Helion


Szczegóły ebooka

Dyskurs i jego odmiany

Dyskurs i jego odmiany

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dyskursem w Polsce. Autorzy poszczególnych artykułów zarówno rozważają istotne zagadnienia teoretyczne, jak i dają obraz różnych odmian dyskursu publicznego, zwłaszcza instytucjonalnych (urzędowy, religijny, edukacyjny, terapeutyczny, turystyczny), wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych, oraz bogato reprezentowanego w tomie dyskursu medialnego. Interesująco wypadła – obrana w kilku artykułach – perspektywa oglądu śledząca sposoby aktualizowania tego samego zagadnienia w różnych mediach i przez różne wspólnoty dyskursu. Wiele miejsca w opracowaniu poświęca się problematyce teoretycznej (sposobom podziału przestrzeni komunikacji publicznej, metodom analizy dyskursu czy wreszcie kontekstom badawczym, które metody analizy dyskursu otwierają i z którymi się splatają).

Książka zainteresuje nie tylko specjalistów, wywodzących się z różnych środowisk i tradycji badawczych dyskursu, ale wszystkich pragnących pogłębić swą wiedzę o regułach, normach, strategiach komunikacyjnych, którymi kierują się aktorzy dyskursu publicznego.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek) / 9

 

Część pierwsza

Mapy, sieci, konstelacje — techniki reprezentacji przestrzeni dyskursu

 

Stanisław Gajda

Współczesna polska przestrzeń dyskursywna / 15

 

Bożena Witosz

Czy potrzebne nam typologie dyskursu? / 22

 

Irena Szczepankowska

Konstelacja dyskursów związanych tematycznie i funkcjonalnie ze sferą prawa — próba typologii / 31

 

Część druga

Dyskursy instytucjonalne — odmiany, przemiany i translokacje

 

Mariusz Rutkowski

Dyskurs urzędowy w ramach dyskursu instytucjonalnego / 43

 

Ewa Malinowska

Dyskurs urzędowy w mediach elektronicznych / 54

 

Jolanta Nocoń

Dyskurs edukacyjny w Internecie / 62

 

Maria Wojtak

O dyskursie religijnym, jego osobliwościach i przeobrażeniach / 71

 

Katarzyna Wyrwas

Opowiadanie w dyskursie homiletycznym. Uwagi wstępne / 86

 

Ewa Ficek

Językowe manifestacje dyskursu terapeutycznego (na wybranych przykładach) / 95

 

Beata Duda

Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym / 103

 

Część trzecia

Dyskursy wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych

 

Katarzyna Kłosińska

Opozycja jako podstawowe tworzywo dyskursów politycznych / 113

 

Irena Kamińska-Szmaj

U źródeł politycznego dyskursu dominującego w czasach PRL / 121

 

Marzena Makuchowska

Kreacyjny charakter dyskursów o aborcji / 132

 

Bernadetta Ciesek

Relacje interdyskursywne w przestrzeni dyskursu feministycznego / 146

 

Janina Labocha

Zaolziański dyskurs tożsamości etnicznej / 156

 

Iwona Wowro

Regionalny dyskurs humorystyczny na przykładzie śląskich i góralskich dowcipów o małżeństwie / 166

 

Część czwarta

Dyskursy medialne i dyskursy w mediach

 

Bogusław Skowronek

Dyskurs filmowy jako odmiana dyskursu medialnego / 189

 

Beata Grochala

Charakterystyka medialnego dyskursu sportowego / 200

 

Iwona Loewe

Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym / 210

 

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Kategoria nadawcy w telewizyjnym dyskursie politycznym / 224

 

Marta Smykała

Boso przez świat (według blondynki), podróże kulinarne i z żartem, pieprz, wanilia i losy kobiet na krańcu świata, czyli o zmianie form relacjonowania podróży na podstawie wybranych audycji radiowych i programów telewizyjnych / 234

 

Barbara Bogołębska

Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych / 244

 

Grażyna Habrajska

Dyskurs publicystyczny. Moduły informacyjne w procesie interpretacji tekstu / 254

 

Maria Krauz

Hiperstruktura, klastry tekstów czy dyskurs krytyczny — recenzja prasowa w grupie tekstów towarzyszących / 261

 

Część piąta

Dyskursy o... — temat jako wyznacznik dyskursu

 

Łukasz Kumięga

Odmiany dyskursu o gentryfikacji. Studium przypadku z perspektywy krytycznych badań nad dyskursem / 279

 

Leszek Będkowski

Polskie dystopie drugiej połowy XX i przełomu XX/XXI w. a dyskurs na tematy „polityczne” w przestrzeni publicznej. Zarys problematyki / 289

 

Artur Rejter

Problematyka płci a nazwy własne. W stronę onomastyki dyskursu / 301

 

Część szósta

Rozważania wokół dyskursu i metod jego analizy

 

Waldemar Czachur

O przydatności koncepcji „stylu myślowego” i „kolektywu myślowego” Ludwika Flecka w lingwistyce dyskursu / 313

 

Aleksy Awdiejew

Struktura dyskursu, relewancja i interpretacja / 322

 

Zofia Bilut-Homplewicz

Intertekstualność i dyskursywność w germanistycznej lingwistyce dyskursu / 329

 

Anna Hanus

Kilka refleksji na temat miejsca tekstu w germanistycznej analizie dyskursu / 339

 

Mirosława Siuciak

Dyskurs publiczny w perspektywie diachronicznej / 350

 

Monika Zaśko-Zielińska

Zastosowanie językoznawstwa korpusowego do badań nad dyskursem epistolarnym / 358

  • Tytuł: Dyskurs i jego odmiany
  • Autor: red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2791-3, 9788380127913
  • Data wydania ebooka: 2016-11-03
  • Identyfikator pozycji: e_0b1n
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego