Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.2. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T.2. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa


W ostatnich miesiącach pojęcie zagrożenie bezpieczeństwa Polski odmieniane jest na wiele sposobów, a ocena samego zjawiska jest znacząco inna niż przez wiele wcześniejszych lat. W tym kontekście publikacja „Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa” wpisuje się niewątpliwie bezpośrednio w tę dyskusję i to w jej główny nurt.

Istnieje wiele sposobów na ujęcie tak rozległej przedmiotowo problematyki. Rozległej, ponieważ ma ona wiele wymiarów: prawny, czy wręcz ustrojowo-prawny, organizacyjny, społeczny, militarny itd. W praktyce niewiele się jednak pisze na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej. Częściej znaleźć możemy rozważania o kwestiach zasadniczych czy też implikacjach międzynarodowych związanych z materią ochrony praw jednostki. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, są to regulacje przewidziane wprawdzie w Konstytucji RP z 1997 r., nigdy jednak dotychczas nie zastosowane. Po drugie zaś, ich analiza i diagnoza wymagają również znajomości regulacji dotyczących zarządzania kryzysowego, i to nie tylko tego, które wynika wprost z ustawy o takim tytule, ale również klasycznie rozumianych: przygotowania, zapobiegania lub likwidacji zagrożeń o dużej intensywności.

Wstęp............................................................................................................................................................7

Tomasz Miłkowski
Funkcjonowanie służb porządku i bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych.........................................................................................................................9

Grzegorz Krawiec
Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe a uprawnienia organów administracji publicznej...........................................................................................................25

Tomasz Miłkowski
Sytuacja kryzysowa a stan klęski żywiołowej – podobieństwa i różnice..........................................................................................................................41

Anna Rogacka-Łukasik
Odszkodowanie jako rekompensata za stratę majątkową poniesioną w czasie stanu nadzwyczajnego...........................................................................................61

Aleksandra Wentkowska
Problem systemu zarządzania kryzysowego w badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich........................................................................................89

Zakończenie.............................................................................................................................................111