tytuł: CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP
 • Autor: Łukasz Sosna
 • ISBN: 978-83-283-8316-6, 9788328383166
 • Data wydania: 2021-05-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: codel4
 • Wydawca: Helion