Helion


Szczegóły ebooka

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej


Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczą­ce problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konfe­rencję. Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problema­tyki postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.

Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania admi­nistracyjnego, jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane proble­my wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postę­powania administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środo­wiska, postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.

Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze. W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępo­waniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie­czystego oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).

W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Au­tor omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jedno­stek samorządu terytorialnego.

Wstęp...............................................................................................................................................7
Część pierwsza
Z problematyki postępowania sądowoadministracyjnego

Rozdział I. Ryszard Mikosz
O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego..................................................................................11

Rozdział II. Grzegorz Krawiec
Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich...................23

Część druga
Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych

Rozdział III. Beata Baran
Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym...................................................................................................................35

Rozdział IV. Dorota Fleszer
Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym...........................................43

Rozdział V. Alicja Grabińska
Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej....................................55

Rozdział VI. Gabriel Radecki
Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane)...........................................................65

Rozdział VII. Patrycja Sołtysiak
Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.....................83

Część trzecia
Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa

Rozdział VIII. Krzysztof Chochowski
Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.......................101

Rozdział IX. Mariusz Kotulski, Michał Jachowicz
Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.......................109

Rozdział X. Bogusław Przywora
Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian....................................................141

Część czwarta
Inne problemy postępowań w administracji

Rozdział XI. Stanisław Nitecki
Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej........135

Rozdział XII. Maciej Ćwiertniak
Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego – wybrane zagadnienia.....................................................................145

Rozdział XIII. Andrzej Majzner
Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.....................169