Helion


Szczegóły ebooka

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie


Warunki i jakość życia pozwalają w sposób kompleksowy opisać sytuację, w jakiej znajdują się jednostki czy zbiorowości, oraz określić ich poziom zadowolenia i poczucie satysfakcji w relacji do istniejącej infrastruktury, sytuacji gospodarczej czy stopnia zaspokojenia potrzeb życiowych. W książce opisano obiektywne i subiektywne aspekty ogólnej i dziedzinowej jakości życia przez pryzmat ocen mieszkańców Łodzi, inspirując tym samym polityków do wypracowania, wspólnie z łodzianami, wyważonej koncepcji jakości życia, spójnej z koncepcjami zrównoważonego rozwoju. Miasta są motorami rozwoju gospodarki, miejscami kreatywności i innowacyjności, ośrodkami usług świadczonych na rzecz otaczających je obszarów. W nich też koncentrują się liczne negatywne problemy społeczne. Występuje wysoka stopa bezrobocia, nasilenie wykluczenia społecznego, segregacji i polaryzacji, także przestępczości, narkomanii, bezdomności. Nowe regulacje ekonomiczne, społeczne i polityczne, dostosowywanie do wymogów globalizacji gospodarki miast często stawiają niektóre grupy zawodowe na pozycji przegranej w konkurencji o dobrze płatne miejsca pracy. Przekształcenia własnościowe, a zwłaszcza prywatyzacja oraz odejście od subsydiowania gospodarki mieszkaniowej, spowodowały silną segregację mieszkaniową w przestrzeni miasta według kryterium majątkowego ludności.
Książka jest użytecznym dokumentem dla władz podejmujących decyzje dotyczące przeobrażeń miasta i w efekcie jakości życia jego mieszkańców.
 

Wstęp (Ewa Rokicka) 7

Rozdział 1 Założenia i metodologia badań surveyowych jakości życia mieszkańców Łodzi (Ewa Rokicka) 15

Rozdział 2. Warunki materialne i dobrostan psychiczny mieszkańców Łodzi (Marta Petelewicz) 39

Rozdział 3. Łodzianie w pracy i praca w Łodzi po dwóch dekadach przemian gospodarczych (Wojciech Woźniak) 55

Rozdział 4. Łodzianie o swoim zdrowiu i służbie zdrowia (Joanna Dytrych) 73

Rozdział 5. Czy w Łodzi żyje się bezpiecznie? (Bartłomiej Kacper Przybylski) 91

Rozdział 6 Aktywność kulturalna łodzian (Patrycja Kruczkowska) 107

Rozdział 7. Łodzianie o transporcie i polityce transportowej miasta (Bartłomiej Kacper Przybylski) 121

Rozdział 8. Relacje społeczne łodzian (Joanna Dytrych) 135

Rozdział 9. Czynniki wpływające na deklarowany poziom zadowolenia z życia: analiza dyskryminacyjna (Tomasz Drabowicz) 155

Zakończenie. Wnioski i rekomendacje 177

Bibliografia 189

Aneks. Kwestionariusz wywiadu 193