Helion


Szczegóły ebooka

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej


Trudno jest wytyczyć jednoznaczne granice polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, pisała Profesor Lucyna Frąckiewicz. „W coraz szerszym zakresie korzysta z dorobku innych dyscyplin, by z kolei służyć też innym dyscyplinom bogactwem doświadczeń i teorii. Coraz więc mniej ostra staje się granica między ekonomią, socjologią, psychologią, pedagogiką, politologią, filozofią, etyką a polityką społeczną. Nie można rozwijać polityki społecznej bez demografii, gerontologii, pediatrii społecznej, medycyny, zabezpieczenia społecznego czy mieszkalnictwa, a nade wszystko przepisów prawa omal w każdej dziedzinie”. I taka też jest niniejsza praca – z pogranicza kilku dyscyplin. Autorami zebranych tekstów są politycy społeczni, prawnicy, ekonomiści, socjologowie, pedagodzy, a także etnolog. Tom prezentuje wielodyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia z obszaru polityki społecznej.

Niniejszy tom składa się z pięciu części. Pierwsza z nich, opatrzona tytułem Lucyna Frąckiewicz – przeszłość dla przyszłości, zawiera teksty o charakterze wspomnieniowym.

Druga część, Uzasadnienie badań i refleksji w polityce społecznej,  to merytoryczne wprowadzenie do podjętych w książce rozważań. Kolejne części zostały zatytułowane: Człowiek w doktrynie i praktyce polityki społecznej oraz Przestrzeń publiczna w polityce społecznej. Ostatnią część poświęcono aktualnym obszarom wykluczenia społecznego. Wyrażamy nadzieję, że oddawany do rąk Czytelniczek i Czytelników tom wzbudzi zainteresowanie – zarówno ze względu na podjętą problematykę, jak i wyraz hołdu złożonego Osobie wybitnej i wyjątkowej, która zjednoczyła nas w tym dziele.

Spis treści

 

Słowo wstępne / 7

 

Część I

Profesor Lucyna Frąckiewicz — przeszłość dla przyszłości

 

Robert Rauziński

Profesor Lucyna M. Frąckiewicz — badacz społecznych problemów Śląska / 17

 

Elżbieta Trafiałek

Profesor Lucyna M. Frąckiewicz jako niezapomniany mistrz i przyjaciel / 23

 

Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Spotkanie z Mistrzynią — okruchy wspomnień, garść refleksji / 33

 

Część II

Uzasadnienia badań i refleksji w polityce społecznej

 

Ludmiła Dziewięcka-Bokun

Komu i dlaczego potrzebna jest polityka społeczna? / 43

 

Jolanta Supińska

Polska polityka społeczna ma swoje lata / 55

 

Część III

Człowiek w doktrynie i praktyce polityki społecznej

 

Jolanta Klimczak

Perspektywa kobieca w polityce społecznej / 63

 

Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Pedagoga społecznego refleksja o polityce i polityce społecznej wobec kobiet / 75

 

Leon Dyczewski

Wielorakie skutki bezrobocia długotrwałego / 93

 

Felicjan Bylok

Konsumpcja w życiu ludzi starszych w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku / 115

 

Wiesława Walkowska

Opieka instytucjonalna nad seniorami — na przykładzie Finlandii / 131

 

Część IV

Przestrzeń publiczna w polityce społecznej

 

Aleksander Lipski

O związkach między zrównoważonym rozwojem a obywatelskim społeczeństwem / 143

 

Małgorzata Baron-Wiaterek

Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego / 171

 

Maria Zrałek

Gra o miasto dla wszystkich / 185

 

Część V

Aktualne obszary wykluczenia społecznego

 

Grzegorz Odoj

Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie / 199

 

Bożena Kołaczek

Kilka refleksji teoretycznych nad problemem dezaktywizacji zawodowej rodziców dzieci niepełnosprawnych jako substytutu/komponentu instytucjonalnej formy opieki / 213

 

Wojciech Welskop

Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego / 221

 

Barbara Kołodziej

Kwestia zwierząt w polityce społecznej / 233

 

Noty o autorach / 255