Helion


Szczegóły ebooka

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym


Jedyną możliwą przepustkę zaangażowania w życie publiczne obywateli, którzy coraz częściej mobilizują się i chcą uczestniczyć w życiu codziennym swojego miasta, stanowi partycypacja, czyli współdecydowanie. Z każdym kolejnym rokiem nabiera ona większego znaczenia, zmie­nia swój charakter i pojawiają się coraz to nowsze jej formy – przy czym formy te uwzględ­niają różny stopień zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje, począwszy od in­formowania, poprzez konsultacje, aż po współdecydowanie. To wszystko, a zwłaszcza zmieniająca się perspektywa samorządowa – mimo że w li­teraturze przedmiotu napisano już wiele na temat partycypacji społecznej – stanowiło asumpt do podjęcia przez nas decyzji o konieczności prowadzenia dalszych badań nad istotą, znaczeniem i rolą, jaką odgrywa ona we współczesnym samorządzie.

Wstęp...7

Część I. Partycypacja społeczna (zagadnienia ogólne)

Rozdział 1. Jarosław Rokicki
Partycypacja społeczna (pojęcie, aspekty teoretyczne)...13

Rozdział 2. Paulina Bieś-Srokosz
Partycypacja społeczna warunkiem dobrego rządzenia? Wybrane zagadnienia...35

Rozdział 3. Monika Augustyniak
Mechanizmy partycypacji społecznej w świetle regulacji statutowych – wnioski i postulaty...45

Część II. Partycypacja społeczna w administrowaniu lokalnym

Rozdział 4. Joanna Podgórska-Rykała
Konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym – praktyczne aspekty planowania procesu konsultacji...63

Rozdział 5. Jarosław Rokicki
Konsultacje społeczne (ujęcie procesualne)...79

Rozdział 6. Dorota Fleszer
Budżet obywatelski – oczekiwania, realia...107

Część III. Partycypacja społeczna w procedurze wyborczej i kontrolnej

Rozdział 7. Maciej Borski
Korzystanie z czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne – wybrane zagadnienia...125

Rozdział 8. Tomasz Moll
Uprawnienie do głosowania jako jeden ze sposobów realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym...143

Rozdział 9. Magdalena Gurdek
Udział mieszkańców gminy w procedurze odwołania jej organów i świadomość jego znaczenia...157

Część IV. Partycypacja społeczna w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz w realizacji zadań publicznych

Rozdział 10. Jarosław Czerw
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w działalności uchwałodawczej rad gmin i rad powiatów – wnioski de lege lata i de lege ferenda...185

Rozdział 11. Katarzyna Płonka-Bielenin
Organizacje pozarządowe partnerem samorządu gminnego – wyzwania i bariery...199