Helion


Szczegóły ebooka

Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii

Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii

Książka zawiera projekty 10 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Zaprezentowane projekty mogą być przydatne w przygotowaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, w tym zarówno kadry kierowniczej, jak i policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych, a także policjantów pionu kryminalnego. Są to szkolenia doskonalące kompetencje komunikacyjne i kompetencje społeczne funkcjonariuszy Policji w 10-ciu obszarach, między innymi kreowania dyskursu publicznego, kreowania wizerunku Policji przez marketing narracyjny, efektywnej komunikacji wewnętrznej, zarządzania narracyjnego dla przełożonych w Policji, negocjowania kryzysowego, lingwistyki kryminalistycznej, prowadzenia negocjacji kryzysowych, prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych. Autorka książki przeprowadziła już szkolenia pilotażowe w policji. Podczas każdej edycji szkolenia pilotażowego zastosowane zostało narzędzie w postaci ankiety ewaluacyjnej. Szkolenia zostały ocenione przez funkcjonariuszy Policji bardzo pozytywnie. Wszystkie szkolenia mogą być prowadzone przez Autorkę książki, a ich unikatowy charakter nadaje książce szczególną wartość.

Spis treści

 

Wstęp / 9

Bibliografia / 17

 

R o z d z i a ł  I

Szkolenie „Kreowanie dyskursu publicznego (przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja debat społecznych)” / 19

Uwagi wstępne / 21

Program szkolenia / 23

Treści kształcenia / 25

 • Blok 1: Mechanizmy kształtowania debaty publicznej / 25
 • Blok 2: Organizacja debaty / 26
 • Blok 3: Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów / 28
 • Blok 4: Argumentacja w debatach / 29
 • Blok 5: Część ćwiczeniowa — symulacja debat / 30


Bibliografia / 31

 

R o z d z i a ł  II

Szkolenie „Kreowanie wizerunku Policji poprzez marketing narracyjny” / 33

Uwagi wstępne / 35

Program szkolenia / 36

Treści kształcenia / 38

 • Blok 1: Zagadnienie ogólne. Komunikacja interpersonalna / 38
 • Blok 2: Marketing. Wybrane zagadnienia / 39
 • Blok 3: Istota marketingu narracyjnego / 39
 • Blok 4: Zasady marketingu narracyjnego w praktyce / 40
 • Blok 5: Symulacja sytuacji z zastosowaniem zasad marketingu narracyjnego. Budowanie scenariuszy opartych na własnym doświadczeniu / 42


Bibliografia / 42

 

R o z d z i a ł  III

Szkolenie „Efektywna komunikacja wewnętrzna (z elementami zarządzania narracyjnego)” / 45

Uwagi wstępne / 47

Program szkolenia / 48

Treści kształcenia / 50

 • Blok 1: Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne / 50
 • Blok 2: Celowość działań komunikacyjnych / 50
 • Blok 3: Błędy i bariery komunikacyjne / 51
 • Blok 4: Przekonywanie i wpływanie w procesie komunikacji / 52
 • Blok 5: Elementy marketingu narracyjnego / 53
 • Blok 6: Symulacja sytuacji komunikacyjnych (narada, odprawa służbowa, debata wewnętrzna) / 54


Bibliografia / 55

 

R o z d z i a ł  IV

Szkolenie „Doskonalenie umiejętności z zakresu komunikowania się w ramach dyskursu publicznego” / 57

Uwagi wstępne / 59

Program szkolenia / 60

Treści kształcenia / 62

 • Blok 1: Omówienie podstawowych pojęć / 62
 • Blok 2: Regulacje prawne zasad udzielania informacji środkom masowego przekazu / 63
 • Blok 3: Rzecznik i dziennikarz jako uczestnicy interakcji / 63
 • Blok 4: Część ćwiczeniowa — symulacja sytuacji rozmowy z mediami / 66


Bibliografia / 66

 

