Helion


Szczegóły ebooka

Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom

Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom


 Aktywne starzenie się to nic innego, jak zdolność ludzi do tego, aby mimo upływu lat wieść produktywne życie w sferze społecznej i gospodarczej. Oznacza to, że potrafią oni dokonywać elastycznych wyborów w zarządzaniu swoim czasem na przestrzeni życia – czasem poświęcanym na naukę, pracę, odpoczynek i zapewnienie opieki innym. Postulat aktywizacji rozpatrywany jest głównie w kontekście podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, zarządzania wiekiem w miejscu pracy, podnoszenia kompetencji pracowników i dbałości o stan zdrowia.
W niniejszej książce uwaga autorów została skoncentrowana na późniejszej fazie życia, zaś wszystkie zamieszczone opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdujące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunkowania polskiej starości i aktywności ludzi starych – prawne, instytucjonalne, społeczne.
Opracowania te stanowią kontynuację badań prowadzonych przez Zespół do spraw Osób Starszych.

 Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Szukalski
Wprowadzenie……....................................................................................................…………. 7

Piotr Szukalski
Osoby starsze na rynku pracy. Przejawy gorszego traktowania…...................…………. 11

Barbara Szatur-Jaworska
Aktywność osób starszych w sferze publicznej……............………………………………. 29

Barbara Szatur-Jaworska
Bezpieczeństwo socjalne osób starszych w Polsce. Zakres i poziom ochrony..........… 44

Piotr Szukalski
Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich.......... …. 70

Małgorzata Halicka
Przemoc wobec osób starszych w rodzinie i instytucjach opiekuńczych..............………. 86

Maria Zrałek
Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu się …. 102

Wojciech Pędich
Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych jako determinanta aktywnego starzenia się ……. 125

Jerzy Halicki
Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się ..........…… 142

Elżbieta Trafiałek
Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się .............. 152