Helion


Szczegóły ebooka

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH


Słowem autorki
Zwiększające się tempo życia powoduje wzrost zapotrzebowania na szybkie podróżowanie. Ekspresowe pokonywanie dużych odległości umożliwia transport lotniczy. Codziennie szybkie, wygodne i bezpieczne samoloty pokonują miliony km na całym świecie. Przewóz lotniczy stał się nowoczesnym, wygodnym, bezpiecznym i masowym sposobem przemieszczania się ludzi.
Transport lotniczy stanowi jedną z ważnych gałęzi gospodarki, o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego. Nadrzędnym celem działalności transportowej jest zaspakajanie potrzeb transportowych. Rozwój transportu zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, stając się stymulatorem wzrostu gospodarczego, aktywizuje gospodarczo regiony i wymusza rozbudowę infrastruktury. Transport lotniczy posiada swoje istotne zalety, ale również i wady, które mają wpływ na ogólną ocenę tego rodzaju transportu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze nie tak dawno samolotem podróżowali nieliczni, a zwykły obywatel takie podróżowanie utożsamiał z luksusem. Obecnie, dzięki ofercie niskokosztowych przewoźników, praktycznie każdego stać na podróż samolotem. Z drugiej jednak strony nie należy zapominać o wysokiej energochłonności tego transportu i w związku z tym niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Ten rodzaj transportu przyczynia się do znacznej emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany oraz przekroczonych wskaźników hałasu w rejonie lotnisk. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego sprawia, że staje się on coraz tańszy i zyskuje na popularności. Celem pracy jest dokonanie oceny rynku usług transportu lotniczego przewozów pasażerskich. Analizę objęto latami 2006-2010. Praca określa także stan obecny i perspektywy na przyszłość dla zagranicznych i polskich przewoźników.
Praca odnosi się do funkcjonowania międzynarodowego rynku przewozów pasażerskich i jest próbą odpowiedzi na pytania:
  • Dlaczego usługi transportu lotniczego są potrzebne?
  • Jakie są perspektywy rozwoju transportu lotniczego w segmencie przewozów pasażerskich?
  • Od czego zależy jakość usług w transporcie lotniczym przewozów pasażerskich?
W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze:
  1.  Rynek usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich podlega zmianom.
  2. Na wielkość przewożonych osób w transporcie lotniczym silnie oddziaływanie wykazuje sytuacja makroekonomiczna.
Konstruując pracę, posługiwano się metodą opisową z elementami analizy tabularycznej. W pracy wykorzystano również metodę porównawczą i graficzną. Dla ukazania całokształtu rozważań konieczne było odwołanie się do literatury przedmiotu. Literaturę wykorzystaną w pracy tworzyły: opracowania naukowe, monografie związane tematycznie z funkcjonowaniem usług transportu lotniczego. Analiza stanu rynku usług międzynarodowego transportu lotniczego przewozów pasażerskich dokonana została także w oparciu o dane statystyczne pochodzące z publikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego za lata 2006-2010 oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. W pracy skoncentrowano się na syntetycznym i kompleksowym ukazaniu problematyki usług świadczonych na rynku przewozów pasażerskich transportem lotniczym. Analizy rynku przewozów pasażerskich dokonano zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym.

Autor książki
Anna Nurzyńska

SPIS TREŚCI
WSTĘP   9
ROZDZIAŁ I  13
BEZPIECZEŃSTWO I JEGO RODZAJE   13
1.1.POJĘCIE I ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA   15
1.2. ZAKRES PODMIOTOWY   16
1.3. KLASYFIKACJA PRZEDMIOTOWA    20
1.4. WYMIAR PRZESTRZENNY    25
1.5. SPOSOBY ORGANIZOWANIA BEZPIECZEŃSTWA  29
1.6. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA   33
ROZDZIAŁ II   39
TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH   39
2.1. POJĘCIE I ISTOTA TRANSPORTU   41
2.2. SPECYFIKA USŁUG TRANSPORTOWYCH   45
2.3. GOSPODARCZE FUNKCJE TRANSPORTU     51
2.4. KLASYFIKACJA TRANSPORTU W POLSCE    54
2.5. INGERENCJA PAŃSTWA W RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH    56
ROZDZIAŁ III     61
MIEJSCE I ROLA TRANSPORTU LOTNICZEGO W GOSPODARCE   61
3.1. SPECYFIKA TRANSPORTU LOTNICZEGO  63
3.2. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE LOTNICZE  67
3.3. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU LOTNICZEGO   69
3.4. POPYT ORAZ PODAŻ NA RYNKU USŁUG W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE LOTNICZYM    73
3.5. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO    79
ROZDZIAŁ IV     81
OCENA USŁUG W TRANSPORCIE LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH  81
4.1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU LOTNICZEGO 83
4.2. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU LOTNICZYM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W LATACH 2006-2010    84
4. 3. POLSKI RYNEK USŁUG LOTNICZYCH  98
ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA  113
NETOGRAFIA  118