Helion


Szczegóły ebooka

Arystoksenos z Tarentu. "Harmonika"

Arystoksenos z Tarentu. "Harmonika"


 Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, a jej teoretyczne badania na gruncie europejskim zapoczątkowali starożytni Grecy. W klasycznej Grecji była obecna wszędzie tam, gdzie w grę wchodziło świętowanie i rozrywka: podczas obrzędów religijnych, zarówno publicznych, jak misteryjnych, na uroczystościach publicznych o charakterze bardziej państwowym czy społecznym niż sakralnym, przy świętach prywatnych i spotkaniach towarzyskich. Gdyby wymienić typy utworów wykonywanych przy poszczególnych okazjach, otrzymalibyśmy wykaz niemal tożsamy z listą antycznych gatunków poetyckich. Polski przekład „Harmoniki” Arystoksenosa z Tarentu jest pierwszym w pełni naukowym i jednocześnie najstarszym zachowanym – choć jedynie w części – greckim traktatem muzykologicznym. Zachowane partie tekstu zawierają przegląd pojęć z zakresu antycznej teorii muzyki oraz niepełne, lecz bardzo systematyczne i drobiazgowe rozważania na temat budowy ówczesnych skal muzycznych. Jego lektura pozwala ponadto prześledzić praktyczne zastosowanie metody badawczej Arystotelesa, którego bezpośrednim uczniem był Arystoksenos. Przekład traktatu został poprzedzony obszernym wstępem, który, oprócz danych na temat samego dzieła i jego autora, zawiera podstawowe informacje o miejscu muzyki w starożytnej Grecji oraz ogólny zarys jej struktur, szczegółowo analizowanych w samym dziele, a znacznie się różniących od stosowanych obecnie w muzyce artystycznej.

Nota edytorska V
Wstęp VII
Muzyka starożytnej Grecji VII
Obecność muzyki w Grecji starożytnej: VII
Źródła wiedzy o muzyce antycznej Grecji: XI
Dwa nurty w antycznych badaniach muzyki: XIII
Starogreckie skale muzyczne: XV
Pogląd o psychagogicznym i etycznym oddziaływaniu muzyki: XXII
Arystoksenos z Tarentu XXIV
Dane osobowe: XXIV
Arystoksenos Muzyk, ojciec naukowej muzykologii: XXV
Dorobek naukowy Arystoksenosa: XXV
Harmonika XXVI
Stan zachowania i tradycja tekstu: XXVI
Przegląd treści: księgi I i II: XXVII
Przegląd treści: księga III: XXX
Dyskusja na temat pierwotnego układu dzieła: XXX
Podręcznikowy charakter Harmoniki: XXXIII
Przedmiot i cel Harmoniki XXXIV
Naukowy i arystotelejski charakter Harmoniki: XXXV
Pojęcie funkcji dźwięku: XXXVII
Muzyka jako zjawisko naturalne? O sposobie traktowania przedmiotu Harmoniki: XL
Polemika z poprzednikami: pitagorejczycy i harmonicy: XLI
Erystyka Arystoksenosa: XLIV
Historia nowożytnych wydań i przekładów Harmoniki: XLV
Wybór bibliografii: XLIX
Harmonika Arystoksenosa z Tarentu 1
Księga I: 1
Księga II: 20
Księga III: 37
Słowniczek terminów greckich: 49
Indeksy: 53
Wykaz rysunków 59
English Summary: 61