Helion

Szczegóły ebooka

Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska

Gospodarka w Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia wieloautorska. Błażej Kmieciak, Wojciech Janik, Katarzyna Szara, Monika Piśniak, Ireneusz Miciuła, Natalia Konopińska


W rozdziale pierwszym podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy sprawa Oliver Brüstle vs Greenpeace ev.posiada zanucenie dla działań naukowych podejmowanych przez biotechnologów oraz lekarzy na terenie krajów członkowskich Unii? Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu odpowiedział na kluczowe dla naukowców pytania etyczne oraz prawne? Czy wspomniane orzeczenie może być, (bądź też już jest) szczególnym elementem, pomagającym w tworzeniu na terenie Unii istotnych standardów etycznych prowadzenia badań naukowych? Szczególnie cennym działaniem podejmowanym w ramach udzielania odpowiedzi na powyższe pytania będzie analiza materiałów prasowych odnoszących się do poruszanych poniżej zagadnień [Szczepaniak 2012, s.91].
W rozdziale drugim przybliżono czytelnikowi genezę oraz działanie CAT. Informacje zamieszczone w dalszej części tekstu są wynikiem zarówno pracy Autora w tej jednostce antyterrorystycznej, jak i krytyczną analizą polskich przepisów prawnych z zakresu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom o podłożu terrorystycznym.
W rozdziale trzecim  zaprezentowano i wskazano możliwości wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych w nowej perspektywie 2014-2020 dla Polski. Przyjęte założenie wydaje się ważne ze względu na doświadczenia różnych beneficjentów w projektowaniu o fundusze unijne. Z drugiej strony wiele możliwości pozyskania środków, często powoduje chaos informacyjny. Ważną przesłanką jest też zmiana kierunku wykorzystania tych środków tj. na cele innowacyjne. Poprawa innowacyjności jest również priorytetem polskiej gospodarki, czynnikiem konkurencji, które będą miały wsparcie w funduszach.
W rozdziale czwartym odniesiono się do problematyki  badawczej  w ekonomii w aspekcie zjawiska  rzadkości, czyli jak ludzie (jednostka i społeczeństwo) radzą sobie z ograniczonością zasobów, tzn. jak dzielą zasoby  na różne cele, aby zaspokajać potrzeby przy pomocy wytwarzanych dóbr i usług. Ekonomia jest zatem nauką o gospodarowaniu, która zmierza do wyznaczenia
postępowania oszczędnego i racjonalnego. W literaturze przedmiotu uważa się, że można to robić w dwojaki sposób, a mianowicie uzyskiwać z posiadanego zasobu jak największe korzyści lub postępować tak, aby zużyć jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu. Niewątpliwie wyborów dokonuje się na różnych płaszczyznach i podczas różnych procesów, m.in.:
− produkcji
– co i w jaki sposób produkować,
− podziału,
– jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków społeczeństwa, czy czynniki produkcji (renta dla ziemi, płace dla pracy i zyski dla kapitału),
− wymiany
– od kogo kupować, komu sprzedawać oraz jak ustalić cenę,
− konsumpcji
– jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.
W rozdziale piątym podjęto aspekty związane ze  współczesnym ryzykiem w aspekcie każdej działlaności gospodarczej. Taka sama sytuacja znajduje się na rynku zarządzania energią, w którym znajdują się różne rodzaje ryzyka, zaczynając od chwili wytwarzania energii elektrycznej,przechodząc przez jej dystrybuowanie, a kończąc na sprzedaży klientom detalicznym. Spowodowane jest to specyfiką towaru, jakim jest energia elektryczna, aktualną strukturą jak i uregulowaniami prawnymi. Pojęcie ryzyka znane jest ludzkości od zarania dziejów, na początku dotyczyło zapewnienia odpowiednich warunków do przeżycia, następnie wraz z rozwijającą się gospodarką stało się nierozerwalne z każdą dziedziną życia ludzi oraz przedsiębiorstwa.
Celem opracowania jest klasyfikacja wraz z podziałem ryzyka występującego w zarządzaniu energią oraz w procesach decyzyjnych, które są mocno powiązane z zarządzaniem. Powiązane jest przez to z nieznaną przyszłością, brakiem kompletnych informacji, które mają na celu eliminację ryzyka lub też jego zmniejszenie.

ROZDZIAŁ I (6)
ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OLIVER BRÜSTLE VS GREENPEACE EV. DLA EUROPEJSKIEJ DEBATY BIOETYCZNEJ (6)
WSTĘP (7)
2.PROBLEM PATENTOWANIA- PROBLEM EMBRIONÓW (10)
3. DECYZJA TRYBUNAŁU (11)
4. ZNACZENIE WYROKU (13)
5. DZIAŁANIA PO WYROKU (15)
PODSUMOWANIE (20)
BIBLIOGRAFIA (23)
ROZDZIAŁ II (26)
POWOŁANIE CENTRUM ANTYTERRORYSTYCZNEGO JAKO PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM W POLSCE (26)
WSTĘP (27)
1.PRAWNE SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA W PRZYGOTOWANIU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO W POLSCE. IMPLEMENTACJA ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ (28)
2.CAT W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM (38)
3.INCYDENTY TERRORYSTYCZNE ROZPATRYWANE W RAMACH CAT (47)
PODSUMOWANIE (53)
BIBLIOGRAFIA (56)
INNE (56)
ROZDZIAŁ III (59)
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA PROJEKTÓW AKTYWIZUJĄCYCH ROZWÓJ
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY (59)
WSTĘP (60)
1.SPECYFIKA I ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY UNIJNYCH (60)
2.FUNDUSZE UNIJNE PERSPEKTYWY 2014 – 2020 (63)
3.STAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH (66)
4.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PERSPEKTYWY 2014 -2020 (68)
ZAKOŃCZENIE (76)
BIBLIOGRAFIA (77)
INNE (77)
ROZDZIAŁ IV (79)
RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI I ICH WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (79)
WSTĘP (80)
1.PODSTAWOWE CZYNNIKI PRODUKCJI WSPÓŁCZESNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW  (82)
2.WPŁYW CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA KSZTAŁTOWANIE
KONKURENCYJNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (87)
ZAKOŃCZENIE (104)
BIBLIOGRAFIA (106)
INNE (107)
ROZDZIAŁ V (108)
PORTFEL RYZYK W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE POLSKI (108)
WSTĘP (109)
1.POJĘCIE RYZYKA (111)
2.PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI (112)
3.GOSPODARKA ENERGETYCZNA W POLSCE, JAKO PRZYKŁADOWEGO PAŃSTWA NALEŻĄCEGO DO UE (114)
4.ELEMENTY WEJŚCIOWE POWODUJĄCE RYZYKO W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (116)
5.OPTYMALIZACJA, CZYLI PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI (119)
6.KONCEPCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM (121)
ZAKOŃCZENIE (124)
BIBLIOGRAFIA (125)
ROZDZIAŁ VI (127)
DETERMINANTY ROZWOJU FUNKCJONALNEGO SUDECKIEGO PRZYGRANICZNEGO OBSZARU GÓRSKIEGO (127)
WSTĘP (128)
1.SUDECKI PRZYGRANICZNY OBSZAR GÓRSKI (SPOG) JAKO OBIEKT BADANIA (131)
2.DETERMINANTY ROZWOJU FUNKCJONALNEGO SPOG (135)
WNIOSKI (152)
BIBLIOGRAFIA (154)
INNE (155)