Szczegóły ebooka

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów

Agnieszka Rochmińska

Ebook

 Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, można w niej wyróżnić trzy części. W pierwszej części, na podstawie naukowej literatury polskiej i zagranicznej, przedstawiono badania nad centrami handlowymi oraz nad zachowaniami nabywczymi i przestrzennymi.
W drugiej części zaprezentowano etapy rozwoju łódzkich centrów handlowych, czynniki ich lokalizacji, dostępność przestrzenną oraz ofertę. Ponadto w tym fragmencie przedstawiono strukturę użytkowania terenów, typy zabudowy, potencjał ludnościowy otoczenia centrów handlowych oraz zagospodarowanie pod względem usługowym terenów przyległych. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych dokonano również wyróżnienia typów ofertowych centrów handlowych, przedstawiono obiektywną ocenę ich atrakcyjności oraz typy „pulsujących biegunów” nowoczesnej przestrzeni handlowo-usługowej.
Część trzecia w dużej mierze została oparta na badaniach ankietowych, dzięki którym opracowano profile nabywcze klientów poszczególnych typów centrów handlowych, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące ich zachowania nabywcze i przestrzenne.

 Wstęp ---5

Część I. Centra handlowe oraz zachowania nabywcze i przestrzenne w badaniach naukowych
1.1. Centra handlowe w badaniach naukowych ---13
1.2. Centra handlowe – problemy definicyjne i klasyfikacyjne ---25
1.3. Lokalizacje centrów handlowych i ich konsekwencje ---36
1.4. Atrakcyjność centrum handlowego jako produktu ---53
1.5. Konsument, nabywca, klient, użytkownik – trudności definicyjne ---67
1.6. Badania nad zachowaniami nabywczymi i przestrzennymi ---72

Część II. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych i ich otoczenia
2.1. Geneza i etapy rozwoju centrów handlowych ---95
2.2. Lokalizacja oraz dostępność przestrzenna centrów handlowych w Łodzi ---107
2.3. Oferta łódzkich centrów handlowych ---121
2.3.1. Atrakcyjność oferty centrum handlowego – wymiar materialny i niematerialny ---121
2.3.2. Struktura oferty handlowej ---124
2.3.3. Pozostała działalność usługowa oraz kulturalno-rozrywkowa ---136
2.4. Zagospodarowanie otoczenia łódzkich centrów handlowych ---144
2.4.1. Podstawowy obszar handlowy ---144
2.4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ---150
2.4.3. Typy zabudowy ---154
2.4.4. Potencjał ludnościowy ---171
2.4.5. Oferta usługowa terenów przyległych ---175
2.5. Typy centrów handlowych oraz ich otoczenia ---188

Część III. Profile nabywcze oraz zachowania nabywcze i przestrzenne klientów łódzkich centrów handlowych
3.1. Technika badań ---195
3.2. Łódzkie centra handlowe w oczach ich klientów ---200
3.2.1. Charakterystyka demograficzno-społeczna i ekonomiczna klientów ---200
3.2.2. Postrzeganie czynności zakupów w zależności od miejsca ich dokonywania ---203
3.2.3. Tygodniowy i dobowy cykl życia centrum handlowego ---212
3.2.4. Korzystanie z oferty centrów handlowych ---216
3.2.5. Postrzeganie łódzkich centrów handlowych i ich lokalizacji ---220
3.3. Profile klientów i ich zachowania nabywcze w zależności od typu centrum handlowego ---227
3.3.1. Profile klientów ---227
3.3.2. Zachowania nabywcze ---233
3.4. Zasięg oddziaływania centrów handlowych oraz zachowania przestrzenne ich klientów ---250
3.4.1. Zasięg oddziaływania ---250
3.4.2. Zachowania przestrzenne klientów ---264

Zakończenie ---279
Bibliografia ---287
Alfabetyczny spis rysunków ---301
Alfabetyczny spis tabel ---307

  • Tytuł: Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów
  • Autor: Agnieszka Rochmińska
  • ISBN: 978-83-796-9327-6, 9788379693276
  • Data wydania: 2014-12-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0e4c
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego