Helion


Szczegóły ebooka

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą

W książce zawarte zostały rezultaty badań jakościowych nad zjawiskiem mobbingu. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym, w której zastosowano różne techniki badań jakościowych (wywiady narracyjne i pogłębione, ukryta obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów itd.) w celu dokonania diagnozy zjawiska stawania się ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Ponadto w publikacji zostały omówione wyniki badań autorów i ośrodków polskich i zagranicznych.
Jako perspektywę teoretyczną autor przyjął założenia symbolicznego interakcjonizmu, dzięki czemu udało mu się przedstawić rolę interakcji ofiary z agresorem oraz jej otoczeniem zawodowym i prywatnym.
Publikacja skierowana jest zarówno do środowiska akademickiego, jak również praktyków zajmujących się problemem mobbingu. Ponadto będzie atrakcyjną pozycją wydawniczą dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Wstęp 5

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1. SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM JAKO PERSPEKTYWA TEORETYCZNA 11
1.1. Uzasadnienie zastosowania symbolicznego interakcjonizmu w badaniach
nad nękaniem psychicznym 11
1.2. Korzenie symbolicznego interakcjonizmu i jego współcześni kontynuatorzy  14
1.3. Problem interakcji w koncepcji Georga Simmla, Harolda Garfinkla, Alfreda Schutza i Ervinga Goffmana 49
1.4. Teoria etykietowania a założenia symbolicznego interakcjonizmu 61

Rozdział 2. MOBBING W MIEJSCU PRACY. ZARYS TEORETYCZNY 67
2.1. Definicje przemocy w miejscu pracy. Istota nękania psychicznego 67
2.2. Mobbing jako przedmiot badań 74
2.3. Metody badania mobbingu 77
2.4. Wybrane rezultaty badań nad mobbingiem 84
2.4.1. Skala zjawiska mobbingu 84
2.4.2. Występowanie mobbingu ze względu na miejsce pracy 85
2.4.3. Uwarunkowania mobbingu 86
2.4.4. Długość trwania mobbingu 89
2.4.5. Formy nękania psychicznego 89
2.4.6. Procesualny charakter mobbingu 92
2.4.7. Mobbing jako interakcja 94

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA

Rozdział 3. METODOLOGIA BADAŃ 99
3.1. Metodologia teorii ugruntowanej i jej implikacje badawcze 99
3.1.1. Teoretyczne pobieranie próbek 101
3.1.2. Teoretyczne nasycenie 103
3.1.3. Praca analityczno-koncepcyjna. Kodowanie danych 103
3.1.4. Triangulacja 105
3.1.5. Wymogi teorii ugruntowanej 106
3.1.6. Teoria ugruntowana na przykładzie badań 106
3.2. Techniki badawcze 113
3.2.1. Wywiady narracyjne 113
3.2.2. Wywiad swobodny 118
3.2.3. Obserwacja uczestnicząca 120
3.2.4. Inne źródła informacji 125

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział 4. MOBBING W PRACY Z PERSPEKTYWY INTERAKCYJNEJ. PROCES STAWANIA SIĘ OFIARĄ. WYNIKI BADAŃ 129
4.1. Badana zbiorowość 129
4.2. Proces stawania się ofiarą 132
4.2.1. Punkt zwrotny 134
4.2.2. Gorsze traktowanie 139
4.2.3. Trudna sytuacja pracownika 140
4.2.4. Praca „na czarno” i trudna sytuacja na rynku (rynek pracodawcy) 142
4.2.5. Wybór ofiary 144
4.2.6. Podejmowanie działań obronnych 147
4.2.7. Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania. 154
4.2.7.1. Uwarunkowania sprzyjające działaniom obronnym 154
4.2.7.2. Uwarunkowania sprzyjające zaniechaniu działań obronnych  158
4.2.8. Znaczenie pomocy ze strony innych osób 163
4.2.9. Rola „pozytywnego myślenia” 165
4.2.10. Działania ze strony mobbera 166
4.2.11. Techniki adaptacyjne 194
4.2.12. miana samooceny 199
4.2.13. Poczucie braku wyboru 201

Wnioski 205
Bibliografia 209
 

  • Tytuł: Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą
  • Autor: Piotr Chomczyński
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9170-8, 9788379691708
  • Data wydania ebooka: 2014-06-25
  • Identyfikator pozycji: e_0e0n
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego