Helion


Szczegóły ebooka

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii


Prezentowany tom zawiera wyniki badań oraz wypowiedzi teoretyczne naukowców z różnych ośrodków akademickich, logopedów praktyków, językoznawców, lekarzy specjalistów i pedagogów. Autorzy podjęli się upowszechnienia osiągnięć i najnowszych wyników badań, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce diagnostyczno-terapeutycznej. Książka z pewnością zainteresuje logopedów, studentów kierunków logopedycznych, ale także pedagogów, glottodydaktyków, psychologów czy lekarzy specjalistów z zakresu ortodoncji i laryngologii. Tematyka kolejnych rozdziałów koncentruje się wokół zagadnień związanych z problemami o charakterze naukowo-badawczym oraz diagnostyczno-terapeutycznym w logopedii, np. metodologia logopedii, miejsce logopedy w szpitalu klinicznym, metody pracy logopedycznej, rozwój językowy i komunikacyjny dzieci, programowanie terapii w zaburzeniach rozwojowych, wczesna interwencja logopedyczna, techniki pracy z osobami jąkającymi się, najnowsze narzędzia diagnostyczne. 

WPROWADZENIE 5

Monika Kaźmierczak, DIALOGICZNA RELACJA LOGOPEDY I PACJENTA. DIALOGICAL RELATIONSHIP OF THE SPEECH‑LANGUAGE THERAPIST AND PATIENT 9

Agnieszka Hamerlińska‑Latecka, LOGOPEDIA A METODOLOGIA BADAŃ NAUK SPOŁECZNYCH. SPEECH THERAPY AND RESEARCH METHODOLOGY OF SOCIAL SCIENCES 19

Wiesław Chudzik, Renata Gliwa, ROLA I MIEJSCE LOGOPEDY W SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM. THE ROLE AND PLACE OF A SPEECH THERAPIST AT THE HOSPITAL MULTIDISCIPLINARY 35

Izabela Ejsmunt‑Wieczorek, VERB WORDBUILDING IN CHILD’S SPEECH DEVELOPMENT PROCESS. SŁOWOTWÓRSTWO CZASOWNIKA W ROZWOJU MOWY DZIECKA 47

Ewa Gacka, OPIEKA LOGOPEDYCZNA W OPINIACH RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY. DONIESIENIA Z BADAŃ. SPEECH THERAPY CARE IN THE OPINIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH IMPAIRED SPEECH DEVELOPMENT. REPORTS FROM THE STUDY 57

Renata Marciniak‑Firadza, ELEMENTY METODY WERBOTONALNEJ W TERAPII DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. VERBOTONAL METHOD ELEMENTS IN THERAPY FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY 69

Mirosław Michalik, Anna Cholewiak, Wojciech Jagiełowicz, NIEMÓWIENIE, MILCZENIE, PRZEMILCZENIE, PAUZA, CZYLI WIELKIE NIC W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ. MUTISM, SELECTIVE MUTISM, STAYING SILENT, PAUSE – SERIOUS GAPS IN THE THEORY AND PRACTICE OF SPEECH THERAPY 79

Jurek Olszewski, Kalina Owczarek, JAKOŚĆ MOWY ZASTĘPCZEJ U CHORYCH PO USUNIĘCIU KRTANI BEZ PROTEZY GŁOSOWEJ I Z WSZCZEPIONĄ PROTEZĄ GŁOSOWĄ TYPU PROVOX II. THE QUALITY OF SUBSTITUTE SPEECH WITH LARYNGECTOMEES PATIENTS WITH OR WITHOUT THE IMPLANTED VOICE PROSTHESIS TYPE PROVOX II 95

Danuta Pluta‑Wojciechowska, DLACZEGO WYMOWA GŁOSEK POLSKICH MOŻE BYĆ TRUDNA DLA CUDZOZIEMCÓW? WHY PRONOUNCING POLISH SOUNDS MAY BE HARD FOR THE FOREIGNERS? 103

Barbara Sambor, NIEPOŻĄDANE CECHY FONETYCZNE SAMOGŁOSEK A ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRYMARNYCH U OSÓB DOROSŁYCH. NON‑NORMATIVE PHONETIC FEATURES IN VOWELS PRODUCTION AND PRIMARY FUNCTION DISORDERS IN ADULTS 117

Grażyna Śmiech‑Słomkowska, INTEGRACJA NARZĄDU ŻUCIA Z OBWODOWYM NARZĄDEM MOWY. INTEGRATION OF MASTICATORY SYSTEM AND VOICE ORGANS 129

Tomasz Woźniak, ZABURZENIA MOWY DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHIZOFRENIĄ. LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SCHIZOPHRENIA 135

Ewelina Zając, BADANIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ UCZNIÓW KLAS I–III Z WYKORZYSTANIEM LOGOPEDYCZNEGO TESTU PRZESIEWOWEGO DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM S. GRABIASA, Z.M. KURKOWSKIEGO I T. WOŹNIAKA. A STUDY OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS OF CLASSES I‑III USING SPEECH THERAPY SCREENING TEST FOR SCHOOL CHILDREN BY S. GRABIAS, Z.M. KURKOWSKI AND T. WOZNIAK 143