Helion


Szczegóły ebooka

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)


Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki kampanii wyborczej jest natomiast pożądane, jako że praktyka ustrojowa w tym zakresie uwypukla liczne problemy, które pojawiają się w jej toku. Autorka przeprowadza dogłębną analizę regulacji kampanii wyborczej, zawartej w kodeksie wyborczym na tle regulacji przyjmowanej w poprzedzających kodeks ordynacjach oraz rozwiązań w innych państwach, formułując wnioski zarówno co do sposobu interpretacji przepisów, jak i postulatów de lege ferenda. Dlatego też niniejsza książka stanowi istotną pozycję w sferze prawa wyborczego, która może wzbudzić zainteresowanie nie tylko przedstawicieli nauki prawa, lecz także politologów, socjologów, a nadto polityków oraz publicystów. 

Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

I. Kampania wyborcza – zagadnienia wprowadzające 19
1. Pojęcie kampanii wyborczej 19
2. Funkcje wyborów a kampania wyborcza 31
3. Kampania wyborcza w konstytucjach i dokumentach międzynarodowych 40
4. Geneza regulacji prawnej kampanii wyborczej w Polsce 53
5. Konstytucyjne ramy kampanii wyborczej w Polsce 62
6. Zasady prawa wyborczego a kampania wyborcza 75

II. Czas trwania kampanii wyborczej 85
1. Determinanty i znaczenie czasu trwania kampanii wyborczej 85
2. Początek i długość kampanii wyborczych w Polsce 92
2.1. Ewolucja rozwiązań dotyczących czasu trwania kampanii wyborczych 92
2.2. Początek i czas trwania kampanii wyborczych w praktyce 97
2.3. Znaczenie prawne rozpoczęcia kampanii wyborczej 105
3. Zakończenie kampanii wyborczej. Cisza wyborcza 116

III. Uczestnicy kampanii wyborczej 141
1. Uczestnicy kampanii wyborczej – możliwe rozwiązania prawne 141
2. Ratio legis istnienia komitetów wyborczych w polskim prawie wyborczym 144
3. Pojęcie i charakter prawny komitetu wyborczego 148
4. Rodzaje komitetów wyborczych 157
5. Uprawnienia komitetów wyborczych w kampanii wyborczej 164

IV. Agitacja wyborcza i jej formy 177
1. Pojęcie agitacji wyborczej. Agitacja wyborcza a kampania wyborcza 177
2. Formy prowadzenia agitacji wyborczej 193
2.1. Zbieranie podpisów popierających zgłoszenia kandydatów 195
2.2. Zgromadzenia, pochody i manifestacje 197
2.3. Przemówienia 199
2.4. Loterie fantowe, innego rodzaju gry losowe i konkursy 200
2.5. Agitacja wyborcza w Internecie 202

V. Zasady prowadzenia agitacji wyborczej 211
1. Zgoda pełnomocnika wyborczego 211
2. Zbieranie podpisów popierających kandydatów 221
3. Pozakodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej 229
4. Kodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej 240
4.1. Ograniczenia co do miejsca prowadzenia agitacji wyborczej 240
4.2. Pozostałe kodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej 254
5. Problem prowadzenia agitacji wyborczej za pośrednictwem Internetu 260

VI. Materiały wyborcze i ich rozpowszechnianie 267
1. Pojęcie i ochrona materiałów wyborczych 267
2. Zasady rozpowszechniania materiałów wyborczych 274

VII. Sondaże wyborcze 299
3. Sondaże w kampanii wyborczej 299
4. Zakaz publikacji wyników sondaży w czasie ciszy wyborczej 312

VIII. Kampania wyborcza w radiu i telewizji 323
5. Znaczenie i specyfika kampanii wyborczej w radiu i telewizji 323
6. Pojęcie audycji wyborczej 333
7. Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 339
8. Płatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 354
9. Debaty wyborcze 365

IX. Postępowanie w trybie wyborczym jako element kampanii wyborczej 375
1. Procedury sądowo-wyborcze 375
2. Cel i przedmiot ochrony postępowania w trybie wyborczym 385
3. Ochrona prawdziwości informacji zawartych w materiałach wyborczych a prawo cywilne i prawo prasowe 398
4. Przebieg postępowania w trybie wyborczym 402

Zakończenie 427

Bibliografia 437

Od Redakcji 461