Helion


Szczegóły ebooka

 
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space

Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space


Nazwa „Polska” pierwotnie oznaczała ziemię Polan, a dopiero później doznała rozszerzenia znaczenia, odnosząc się np. do terytorium państwa Bolesława Chrobrego. Nazwa „Wiślanie” pojawia się w IX w. w trzech niezależnych od siebie źródłach. Tym i wielu innym przykładom pochodzenia wielu nazw poświęcona jest ta książka. Wcześniej na podobne tematy ukazały się: „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna” (red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, 2014); „Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze” (red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, 2015). W monografii „Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej” kontynuowane są rozważania na temat osiągnięć w zakresie toponimii, ze szczególnym uwzględnieniem występowania jednostek mikro- i makrotoponimicznych w szeroko rozumianej przestrzeni fizycznej, na którą składa się pejzaż naturalny, terenowy, hydrograficzny, powiązany z konkretnymi regionami oraz elementami topografii, jak również obiektami składającymi się na układ miast i wsi. Wielojęzyczność tomu, udział przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych pozwala na prezentację najnowszych wyników badań w zakresie toponomastyki polskiej i zagranicznej, zwłaszcza wschodnie- i zachodniosłowiańskiej. 

 WPROWADZENIE – Artur Gałkowski, Renata Gliwa 9
Witold Mańczak – O pochodzeniu nazwy Polski 13
Enzo Caffelli – Replicazioni toponimiche nello spazio geografii e nello spazio linguistico 19
Василь Лучик – Роль макро- і мікротопонімів у розв’язанні проблеми прабатьківщини слов’ян 35
Anna Czapla – Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne 41
Edward Breza – Podstawa woda w antroponimii polskiej 49
Juraj Hladký – O niektorých praslovanských základoch hydroným z juhozápadného Slovenska (Malý Dunaj a Dudváh) 59
Andrej Závodný – Ešte zopár poznámok k výkladom niektorých hydroným z povodia slovenských ľavostranných prítokov Moravy 69
Andrea Goótšová – Banícka a hutnícka tradícia na Spiši a jej reflexia v hydronymách Povodia Hornádu 79
Alexandra Chomová – Príspevok k apelatívnemu základu slovenskej hydronymie v povodí Torysy 87
Mária Beláková – Slovensko-nemecké vzťahy v západoslovenskej hydronymii 101
Artur Gałkowski – Litoralonimy i pelagialonimy w strefie Jeziora Szczutowskiego i Urszulewskiego 107
Александр Шапошников – Cеверно-причерноморский ареал микро- и макротопонимии позднего праславянского языкового состояния 123
Любов Осташ – Штрихи до наддністрянської оронімії 137
Volha Tratsiak – Асаблівасці дыялектных назваў населеных пунктаў Сакольскага павета (па матэрыялах да Слоўніка геаграфічных назваў поўночна-ўсходняй Польшчы) 145
Ірина Ільченко – Oйконіми Надвеликолужжя 157
Мери Момировска – Дијалектолошката перспектива на микротопонимијата претставена преку материјал од Крушевскиот регион (во Република Македонија) 167
Barbora Klimtová – Tendence ve vývoji pomístních jmen na území obce Otročiněves (s přihlédnutím ke komunikační variabilitě těchto jmen) 175
Marta Anna Pawlikowska – Topónimos de provincia de Pontevedra. Un esbozo de problemática 183
Krzysztof Kołatka – Ojkonimy świadectwem językowego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego dziedzictwa Krajny 189
Renata Gliwa – Wyraz pospolity brzoza jako baza toponimiczna polskich makrotoponimów 205
Iwona Żuraszek-Ryś – Apelatywy w podstawie mikrotoponimów (na przykładzie nazw terenowych powiatu zielonogórskiego) 217
Ewelina Zając – Przechodzenie ojko- i anojkonimów w obrębie klas toponimicznych – na materiale z powiatu tureckiego 227
Mariusz Koper – Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej 235
Joanna Kuć – Historyczna mikrotoponimia Podlasia w źródłach notarialnych 245
Krystyna Szcześniak – Nowe źródła do badań północnych obszarów Polski, należących do byłych Prus Wschodnich 257
Jaroslav David – Mikrotoponymie městského prostoru 263
Armina Muszyńska – Plateonimy i agoronimy centralnej przestrzeni Suboticy (Serbia) jako świadectwo wielokulturowości miasta 275
Lidia Pacan-Bonarek – Nazwy dzielnic i osiedli Tomaszowa Mazowieckiego 287
Agnieszka Wojcieszek – Zasłużeni dla miasta. O mikrosystemie plateonimicznym Opola 299
Henryk Duszyński-Karabasz – Nazwy ulic wsi gminy Nakło nad Notecią 307
Jarosław Szuta – Obraz świata w mikrotoponimii Pomorza Gdańskiego 317
Artur Gałkowski – Dokonania onomastyczne profesora Witolda Mańczaka (1924–2016) 327
Autorzy 331