Helion


Szczegóły ebooka

 
Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego


 W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku, a wszelką aktywność prospołeczną traktowano jako zbędną, to okazuje się, że ta wizja działalności gospodarczej jest nazbyt uproszczona. Pojawia się coraz więcej dowodów, że istnieje koherencja między podmiotowym traktowaniem pracowników, włączaniem ich w decyzje podejmowane przez firmę a osiągnięciami przedsiębiorstwa. Sama partycypacja zaś pozostaje kolejną próbą realizacji w życiu społecznym wartości, które są głęboko zakorzenione w kulturze Zachodu.
Przedmiotem zainteresowania autorów stały się formy reprezentacji pracowniczej. Nacisk położony został na funkcjonowanie związków zawodowych w realiach typowych dla współczesnej rzeczywistości rynkowej. Porusza się również zagadnienia związane z pracą, zarządzaniem, zastosowaniem nowoczesnych technologii w świecie przedsiębiorstw ‒ jak pogodzić ludzkie potrzeby, związane m.in. z bezpieczeństwem, pragnieniem bliskości, współpracy, z napięciem generowanym przez mechanizmy rynkowe. Aby skutecznie rywalizować ze sobą firmy muszą być coraz bardziej elastyczne, skłonne do podejmowania szybkich decyzji. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla człowieka, dla jego podmiotowości, dla humanizacji stosunków pracy?

 Wprowadzenie(Konrad Kubala, Łukasz Kutyło)............................................................................. 7

Paweł Gieorgica– Spółki pracownicze – przepis na sukces .......................................................... 11
Krzysztof WychowałekStatusquo„związkokracji”,czylizwiązkizawodowewenergetyce .... 31
Joanna Saska-Dymnicka – Związki zawodowe – partner czy wróg pracodawcy? ...................... 43
Julia Kubisa – Praca studencka – praca niepewna ........................................................................ 51
Hakim Husein– Determinanty jakości i satysfakcji pracy ............................................................ 65
MałgorzataSierpińskaZrozumienieoddziaływaniaprocesówgrupowychnajednostkę jako czynnik zwiększający skuteczność pracy w zespole ....................................93
MaciejMoczydłowskiPodstawypartycypacjipracownikówwzyskachzperspektywy nauczania społecznego Kościoła .........103
AnnaPotasińskaPodmiotowośćczłowiekanarynkupracy.Realizacjazałożeńkatolickiej nauki społecznej  ........................ 117
Maciej Rożniata– Konsekwencja ograniczania roli czynnika ludzkiego w procesie wyborczym .......................................125
EmiliaDimovaTechnologiecyfrowe(DolbyDigital)iczynnikludzkiwewspółczesnym zarządzaniu.................................  139
Nikolay Petrov –About Philosophical Sense of the Category „Reliability” .......................................................... 147