Helion


Szczegóły ebooka

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii


Monografia otwiera w nauce miejsce na dyskusje i analizy z udziałem przedstawicieli Policji i służb bezpieczeństwa w ramach nowej subdycsypliny interdyscyplinarnej lingwosecuritologii. Jest to dziedzina z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, która będzie wykorzystywać teoretyczna i praktyczna wiedzę  o języku dla potrzeb nauk o bezpieczeństwie. W rozdziale pierwszym omówiono pojęcia dyskursu i dyskursu kryzysowego z perspektywy pragmalingwistyki oraz możliwości wykorzystania wiedzy psycholingwistycznej w sytuacjach kryzysowych. Rozdział drugi poświecono wybranym obszarom dyskursu kryzysowego z uwzględnieniem teorii aktów mowy. W rozdziale trzecim przedstawiono perspektywy badawcze nowej subdyscypliny.  Idea wielostronnego i interdyscyplinarnego badania języka stosowanego w sytuacjach kryzysowych między innymi ze względu na ogromnie ważny aspekt aplikatywny takich badań.

Książka przeznaczona jest do szerokiego kręgu odbiorców: do przedstawicieli instytucji powołanych do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, środowisk akademickich i naukowych, studentów i wykładowców, poruszających się w dziedzinach bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, psychologii i  - co należy szczególnie podkreślić - lingwistyki. Książka jest bowiem kontynuacją moich badań i stanowi próbę wykorzystania wiedzy lingwistycznej do optymalizacji procesu przepływu informacji  w sytuacjach kryzysowych.

Spis treści

 

Wstęp / 7

Cel pracy oraz zawartość treściowa rozdziałów / 7

Konceptualizacja pojęcia lingwosecuritologia / 8

 

Rozdział 1

W kręgu dyskursu kryzysowego. Konceptualizacja pojęć / 17

1.1. Pojęcia dyskursu i dyskursu kryzysowego / 17

1.2. Aspekt pragmalingwistyczny dyskursu kryzysowego / 20

1.3. Wykorzystanie wiedzy psycholingwistycznej w sytuacjach kryzysowych / 25

 

Rozdział 2

Wybrane obszary dyskursu kryzysowego / 35

2.1. Negocjacje kryzysowe z perspektywy teorii aktów mowy. Wybrane aspekty zagadnienia (kierunek negocjator – sprawca) / 35

2.2. Negocjacje kryzysowe z perspektywy teorii aktów mowy. Wybrane aspekty zagadnienia (kierunek sprawca – negocjator) / 46

2.3. Akt mowy obietnicy w negocjacjach kryzysowych / 51

2.4. Kłamstwo w negocjacjach? Skalarny charakter kłamstwa / 56

2.5. Przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych (na przykładzie wojewódzkich wieloszczeblowych ćwiczeń

z zakresu zarządzania kryzysowego „Lotnisko 2011” i „Lotnisko 2013”) / 60

 

Rozdział 3

Perspektywy badawcze lingwosecuritologii / 77

3.1. Opis projektu badawczego Profesjonalna komunikacja w sytuacjach kryzysowych / 77

3.2. Opis projektu badawczego Tłumacz w negocjacjach kryzysowych. Recepcja tłumacza w przestrzeni międzykulturowej. Wybrane problemy językowo-kulturowe z zakresu przekładu środowiskowego / 88

3.3. Opis projektu badawczego Język przemocy. (Anty)terrorystyczna propaganda. Manipulacja w przekładzie / 95

3.4. Opis projektu badawczego Studium grup pseudokibicowskich z perspektywy socjologiczno-psycholingwistyczno-prawnej. Historia, diagnoza i działania prewencyjno-profilaktyczne w aspekcie kryminalistycznym i kryminologicznym / 102

 

Zakończenie / 111

 

Literatura / 119

 

Summary / 129

Zusammenfassung / 130