Szczegóły ebooka

Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce

Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce

Dariusz Górecki

Ebook

Na obszarze każdego państwa występują mniejszości narodowe. Niektóre z nich mają charakter autochtoniczny, będący najczęściej rezultatem przesuwania granic państwowych, niektóre zaś - napływowy. Monografię rozpoczynają rozważania dotyczące mniejszości narodowych w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej i autochtonicznego charakteru ludności polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie iw Czechach oraz tych mniejszości w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych XX w. Polska zawarła dwustronne traktaty o przyjaźni m.in. z Litwą, Białorusią, Ukrainą oraz Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną. Traktaty zawierają normy regulujące prawa mniejszości polskiej w tych państwach oraz na zasadzie wzajemności prawa tych mniejszości zamieszkujących w Polsce. Upływ blisko 20 lat od zawarcia traktatów uzasadnia przeprowadzenie analizy realizacji ich postanowień w praktyce. I temu zagadnieniu poświęcona jest książka. 

Wstęp (Dariusz Górecki) 7
rozdział i. Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej (Olgierd Andrzej Górecki) 9
rozdział ii. Autochtoniczny charakter mniejszości polskiej
na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce
(Grzegorz Kulka) 25
rozdział iii. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie
i mniejszości litewskiej w Polsce (Dariusz Górecki) 69
rozdział iV. Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi
i mniejszości białoruskiej w Polsce (Jerzy Rychlik) 113
rozdział V. Realizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie
i mniejszości ukraińskiej w Polsce (Konrad Składowski) 141
rozdział Vi. Realizacja praw mniejszości polskiej w Czechach
i mniejszości czeskiej w Polsce (Jarosław Sułkowski) 163
Noty biograficzne autorów 206
Dariusz Górecki 206
Olgierd Andrzej Górecki 207
Grzegorz Kulka 207
Jerzy Rychlik 208
Konrad Składowski 209
Jarosław Sułkowski 209
Aneks 210
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg 210
Konstytucja Republiki Litewskiej – wyciąg 211
Konstytucja Republiki Białoruś – wyciąg 212
Konstytucja Ukrainy – wyciąg 214
Karta podstawowych praw i wolności (Republika Czeska) – wyciąg 216
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy 218
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 230
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy 240
Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności
i przyjacielskiej współpracy 249
Sponsorzy 259
 

  • Tytuł: Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce
  • Autor: Dariusz Górecki
  • ISBN: 978-83-796-9000-8, 9788379690008
  • Data wydania: 2014-08-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e2q
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego