Helion


Szczegóły ebooka

Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka

Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka


To pierwsza w Polsce książka metodologiczna poświęcona deliberacji. Autorka z idei i praktyki demokracji deliberacyjnej wywodzi techniki, które mogą wzbogacić instrumentarium badaczy społecznych. Prezentuje zarówno przykłady zastosowań technik deliberacyjnych zebrane z całego świata, jak i dzieli się efektami własnych praktycznych przedsięwzięć badawczych. Mimo tej wyraźnej metodologicznej orientacji, nie ucieka od dyskusji na temat kondycji systemów demokratycznych. Książka może być przydatna dla poszukiwaczy teoretycznych podstaw deliberacji oraz dla praktyków potrzebujących nowych narzędzi w swojej pracy badawczej, społecznej lub politycznej. 

Wstęp 9

Rozdział 1. Deliberacja – procedura podstawowa 15
1.1. Demokracja deliberacyjna 15
1.1.1. Deliberacyjni demokraci jako krytycy współczesnego systemu demokratycznego 17
1.1.2. Cechy demokracji deliberacyjnej 21
1.1.3. Krytyka demokracji deliberacyjnej 24
1.1.4. Odmiany demokracji deliberacyjnej 26
1.1.5. Umiarkowana versus radykalna demokracja deliberacyjna 30
1.2. Deliberacja – cechy charakterystyczne 33
1.2.1. Cechy deliberacji 34
1.2.2. Model debaty deliberacji 41
1.2.3. Aktorzy/uczestnicy deliberacji 44
1.2.4. Funkcje deliberacji i rola wniosków wypracowanych w ich trakcie 49

Rozdział 2. Deliberacja i podobne do niej procedury 53
2.1. Deliberacje a mediacje i negocjacje 58
2.2. Deliberacje a konsultacje społeczne 64
2.2.1. Deliberacje a warsztaty konsultacyjne i spotkania otwarte 69
2.2.2. Deliberacje a budżet partycypacyjny 71
2.3. Deliberacje i socjologiczne metody badawcze 85
2.3.1. Deliberacje i zogniskowane wywiady grupowe 85
2.3.2. Deliberacje i interwencja socjologiczna 87

Rozdział 3. Techniki deliberacyjne 93
3.1. Wymiary analizy technik deliberacyjnych 94
3.1.1. Poziom standaryzacji 95
3.1.2. Rodzaj i forma narzędzia badawczego 97
3.1.3. Sposób zapisu wypowiedzi (typ uzyskanych danych) 99
3.1.4. Procedury doboru uczestników 100
3.1.5. Prowadzenie deliberacji (facylitator)
3.1.6. Czas trwania deliberacji oraz liczba dyskusji w trakcie jednej deliberacji 106
3.1.7. Rodzaj kontaktu pomiędzy uczestnikami deliberacji 107
3.1.8. Tematyka deliberacji 111
3.2. Przykłady technik deliberacyjnych 115
3.2.1. Sondaż deliberatywny 116
3.2.2. Sądy obywatelskie 127
3.2.3. Spotkania miejskie XXI wieku 139
3.2.4. Technika otwartej przestrzeni 146
3.2.5. Kawiarenka deliberacyjna 154
3.3. Techniki deliberacyjne a wymiary analizy 160

Rozdział 4. Spotkania deliberacyjne – propozycja nowej techniki deliberacyjnej 163
4.1. Metodologia spotkań deliberacyjnych 164
4.2. Przykłady zastosowania spotkań deliberacyjnych 165
4.2.1. Spotkanie deliberacyjne Zszywanie miasta 165
4.2.2. Spotkania deliberacyjne Komu gra Filharmonia? 179
4.3. Jak zorganizować i przeprowadzić spotkanie deliberacyjne? 214

Rozdział 5. Trudności w upowszechnianiu technik deliberacyjnych w Polsce 219
5.1. Niski poziom zaufania społecznego i deficyt kapitału społecznego 221
5.2. Niska frekwencja wyborcza i referendalna 230
5.3. Niski poziom uczestnictwa w badaniach opinii publiczne 233
5.4. Brak zainteresowania sprawami lokalnymi (konsultacje społeczne i ich dyżurni uczestnicy) na przykładzie Łodzi 235
5.5. Brak doświadczenia związanego z udziałem w podejmowaniu decyzji 242
5.6. Miejsce i czas deliberacji 244
5.7. Sposób rekrutacji uczestników (sposoby i kanały informowania) 246
5.8. Tematy dyskusji niewystarczająco angażujące ludzi 247
5.9. Problematyczność reguł deliberacyjnych 248
5.10. Niski poziom akulturacji procedury deliberacyjnej 250

Zakończenie 253
Bibliografia 259
Spis tabel, rysunków, wykresów 275
Summary 277