R o z d z i a ł  V

Szkolenie „Doskonalenie umiejętności w zakresie negocjowania kryzysowego” / 69

Uwagi wstępne / 71

Program szkolenia / 72

Treści kształcenia / 74

 • Blok 1: Pojęcie i historia negocjacji policyjnych i kryzysowych / 74
 • Blok 2: Sposoby prowadzenia negocjacji kryzysowych / 75
 • Blok 3: Charakterystyka wybranych taktyk i technik negocjacyjnych / 76
 • Blok 4: Modele negocjacji w sytuacjach kryzysowych / 77
 • Blok 5: Aspekt pragmalingwistyczny negocjacji kryzysowych. Wybrane zagadnienia / 79
 • Blok 6: Inne zagadnienia negocjowania kryzysowego / 80
 • Blok 7: Warsztat pracy negocjatora / 81


Bibliografia / 81

 

R o z d z i a ł  VI

Szkolenie „Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych” / 87

Uwagi wstępne / 89

Program szkolenia / 92

Treści kształcenia / 94

 • Blok 1: Działania profilaktyczne. Informacje ogólne / 94
 • Blok 2: Programy profilaktyczno-edukacyjne. Budowa, realizacja, ewaluacja / 95
 • Blok 3: Strategie komunikacyjne w działaniach profilaktycznych Policji / 97
 • Blok 4: Promowanie bezpieczeństwa poprzez debaty społeczne / 99
 • Blok 5: Część ćwiczeniowa / 100


Bibliografia / 100

 

R o z d z i a ł  VII

Szkolenie „Prowadzenie rozmowy przełożonego z podwładnym z uwzględnieniem relacji asymetrii oraz interpersonalnej teorii akomodacji” / 105

Uwagi wstępne / 107

Program szkolenia / 109

Treści kształcenia / 111

 • Blok 1: Komunikacja interpersonalna / 111
 • Blok 2: Rozmowa przełożonego z podwładnym — zagadnienia teoretyczne / 113
 • Blok 3: „Newsletter SWI” — zagadnienia teoretyczne / 115
 • Blok 4: Ćwiczenia / 117


Bibliografia / 117

 

R o z d z i a ł  VIII

Szkolenie „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariusza Policji w zakresie reagowania na agresję werbalną i niewłaściwe zachowania” / 121

Uwagi wstępne / 123

Program szkolenia / 125

Treści kształcenia / 127

 • Blok 1: Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne / 127
 • Blok 2: Agresja werbalna — formy i funkcje / 128
 • Blok 3: Ćwiczenia / 129


Bibliografia / 130

 

R o z d z i a ł  IX

Szkolenie „Wybrane aspekty analizy wiarygodności zeznań świadków z uwzględnieniem zapobiegania zjawisku transferu negatywnego w kontekście analizy lingwistycznej wypowiedzi” / 133

Uwagi wstępne / 135

Program szkolenia / 137

Treści kształcenia / 139

 • Blok 1: Kryteria oceniania wiarygodności zeznań (wybór zagadnień) / 139
 • Blok 2: Przesłuchanie świadka (wybrane zagadnienia) / 140
 • Blok 3: Analiza lingwistyczna wypowiedzi / 141
 • Blok 4: Część ćwiczeniowa / 143


Bibliografia / 143

 

R o z d z i a ł  X

Szkolenie „Profilowanie językowe nadawcy komunikatu” / 147

Uwagi wstępne / 149

Program szkolenia / 150

Treści kształcenia / 152

 • Blok 1: Podstawy teoretyczne do zajęć praktycznych / 152
 • Blok 2: Zajęcia praktyczne. Analiza komunikatów nadawcy (sprawców) przeprowadzona przez uczestników szkolenia / 154


Bibliografia / 155

 

Zakończenie / 159

 • Tytuł: Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii
 • Autor: Jadwiga Stawnicka
 • ISBN Ebooka: 978-83-801-2583-4, 9788380125834
 • Data wydania ebooka: 2016-06-02
 • Identyfikator pozycji: e_05nz
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego