Helion


Szczegóły ebooka

 
Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością


Książka jest kolejną w serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI”. Interdyscyplinarny charakter tej pracy pozwala na przedstawienie przez trzydziestu dwóch znawców problematyki bałkańskiej własnych poglądów na wybrane zagadnienia opisujące proces rozpadu Jugosławii, jego konsekwencji dla obszaru Bałkanów Zachodnich i funkcjonowania państw powstałych na gruzach federacji jugosłowiańskiej. Opisano w niej przyczyny, które doprowadziły do uruchomienia procesu społeczno-politycznej implozji jugosłowiańskiego systemu państwowego, ale również do prześledzenia różnorakich skutków tego zjawiska – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, np.: napięć na tle nacjonalistycznym i religijnym, naruszających fundamentalne wartości moralne, godność ludzką, poszanowanie praw człowieka.

Od Redakcji 9

Część I. Geneza, przebieg i konsekwencje rozpadu Jugosławii

Michał Jerzy Zacharias
System komunistyczny w myśli politycznej Milovana Đilasa. Powstanie, charakter, przesłanki zaniku 15

Hubert Stys
Opozycja belgradzka lat 70. i 80. wobec kwestii przyszłości Jugosławii – wybrane zagadnienia 39

Maciej Czerwiński
Przyczyny rozpadu Jugosławii w chorwackich i serbskich syntezach dziejów narodu. Od historii do retoryki 57

Aleksandra Zdeb
Ustrojowe przesłanki rozpadu Jugosławii. Wzorzec dla Bośni i Hercegowiny? 73

Mateusz Styrczula
Granice cywilizacyjne jako czynnik determinujący rozpad SFRJ 97

Andrzej Krzak
Słowenia – początek końca Jugosławii. Wojna dziesięciodniowa 105

Piotr Żurek
Oblężenie Dubrownika (1991–1992) 129

Dariusz Wybranowski
Armia Republiki Serbskiej w Bośni (1992–1995) – geneza, struktura i pierwsze lata istnienia 153

Sławomir Lucjan Szczesio
Problem uznania niepodległości Bośni i Hercegowiny w polityce Stanów Zjednoczonych 179

Mateusz Seroka
Zerwanie z autorytetami – myśl klasycznego nacjonalizmu chorwackiego a chorwacka polityka wobec BiH w latach 1991–1994 207

Krzysztof Krysieniel
Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–1995 225

Jacek Wojnicki
Przemiany w partiach postkomunistycznych państw postjugosłowiańskich 243

Rafał Woźnica
Wpływ konfliktów w byłej Jugosławii na kierunki rozwoju transnarodowej przestępczości zorganizowanej na Bałkanach 263

Danuta Gibas-Krzak
Terroryzm islamski na Bałkanach Zachodnich jako konsekwencja rozpadu Jugosławii w świetle badań naukowców bałkańskich oraz zachodnich. Zarys problemu 277

Tomasz Bąk
Zagrożenia terrorystyczne na Bałkanach 299

Dominika Dróżdż
Interwencja humanitarna NATO w Kosowie – na drodze do wykształcenia normy prawnej 317

Tomasz Lachowski
Komisje prawdy jako mechanizm sprawiedliwości tranzytywnej na obszarze Bośni i Hercegowiny oraz innych państw byłej Jugosławii 327

Magdalena Rekść
Jugonostalgia jako zjawisko społeczno-kulturowe 347

Część II. Państwa i narody bałkańskie między przeszłością a przyszłością

Agnieszka Gucka
Wieloetniczność Sarajewa – rys historyczny 369

Lilla Moroz-Grzelak
Macedońska pamięć historyczna. Imaginarium pomnikowe 381

Mirosław Dymarski
Odbudowa państwowości Czarnogóry – uwarunkowania historyczne i współczesne 397

Tadeusz Czekalski
Problem Kosowa w albańskiej polityce zagranicznej (1991–1999) 411

Irena Stawowy-Kawka
Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991–2000 – podstawowe problemy 423

Wiesław Walkiewicz
Czarnogórców droga do niepodległości 443

Wojciech Szczepański
Pożegnanie z Jugosławią: Wspólnota Państwowa Serbia i Czarnogóra (2003–2006) 461

Ewa Bujwid-Kurek
Wybrane zagadnienia ustrojowe współczesnej Republiki Serbii 477

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Obraz relacji serbsko-boszniackich na przykładzie Sandżaku w pierwszej dekadzie XXI w. 493

Jędrzej Paszkiewicz
Współpraca regionalna na Bałkanach Zachodnich z perspektywy Unii Europejskiej. Przesłanki i przeszkody 517

Mateusz Kowalik
Boszniackie projekcje Europy 531

Szymon Sochacki
Aspiracje Bośni i Hercegowiny do członkostwa w NATO. Reforma sektora obronności 545

Patrycja Sokołowska
Pięć lat niepodległości Kosowa. Wyzwania dla najmłodszego państwa w Europie 559

Małgorzata Łakota-Micker
Republika Chorwacji – 28. państwo członkowskie Unii Europejskiej 577

Wykaz ważniejszych skrótów 591

Informacje o Autorach 593