Helion


Szczegóły ebooka

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl


Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego). problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu Czytelników - nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.

Słowo o Jubilatce 9

Barbara Adamiak – Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej 13

Leszek Bielecki – Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej 27

Jolanta Blicharz – Kilka uwag na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych 37

Eugeniusz Bojanowski – O niektórych relacjach między administracyjnym prawem materialnym oraz administracyjnym prawem procesowym a prawem ustrojowym administracji publicznej 45

Rafał Budzisz – Przedsiębiorcy jako szczególnego rodzaju podmioty administrujące w działalności leczniczej 51

Jacek Chlebny – Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej 67

Wojciech Chróścielewski – Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r. 81

Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz – Zmiana nazwiska przez osobę pozostającą w nieformalnym związku 91

Zbigniew Czarnik – O potrzebie nowego ujęcia kontroli władztwa planistycznego gminy 119

Jarosław Dobkowski – Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 133

Piotr Dobosz – Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006) 149

Bogdan Dolnicki – Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych 157

Zofia Duniewska – Dobro wspólne – wielość w swoistej jedności 171

Marek Górski – Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia 187

Roman Hauser – Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane 199

Jacek Jagielski – Prawo Polaka do osiedlenia się w Polsce. Kilka refleksji na tle art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 211

Barbara Jaworska-Dębska – O istocie związków metropolitalnych 225

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna 241

Jan Jeżewski – Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego 257

Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki – Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady) 265

Łukasz Kamiński – O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe 273

Maria Karcz-Kaczmarek – Sprawa administracyjna (sprawa z zakresu administracji publicznej) a sprawa cywilna na przykładzie sprawy dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków publicznych. Pomiędzy poprawnością teoretycznoprawną a paradygmatem racjonalnego ustawodawcy 285

Michał Kasiński – Dobro wspólne a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji 297

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka – Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne 319

Wiesław Kisiel – Europejska Karta Samorządu Lokalnego: geneza i ratyfikacja przez kraje Unii Europejskiej 335

Piotr Korzeniowski – Kształtowanie się instytucji prawnej lasów ochronnych 349

Mariusz Kotulski – Kontrola sądowoadministracyjna wniosku w sprawie referendum lokalnego 365

Artur Krakała – Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP 377

Renata Lewicka – Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi 395

Marek Lewicki – Kontrola tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 413

Irena Lipowicz – Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania 431

Ryszarda Michalska-Badziak – Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako zadanie samorządu lokalnego 447

Alina Miruć – Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej 463

Iwona Niżnik-Dobosz – Mechanizm tworzenia i działania przepisów podustawowych w obliczu klęski żywiołowej 479

Ewa Olejniczak-Szałowska – Dobro wspólne, interes publiczny a interes indywidualny – refleksje na tle prawotwórczych i orzeczniczych kompetencji wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych 489

Robert Sawuła, Ludwik Żukowski – Petitio w polskim prawie administracyjnym (wybrane uwagi) 503

Rafał Stankiewicz, Marek Wierzbowski – Prawo administracyjne wobec kształtowania i realizacji polityk publicznych 517

Jerzy Stelmasiak – Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 529

Jerzy Supernat – Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 537

Małgorzata Szalewska – Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako podmioty administracji publicznej 549

Ewa Szewczyk – Remonstracja – zapomniany środek prawny 567

Marek Szewczyk – Ustrój samorządu terytorialnego jako jeden z nurtów badawczych Jubilatki 579

Elżbieta Ura – Zatrudnienie w służbie cywilnej – zmiany wprowadzane w okresie 20 lat jej funkcjonowania 589

Agnieszka Wilczyńska – Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia) 609

Przemysław Wilczyński – Paradygmat ograniczonej ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne (uwagi na tle postanowień przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 639

Mirosław Wincenciak – Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 651

Lidia Zacharko – Francuski model polityki kulturalnej. Kodeks dziedzictwa 663

Krystian Ziemski – Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje 671

Bibliografia 691

Wykaz skrótów 725