Szczegóły ebooka

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu

Michał Wiatr

Ebook

W swoim spojrzeniu na bilans i jego miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W. Osbahr co najmniej o sto lat wyprzedził swoją epokę.

Zaprezentowana w książce nowa formuła bilansu może być niezwykle użyteczna, może nie tyle jako zastępująca dotychczasową formę prezentacji, ale jako bardzo przydatny element dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, a nawet raportu biznesowego przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie z zakresu rachunkowości tak szczegółowo opisano założenia teorii Wilhelma Osbahra. Jak wspomniał sam autor: „Niskonakładowa publikacja tej teorii jest dziś praktycznie nieosiągalna w światowych bibliotekach. Wydanie, na którym opierają się rozważania, ukazało się w roku 1923 i jest dostępne obecnie w około 30 bibliotekach na świecie”. Autor wyjątkowo rzetelnie oddał zarówno specyfikę koncepcji W. Osbahra, jak i wizjonerski charakter jego teorii.

Wstęp 9

Rozdział I. Bilans jako fundament współczesnej sprawozdawczości finansowej
w kontekście teorii bilansowych 13
1. Informacja finansowa a rachunkowość 14
1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 14
1.2. Współczesne funkcje rachunkowości 21
1.3. Rachunkowość a zmiany potrzeb informacyjnych otoczenia 25
2. Współczesne problemy sprawozdawczości finansowej 30
2.1. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji finansowej 30
2.2. Wymagania stawiane współczesnej sprawozdawczości finansowej 36
2.3. Tendencyjne kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez sprawozdawczość finansową 43
3. Bilans w kontekście jego doktryn teoretycznych 50
3.1. Sprawozdawczość finansowa a podstawy teorii ekonomii 50
3.2. Etymologia słowa bilans w kontekście jego rozwoju historycznego 59
3.3. Przegląd teorii bilansowych w poszukiwaniu wzorca sprawozdawczego 65

Rozdział II. Teoria bilansowa Wilhelma Osbahra 77
1. Wybrane problemy rachunkowości w Niemczech na początku XX wieku 78
1.1. Rys historyczny 78
1.2. Wpływ Kodeksu Handlowego Rzeszy Niemieckiej (HGB) na otoczenie ekonomiczno-prawne przedsiębiorstw 83
1.3. Przegląd wybranych kategorii ekonomicznych oraz parametrów wyceny bilansowej 88
1.4. Problemy bilansoznawstwa niemieckiego i księgowości na przełomie wieków 101
2. Zarys teorii bilansowej sformułowanej przez Wilhelma Osbahra 108
2.1. Podstawowe założenia teorii 108
2.2. Aktywa trwałe i obrotowe według teorii Wilhelma Osbahra 118
2.3. Majątek uzupełniający i zabezpieczający w teorii Wilhelma Osbahra 122
2.4. Uniwersalność zastosowania teorii Wilhelma Osbahra 125

Rozdział III. Nowy wymiar sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu bilansu 131
1. Potrzeba zmiany współczesnego modelu bilansu 132
2. Ramy tworzenia nowego bilansu 146
2.1. Podstawy teoretyczne modelu 146
2.2. Cele modelu 153
2.3. Założenia do budowy modelu 157
3. Propozycja struktury modelu 167
3.1. Model bazowy 167
3.2. Model docelowy 171

Rozdział IV. Próba praktycznej weryfikacji przydatności nowego modelu bilansu 183
1. Uzasadnienie etapów weryfikacji rozwiązania modelowego 184
2. Wstępna weryfikacja użyteczności modelu – wyniki badań empirycznych polskich spółek giełdowych (WIG20) 188
2.1. Cel badania 188
2.2. Charakterystyka kwestionariusza zastosowanego w badaniu  189
2.3. Uzasadnienie wyboru zbiorowości  196
2.4. Wyniki badania – weryfikacja hipotez A i B  203
3. Wstępna weryfikacja użyteczności modelu – wyniki badań empirycznych brytyjskich spółek giełdowych (FTSE100)  218
3.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania  218
3.2. Wyniki badania – weryfikacja hipotezy C  220
4. Przygotowanie bilansu według nowego modelu sprawozdawczego – studium przypadku  227
4.1. Charakterystyka podmiotu badania  227
4.2. Opis danych źródłowych i rozwarstwienia wartości bilansowych  228
4.3. Ustalenie wyniku finansowego istotnego operacyjnie i nieistotnego operacyjnie  236
4.4. Prezentacja bilansu według nowego modelu sprawozdawczego  239
5. Podsumowanie  246

Zakończenie 251
Bibliografia 255
Spis tabel 263
Spis ilustracji 265
Załącznik 1 267
Załącznik 2 275
Załącznik 3 277
Od Redakcji 279
 

  • Tytuł: Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu
  • Autor: Michał Wiatr
  • ISBN: 978-83-796-9142-5, 9788379691425
  • Data wydania: 2014-06-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e08
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego