Helion


Szczegóły ebooka

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy


W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika, co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia. Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczasowych, telepracowników, kadry kierowniczej najwyższego szczebla, pracowników wykonujących wolne zawody oraz pracowników twórców. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone tej tematyce. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym nowelizację kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę, która weszła w życie 22 lutego 2016 r. Książka adresowana jest do teoretyków prawa, stanowi użyteczną pozycję dla wszystkich, którzy w praktyce zawodowej zajmują się stosowaniem przepisów prawa pracy, może być również przydatna w procesie dydaktycznym. 

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Rozdział I. Podporządkowanie jako cecha stosunku pracy 17
1. Pojęcie podporządkowania pracownika 17
2. Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy 25
3. Podporządkowanie jako kryterium delimitacji stosunku pracy i zatrudnienia niepracowniczego (cywilnoprawnego) 31
4. Źródła podporządkowania pracownika 43
5. Granice podporządkowania pracownika 68
5.1 Przepis prawa 68
5.2 Umowa o pracę 75
5.3 Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa i zasady współżycia społecznego 83
6. Podmiot realizujący uprawnienia kierownicze 88

Rozdział II. Nietypowe umowne stosunki pracy 95
1. Pojęcie i rodzaje nietypowych umownych stosunków pracy 95
1.1 Uwagi terminologiczne 95
1.2 Definicja typowego zatrudnienia 99
1.3 Desygnaty terminów używanych na określenie zatrudnienia odbiegającego od typowego 100
1.4 Wzajemne relacje między terminami używanymi na określenie zatrudnienia odbiegającego od typowego 105
2. Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej 109
2.1 Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa międzynarodowego 112
2.2 Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa Unii Europejskiej 119
3. Geneza nietypowych umownych stosunków pracy w Polsce – rozwój regulacji prawnych 133
3.1 Praca w niepełnym wymiarze czasu 133
3.2 Praca na podstawie umów terminowych 139
3.3 Praca tymczasowa 151
3.4 Telepraca 156
3.5 Praca kierownicza 161
3.6 Wolne zawody i twórczość pracownicza 167
4. Zakres podporządkowania pracownika a kryteria wyodrębnienia nietypowych umownych stosunków pracy 176

Rozdział III. Odrębności podporządkowania pracownika tymczasowego 181
1. Umowa między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem jako źródło podporządkowania pracownika tymczasowego 181
2. Podporządkowanie pracownika tymczasowego agencji pracy tymczasowej 188
3. Podporządkowanie pracownika tymczasowego pracodawcy użytkownikowi 195
Rozdział IV. Odrębności podporządkowania telepracownika 207
1. Porozumienie i regulamin w sprawie warunków stosowania telepracy oraz
odrębna umowa jako źródła podporządkowania telepracownika 207
2. Podporządkowanie w zakresie rodzaju i sposobu wykonywania pracy 211
3. Podporządkowanie w zakresie miejsca pracy 216
4. Podporządkowanie w zakresie czasu pracy 220
5. Kontrola telepracownika 222
5.1 Zasady ogólne 222
5.2 Dopuszczalność kontroli telepracowników wykonujących pracę w domu 225

Rozdział V. Odrębności podporządkowania pracowników wykonujących pracę kierowniczą 229
1. Źródła podporządkowania pracowników wykonujących pracę kierowniczą 229
2. Specyfika zatrudnienia osób zajmujących stanowiska kierownicze 233
3. Podporządkowanie dyrektywne 240
4. Podporządkowanie organizacyjne 248
5. Wątpliwości dotyczące pracowniczego podporządkowania członka zarządu będącego jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej 250

Rozdział VI. Odrębności podporządkowania pracownika wykonującego wolny zawód i pracownika twórcy 257
1. Podporządkowanie pracownika wykonującego wolny zawód i pracownika twórcy w świetle reguł etycznych związanych z wykonywaną pracą 257
2. Podporządkowanie w zakresie rodzaju pracy 262
3. Podporządkowanie w zakresie sposobu wykonywania pracy 276
4. Podporządkowanie w zakresie miejsca pracy i czasu pracy 285

Uwagi końcowe 291
Bibliografia 299
Wykaz aktów prawnych 317
Wykaz orzeczeń 323