Helion


Szczegóły ebooka

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym


Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa międzynarodowego. Instytucja immunitetów, w szczególności immunitetu państwa, znajduje swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach systemu prawa międzynarodowego. Jednocześnie immunitety wyznaczają ramy wzajemnych relacji między państwami w zakresie wykonywania jurysdykcji. Zachodzące współcześnie zmiany, takie jak wzmocnienie pozycji jednostki, w szczególności ochrony jej praw podstawowych, czy coraz częstsze wchodzenie państwa w stosunki prywatnoprawne, powodują, że przedmiot niniejszego opracowania jest jednym z najszerzej dyskutowanych zagadnień w doktrynie zarówno prawa międzynarodowego, jak i poszczególnych dziedzin prawa krajowego, w ramach których immunitety te są realizowane. Nie ulega wątpliwości, że różne postaci immunitetów (w szczególności immunitet państwa, funkcjonariuszy państwa, immunitety dyplomatyczne oraz immunitet organizacji międzynarodowych) podlegają obecnie przemianom, co do ich zakresu i możliwych włączeń. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu i zakresie immunitety muszą pozostać niewzruszalne w interesie utrzymania porządku międzynarodowego i zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa lub organizacji międzynarodowej w stosunkach międzynarodowych, w jakim zaś powinny być ograniczone, np. w interesie ochrony jednostki. Niniejsza publikacja jest próbą rozstrzygnięcia tej niezwykle istotnej dla praktyki kwestii. 

Izabela Skomerska-Muchowska – Wprowadzenie do problematyki ewolucji immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym 7

Marcin Kałduński – Immunitet państwa. Nowe tendencje i wyzwania 15

Christophe Swinarski – Kadr normatywny immunitetu jurysdykcyjnego państwa w prawie międzynarodowym (w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) 37

Anna Wyrozumska – Rozróżnienie immunitetu państwa oraz immunitetów dyplomatycznych 53

Michał Balcerzak – Immunitety międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 75

Ireneusz C. Kamiński – Immunitet jurysdykcyjny państwa między klasycznym prawem międzynarodowym a prawem praw człowieka – uwagi na kanwie wyroku Al-Adsani przeciwko Wielkiej Brytanii 93

Piotr Grzebyk – Zatrudnianie pracowników w placówkach państw obcych na terenie Polski – zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach cywilnych 105

Jerzy Menkes – Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej – immunitet jurysdykcyjny państwa: kierunki wektorów 123

Władysław Czapliński – Immunitet wysokich funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTS 153

Jacek Skrzydło – Immunitet państwa a immunitet przedstawiciela państwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 163

Tomasz Ostropolski – Immunitet personalny najwyższych funkcjonariuszy państwa – problemy najnowszej praktyki 169

Karolina Wierczyńska – Immunitet urzędującej głowy państwa – kilka uwag na marginesie spraw toczacych się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym 189

Wykaz skrótów 207