Helion


Szczegóły ebooka

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich


Insider trading oznacza zawieranie transakcji przez pracowników wykorzystujących niejawną informację pochodzącą „z wewnątrz” ich przedsiębiorstwa. Dostęp do wiedzy jest pochodną ich pracy.

Powszechnie uważa się, że zysk osiągany przez wykorzystanie gorszej pozycji innej osoby to coś nieuczciwego – w transakcjach z insiderami bowiem jedna ze stron ma dostęp do informacji, o której istnieniu druga ze stron najczęściej nie ma nawet pojęcia.

Czy zatem prawo powinno karać takie osoby, czy też raczej powinno pozwolić insiderom na przysłowiowe odcinanie kuponów od swojej działalności?

Wstęp
1. Insider trading a etyka

 • 1.1. Uczciwość i jej przesłanki
  • 1.1.1. Obowiązek lojalności
  • 1.1.2. Równy dostęp do informacji
  • 1.1.3. Brak szkody
 • 1.2. Inne kryteria decyzyjne
  • 1.2.1. Bezprawie
  • 1.2.2. Jednakowe reguły gry
 • 1.3. Uwagi końcowe
2. Insider trading w naukach ekonomicznych
 • 2.1. Ekonomiczna analiza prawa
  • 2.1.1. Pozytywna ekonomiczna analiza prawa
  • 2.1.2. Normatywna ekonomiczna analiza prawa
 • 2.2. Kryteria wykorzystywane do oceny insider tradingu
  • 2.2.1. Efektywność – informacje ogólne
  • 2.2.2. Zastosowanie kryterium efektywności w ocenie regulacji
 • 2.3. Behawioralna ekonomiczna analiza prawa
 • 2.4. Uzasadnienie regulacji w ujęciu etyczno-ekonomicznym
 • 2.5. Charakter prawny regulacji insider tradingu
  • 2.5.1. Prawo prywatne
  • 2.5.2. Prawo publiczne
 • 2.6. Uwagi końcowe
3. Insider trading w prawie europejskim
 • 3.1. Uwagi wprowadzające
 • 3.2. Pierwsze paneuropejskie przepisy w zakresie insider tradingu
 • 3.3. Zaostrzenie regulacji – dyrektywa Market Abuse
 • 3.4. Pojęcie informacji wewnętrznej w prawie europejskim
  • 3.4.1. Kryterium precyzyjności informacji
  • 3.4.2. Cenotwórczy charakter informacji i test racjonalnego inwestora
  • 3.4.3. Informacja odnosząca się do instrumentów finansowych
  • 3.4.4. Informacja odnosząca się do emitentów instrumentów finansowych
 • 3.5. Mechanizmy zabezpieczające
  • 3.5.1. Możliwe rozwiązania
  • 3.5.2. Obowiązek ujawnienia informacji wewnętrznych
  • 3.5.3. Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych
  • 3.5.4. Listy insiderów
  • 3.5.5. Sankcje
 • 3.6. Nadzór
 • 3.7. Niespójność przepisów pod rządami dyrektywy Market Abuse
 • 3.8. Przyszłość systemu przeciwdziałania insider tradingowi w Europie
  • 3.8.1. Rozporządzenie Market Abuse
  • 3.8.2. Dyrektywa Market Abuse II
 • 3.9. Uwagi końcowe
4. Insider trading w prawie polskim
 • 4.1. Uwagi wstępne
 • 4.2. Pojęcie informacji poufnej
  • 4.2.1. Kryterium precyzyjności informacji
  • 4.2.2. Kryterium cenotwórczości informacji
  • 4.2.3. Informacja dotycząca emitenta lub jego instrumentów finansowych
  • 4.2.4. Kryterium poufności (nieprzekazania do publicznej wiadomości)
 • 4.3. Pojęcie insidera w prawie polskim
 • 4.4. Mechanizmy zabezpieczające
  • 4.4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.4.2. Zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych
  • 4.4.3. Obowiązki informacyjne związane z informacją poufną
  • 4.4.4. Listy insiderów
  • 4.4.5. Okresy zamknięte
  • 4.4.6. Ład korporacyjny
  • 4.4.7. Sankcje
 • 4.5. Uwagi końcowe
5. Insider trading w prawie szwajcarskim
 • 5.1. Uwagi wprowadzające
 • 5.2. Pojęcie informacji wewnętrznej w prawie szwajcarskim
  • 5.2.1. Poufny charakter informacji
  • 5.2.2. Cenotwórczy charakter informacji
  • 5.2.3. Definicja instrumentu finansowego
  • 5.2.4. Giełda lub instytucja o podobnym charakterze w Szwajcarii
 • 5.3. Definicja insidera w prawie szwajcarskim
 • 5.4. Mechanizmy zabezpieczające
  • 5.4.1. Założenia
  • 5.4.2. Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych
  • 5.4.3. Szczególne obowiązki informacyjne związane z informacją wewnętrzną
  • 5.4.4. Katalog dopuszczalnych czynności
  • 5.4.5. Ład korporacyjny
 • 5.5. Nadzór i sankcje
  • 5.5.1. Nadzór administracyjny
  • 5.5.2. Ściganie naruszeń zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznej
  • 5.5.3. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych emitentów
 • 5.6. Uwagi końcowe
Zakończenie
Bibliografia

 • Tytuły: Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich
 • Autor: Paweł Michalski
 • ISBN Ebooka: 978-8-3638-0458-9, 9788363804589
 • Data wydania: 2015-07-15
 • Identyfikator pozycji: e_070d
 • Kategorie:
 • Wydawca: edu-Libri