Helion


Szczegóły ebooka

 
Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją

Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją


Książka dotyczy specyfiki życia zawodowego freelancerów („wolnych strzelców”) - profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną rękę, poza strukturami przedsiębiorstwa. Autor, opierając się na badaniach, jakie prowadził wśród „wolnych strzelców” różnych branż, stara się zrekonstruować różnorodne aspekty ich zawodowej codzienności. Charakteryzuje główne czynniki motywujące freelancerów do podjęcia takiego modelu kariery. Pokazuje, z jakich etapów może się składać ich kariera oraz z jakimi trudnościami muszą się mierzyć w swojej pracy. Dokonuje przeglądu ważniejszych koncepcji teoretycznych odnoszących się do współczesnych modeli karier zawodowych oraz opisuje metody i techniki badawcze wykorzystane w publikacji. Jest ona głosem w dyskusji na temat głębokich przemian, jakim w ostatnim czasie podlega życie zawodowe, z obserwowaną tendencją do wyraźnego spadku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Książka może zainteresować nie tylko socjologów czy badaczy zjawisk i procesów zachodzących na współczesnym rynku pracy, lecz także osoby, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia pracy w charakterze freelancera.

Praca – zatrudnienie – zawód – kariera: o ewolucji potocznych i socjologicznych sposobów postrzegania życia zawodowego – wprowadzenie 7

Doświadczanie kariery poza organizacją 17

W kierunku outsourcingu i elastycznych form zatrudnienia? Geneza zjawiska freelancingu na polskim rynku pracy 17

Freelance: nowe określenie dla dobrze znanego zjawiska? 22

Doświadczanie kariery poza organizacją – centralna kategoria badania 25

Kogo można nazwać wolnym strzelcem? Perspektywa uczestników zjawiska 26

„Stawanie się”: drogi dochodzenia do decyzji o zostaniu wolnym strzelcem i jej motywy 35

Próba typologii wolnych strzelców 37

Etapy kariery wolnego strzelca 45

Ideologiczny wymiar pracy wolnych strzelców 55

Objaśnianie specyfiki własnego życia zawodowego oraz samooszukiwanie się w pracy wolnych strzelców 62

Tożsamość zawodowa wolnego strzelca 70

Kapitał kariery a poczucie ciągłości życia zawodowego wolnych strzelców 79

Czas i przestrzeń: wytwarzanie ram dla życia zawodowego poza organizacją 84

Niepewność życia zawodowego: wolni strzelcy a prekariat 96

Wolni strzelcy: przegląd ważniejszych inspiracji teoretycznych 105

„Idee podstawowe” i „źródłowe wyobrażenia”: interakcjonizm symboliczny jako rama rozważań 105

Pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a poczuciem wolności: o niepewności i indywidualizacji współczesnego życia zawodowego 107

Wolni strzelcy w ujęciu nauk społecznych – przegląd dotychczasowych refleksji nad zjawiskiem 111

Metodologiczne ramy projektu badawczego – w jaki sposób badano zjawisko 117

Metodologia teorii ugruntowanej: uzasadnienie wyboru strategii badawczej 117

Techniki zbierania danych wykorzystane w projekcie badawczym 120

Wywiad swobodny 120

Osobiste uczestnictwo i doświadczanie jako forma obserwacji zjawiska 124

Wywiad swobodny z wykorzystaniem fotografii 127

Wykorzystanie Internetu jako źródła danych zastanych 130

Techniki opracowania i analizy danych. Kodowanie rzeczowe i teoretyczne 133

Wybrane etyczne aspekty badania 136

Wnioski końcowe 139

Bibliografia 145