Helion


Szczegóły ebooka

Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych

Książka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na terenie Łodzi. Autorka publikacji oparła się na swoich wieloletnich badaniach, jakie prowadziła w schroniskach różnego typu (zaliczanych do instytucji totalnych). Są to badania antropologiczne - etnograficzne o rysie action research (badania w działaniu), plasujące się w nurcie antropologii współdziałającej.
Autorka przedstawia w książce doświadczenia własne z badań odbywających się w tak specyficznym terenie oraz prezentuje jedenaście historii, jakie zebrała od lokatorów placówek, którzy opowiadali o doświadczeniach związanych z domem i bezdomnością. Zwraca uwagę stereotypowo idealizowany obraz domu, który jednak odsłania w ich opowieściach także „ciemne” oblicze. Dom to typowy społeczny konstrukt, a dla zrozumienia jego kulturowo-społecznego znaczenia ważna jest perspektywa gender, relacja władzy, rodzaj emocji, sens intymności oraz granica między publicznym a prywatnym. Dla autorki było także ważne, w jaki sposób pomoc świadczona w placówkach kształtuje doświadczenie mieszkających tam osób, ich kolejne wyobrażenia domu i samych siebie.
Badaczka jest zaangażowana w działalność Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym. Grupa ta skupia instytucje, stowarzyszenia i osoby zajmujące się bezdomnością na terenie Łodzi oraz organizuje rozmaite akcje (m.in. edukacyjne, animacyjne). Dzięki temu charakterowi działalności autorki, jej publikacja posiada dodatkowy wymiar: oprócz tego, że jest pracą naukową, można ją potraktować także jako diagnozę obecnego stanu rzeczy. W zakończeniu autorka zawarła rekomendacje dotyczące zmiany istniejącego porządku pomocy.
 

1. Wprowadzenie do antropologicznych badań sytuacji trudnych – kryzysowych 7
1.1. Zaplecze teoretyczne badań 7
1.2. Układ pracy 18

2. Dom w naukach o kulturze i społeczeństwie 21
2.1. Fenomenologia domu 24
2.2. Historia domu 33
2.3. Housing studies 37

3. Bezdomność i osoby doświadczające bezdomności 43
3.1. Obraz językowy 43
3.2. Korzenie zjawiska 47
3.3. Życie w bezdomności 67

4. Schroniska i noclegownie 75
4.1. Geneza 75
4.2. Placówki pomocowe w Łodzi 82
4.3. Życie w wybranych placówkach: na pograniczu domowości i odgórnych reguł 89
4.3.1. Instytucjonalne uwarunkowania pracy terenowej 89
4.3.2. Higienizm a reżim porządku i poszukiwanie intymności 92
4.3.3. Panoptyzm w instytucji totalnej 105
4.3.4. Nawyki i imitacje – zamieszkiwanie w instytucjach 113

5. Domowość i bezdomność w doświadczeniu kobiet i mężczyzn 124
5.1. Perspektywa gender w badaniach domu i bezdomności 124
5.2. Opowieści o kolejach losu 129

6. Zakończenie: potrzeba badań – potrzeba zmiany 226

7. Bibliografia 238

8. Summary 261

  • Tytuł: Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych
  • Autor: Inga B. Kuźma
  • ISBN Ebooka: 978-8-3796-9801-1, 9788379698011
  • Data wydania ebooka: 2015-09-22
  • Identyfikator pozycji: e_0e8a
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego