Helion


Szczegóły ebooka

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJACH

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJACH


Od dawna już wiadomo, że kluczowym czynnikiem oraz wartością w rozwoju organizacji są ludzie i mogłoby się wydawać, że napisano na ten temat w zasadzie wszystko. Z uwagi jednak na olbrzymie tempo zmian w sferze społecznej, technologicznej i ekonomicznej, powodujące niespotykane w dotychczasowej historii ludzkości swoiste „przyspieszenie” – studia nad problematyką znaczenia oraz miejsca człowieka w skomplikowanym świecie organizacji globalnych, lokalnych, sieciowych, wirtualnych itd. są ze wszech miar uzasadnione, a wręcz absolutnie niezbędne w ramach nauk o zarządzaniu. Niniejsza publikacja pt. „Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach” pod redakcją Małgorzaty Smolarek wpisuje się w ten nurt badań, stanowiąc przyczynek do dyskusji w tym zakresie. Zauważyć należy, iż poszczególne rozdziały pomimo róznorodnej problematyki, zogniskowanej wokół kapitału ludzkiego w organizacji, stanowią spójną i interesujacą tematycznie całość.

Fragment recenzji prof. PCz dr. hab. Piotra Pachury

Wstęp...7

Ewa Dębińska-Rudy
Rozdział 1. Ludzie jako wartość nowoczesnej organizacji...11

Marzena Wójcik
Rozdział 2. Kapitał ludzki w strukturze kapitału intelektualnego organizacji...25

Dawid Książek, Paulina Rożenek, Sabina Warmuz
Rozdział 3. Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim...37

Małgorzata Szeliga
Rozdział 4. Obiektywizm zatrudnienia i traktowania personelu, a wydajność kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie...51

Anżeła Grilicka, Jarosław Pasternak
Rozdział 5. Główne podejścia do definicji kapitału ludzkiego jako podstawy zarządzania oraz obiektu metodologii rachunkowości...59

Jadwiga Synowiec
Rozdział 6. Marketing personalny i geneza jego koncepcji...67

Katarzyna Woźniak
Rozdział 7. Wspieranie kapitału ludzkiego pracowników w korporacji międzynarodowej McDonald’s...79

Agnieszka Górka-Chowaniec
Rozdział 8. Human Resources przedsiębiorstw sektora gastronomii...91

Bożena Gajdzik
Rozdział 9. Zarządzanie przez inspirację w organizacjach...105

Damian Kocot, Małgorzata Smolarek
Rozdział 10. Wybór partnerów outsourcingowych jako determinanta wdrażania innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi...117