Helion


Szczegóły ebooka

Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia

Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia


 W pracy przyjęto założenie, iż rozwój zawodowy pracownika jako proces złożony, zdeterminowany jest przez siły działające zarówno po stronie organizacji jak i jednostki, które konstytuują jego przebieg w ciągu całego życia człowieka. Celem teoretycznym prezentowanej książki jest identyfikacja i analiza owych czynników oraz próba ich charakterystyki jako stymulatorów i inhibitorów procesu rozwoju, natomiast praktycznym – wskazanie i rekomendację kompleksowego ujmowania rozwoju zawodowego, z koniecznością uwzględnienia satysfakcji z pracy oraz wartości preferowanych przez pracownika.
Książka składa się z trzech części. W pierwszej podano szczegółowej analizie zagadnienie rozwoju w ujęciu teoretycznym. Część druga ma charakter zdecydowanie praktyczny, trzecia zaś stanowi konstatację prezentowanych treści, wskazując na zależności i powiązania w rozwoju jednostki, pracownika i organizacji.
Publikacja prócz rozważań merytorycznych, które mogą być podstawą do działalności dydaktycznej i wykorzystywania jej w charakterze podręcznika akademickiego, zawiera również szereg wskazówek dla praktyków zarządzania, które mogą stać się inspiracją do kształtowania pożądanego środowiska organizacyjnego.

Wstęp ................................................................................................................................................ 6

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA ROZWOJU W ASPEKCIE TEORETYCZNYM ................................11
1.1. Charakterystyka pojęcia rozwoju – ujęcie ogólne ........................................................... 12
1.1.1. Definicje rozwoju ................................................................................................................ 12
1.1.2. Rozwój w kontekście innych kategorii............................................................................. 15
1.1.2.1. Zmiana i homeostaza ..................................................................................................... 16
1.1.2.2. Rozwój a wzrost................................................................................................................ 19
1.1.2.3. Ewolucja i rewolucja........................................................................................................ 20
1.1.3. Wybrane kategorie opisu rozwoju ................................................................................... 23
1.1.3.1. Czynniki rozwoju............................................................................................................... 25
1.1.3.2. Mechanizm rozwoju......................................................................................................... 25
1.1.3.3. Efekt rozwoju..................................................................................................................... 29
1.2. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji .................................................... 32
1.2.1. Ogólna charakterystyka rozwoju organizacji.................................................................. 32
1.2.1.1.Wybrane koncepcje rozwoju organizacji ..................................................................... 34
1.2.1.2. Strategie adaptacji organizacji do zmian.................................................................... 36
1.2.2. Środowisko organizacji a jej rozwój................................................................................ 40
1.2.2.1.Dynamika zmian jako predyktor rozwoju...................................................................... 42
1.2.2.2. Elementy środowiska i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji .........................44
1.2.3.Procesy uczenia się organizacji jako przejaw adaptacji do zmian ............................ 52
1.3.Człowiek jako podmiot procesu rozwoju............................................................................ 66
1.3.1. Filozoficzne koncepcje rozwoju człowieka .................................................................... 66
1.3.1.1. Starożytność i średniowiecze ....................................................................................... 66
1.3.1.2. Filozofia nowożytna.......................................................................................................... 71
1.3.1.3. Współczesne refleksje na temat natury człowieka.................................................... 75
1.3.2. Rozwój człowieka w ujęciu socjologicznym .................................................................. 78
1.3.2.1. Otoczenie społeczne a rozwój człowieka..................................................................... 79
1.3.2.2. Proces socjalizacji .......................................................................................................... 80
1.3.3. Rozwój człowieka w ujęciu psychologicznym ................................................................ 86
1.3.3.1. Rodzaje zmian rozwojowych .......................................................................................... 87
1.3.3.2. Psychologiczne koncepcje rozwoju człowieka ........................................................... 91
1.3.4. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy ................................................. 97
1.3.4.1. Pojęcie rozwoju zawodowego........................................................................................ 97
1.3.4.2. Koncepcje rozwoju zawodowego ................................................................................. 99
1.3.4.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa .................................................................... 105

CZĘŚĆ II. ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH ......109
2.1. Metodyka badań .................................................................................................................... 110
2.1.1. Charakterystyka zbiorowości........................................................................................... 111
2.1.2. Techniki badawcze............................................................................................................ 112
2.2. Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju zawodowego pracowników 116
2.2.1. Determinanty rozwoju zawodowego .............................................................................. 116
2.2.2. Orientacja na rozwój zawodowy...................................................................................... 121
2.2.2.1. Orientacja pracowników na rozwój zawodowy w badanych grupach ...................122
2.2.2.2. Orientacja na rozwój zawodowy wśród kobiet i mężczyzn ......................................123
2.2.2.3. Wiek a orientacja pracowników na rozwój zawodowy............................................ 125
2.2.2.4. Staż pracy a orientacja pracowników na rozwój zawodowy .................................. 128
2.2.2.5. Zajmowane stanowisko a orientacja pracowników na rozwój zawodowy ........ 130
2.2.2.6. Wykształcenie a orientacja pracowników na rozwój zawodowy .......................... 131
2.3. Organizacyjna perspektywa rozwoju zawodowego pracownika ............................... 134
2.3.1. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi ................... 135
2.3.1.1. Kultura organizacyjna ................................................................................................. 137
2.3.1.2. Organizacja procesów pracy ..................................................................................... 148
2.3.1.3. Relacje przełożony - podwładny ............................................................................... 159
2.3.1.4. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi ....................166
2.3.1.4.1. Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji ...........................166
2.3.1.4.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów ludzkich organizacji 169
2.3.2. Oceny rozwoju zawodowego .......................................................................................... 174
2.4. Pracownicza perspektywa rozwoju zawodowego ......................................................... 178
2.4.1. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej........................................................................ 180
2.4.2. Wartości zawodowe ........................................................................................................ 186
2.4.3. Strategie rozwoju ............................................................................................................. 195
2.4.4. Oceny jakości życia w pracy............................................................................................ 205
2.4.4.1. Wymiary jakości życia w pracy ................................................................................... 206
2.4.4.2. Jakość życia w pracy a motywacja............................................................................. 213
2.5. Wnioski z badań.................................................................................................................. 220

CZĘŚĆ III. ROZWÓJ JEDNOSTKI, PRACOWNIKA, ORGANIZACJI WYZWANIA I WARUNKI REALIZACJI 223
3.1. Integratywny kierunek rozwoju.......................................................................................... 224
3.2. Warunki ukształtowania orientacji pracowników na rozwój zawodowy ................... 230
3.2.1. Dojrzałość rozwojowa pracownika...............................................................................230
3.2.2. Dojrzałość rozwojowa organizacji................................................................................233

PODSUMOWANIE .................................................................................................................... 240
Spis tabel i rysunków .............................................................................................................. 242
Bibliografia................................................................................................................................. 244
Aneks.......................................................................................................................................... 262