Helion


Szczegóły ebooka

 
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA. REINTERPRETACJA KRYTYCZNA

PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA. REINTERPRETACJA KRYTYCZNA


„[…] jestem pełen podziwu dla prof. Tokarczyka, wybitnego uczonego, wielkiego autorytetu w sferze filozofii prawa, iż podjął się takiego przedsięwzięcia, a mianowicie zamieszczenia w jednej monografii części poświęconych: podstawom prawoznawstwa, podstawom teorii prawa oraz podstawom filozofii prawa.

Zamysł ten uważam za bardzo ciekawy, wziąwszy pod uwagę, że wszystkie trzy części, chociaż stanowią dzisiaj odrębne dyscypliny badawcze, a przede wszystkim odrębne dyscypliny dydaktyczne – wychodzą z tego samego pierwotnego nurtu badawczego dotyczącego refleksji nad prawem i jego istotą, jego strukturą, stosowaniem i jego skutkami, jego funkcjami społecznymi. Także dzisiaj można powiedzieć, że podziały między tymi trzema częściami wyodrębnionymi w pracy wynikają w gruncie rzeczy bądź z przesłanek (funkcji) dydaktycznych, bądź z przesłanek metodologicznych, które często wiążą się z przyjęciem określonych założeń.

Wyrażałem […] swoje pochwały dla części dotyczącej filozofii prawa. Dodam […] że bardzo dobrze, iż znalazł się tutaj rozdział poświęcony biojurysprudencji, w sferze której prof. Tokarczyk jest wybitnym autorytetem.
Recenzowana praca warta jest publikacji i uwagi w środowisku prawniczym”.

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Jamroza

WPROWADZENIE..........................................................................................................11
CZĘŚĆ PIERWSZA
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
Rozdział I
ŹRÓDŁA LUDZKIEGO POZNAWANIA...................................................................15
1. Wiedza, filozofia, nauka.............................................................................................15
2. Specyfika źródeł poznawania.....................................................................................15
3. Oceny wartości wiedzy...............................................................................................17
Rozdział II
OPISYWANIE NAUK PRAWNYCH...........................................................................19
1. Miejsce nauk prawnych..............................................................................................19
2. Klasyfikacje nauk prawnych......................................................................................20
3. Metodologia nauk prawnych.....................................................................................22
Rozdział III
DEFINIOWANIE ISTOTY I ZAKRESÓW PRAWA..................................................25
1. Wieloznaczność pojęcia prawa..................................................................................25
2. Klasyfikacja rodzajów prawa......................................................................................27
3. Główne funkcje prawa................................................................................................30
Rozdział IV
ZWIĄZKI I RELACJE PRAWA.....................................................................................33
1. Prawo a państwo..........................................................................................................33
2. Prawo a normy statutowe...........................................................................................35
3. Prawo a obyczaje i moralność....................................................................................36
Rozdział V
ZAGADNIENIA STRUKTURY PRAWA....................................................................41
1. Jednostki struktury prawa..........................................................................................41
2. Normy a przepisy prawne..........................................................................................43
3. Klasyfikacje norm i przepisów prawa.......................................................................45
Rozdział VI
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PRAWA..............................................................48
1. Pojęcie systemu prawa................................................................................................48
2. Cechy systemu prawa..................................................................................................49
3. Podziały w systemie prawa.........................................................................................50
Rozdział VII
TWORZENIE I ŹRÓDŁA PRAWA..............................................................................53
1. Pojęcie tworzenia i źródeł prawa...............................................................................53
2. Sposoby tworzenia prawa...........................................................................................54
3. Opisywanie aktów normatywnych............................................................................57
Rozdział VIII
STOSOWANIE PRAWA.................................................................................................59
1. Niejednoznaczność stosowania prawa.....................................................................59
2. Etapy stosowania prawa..............................................................................................61
3. Praktyka wykładni prawa...........................................................................................62
Rozdział IX
OBOWIĄZYWANIE PRAWA.......................................................................................64
1. Pojęcie obowiązywania prawa...................................................................................64
2. Zakresy obowiązywania prawa..................................................................................66
3. Luki w prawie...............................................................................................................68
Rozdział X
STOSUNKI PRAWNE....................................................................................................71
1. Pojęcie stosunku prawnego........................................................................................71
2. Fakty prawne................................................................................................................73
3. Rodzaje stosunków prawnych...................................................................................73
Rozdział XI
PRAWNICY REALIZATORAMI PRAWA..................................................................75
1. Opisy prawników........................................................................................................75
2. Umiejętności i kompetencje prawnika.....................................................................76
3. Zawody prawnicze......................................................................................................78
CZĘŚĆ DRUGA
PODSTAWY TEORII PRAWA
Rozdział XII
POJMOWANIE TEORII PRAWA.................................................................................83
1. Ewolucja teorii prawa.................................................................................................83
2. Naukowość teorii prawa.............................................................................................84
3. Zakresy przedmiotu teorii prawa..............................................................................86
Rozdział XIII
SZKOŁY W TEORII PRAWA........................................................................................88
1. Uwagi ogólne o szkołach............................................................................................88
2. Tezy szkół w teorii prawa...........................................................................................90
3. Miejsce wśród nauk prawnych..................................................................................92
Rozdział XIV
METODY TEORII PRAWA...........................................................................................94
1. Spory o metody prawnicze.........................................................................................94
2. Główne metody prawnicze........................................................................................95
3. Postmodernizm o metodach prawniczych..............................................................97
Rozdział XV
TEORIE JĘZYKÓW PRAWA.......................................................................................100
1. O wielości języków.....................................................................................................100
2. Cechy języka prawnego.............................................................................................101
3. Cechy języków prawniczych.....................................................................................103
Rozdział XVI
TEORIE SYSTEMU PRAWA........................................................................................106
1. Wieloznaczność systemu prawa...............................................................................106
2. Modele systemów prawa...........................................................................................108
3. Dwa systemy prawa....................................................................................................111
Rozdział XVII
TEORIE TWORZENIA PRAWA.................................................................................115
1. Kontrowersje i zgodności..........................................................................................115
2. Stanowienie prawa.....................................................................................................116
3. Praktyka jako tworzenie prawa................................................................................118
Rozdział XVIII
TEORIE OBOWIĄZYWANIA PRAWA.....................................................................121
1. Trudności definicyjne................................................................................................121
2. Rodzaje teorii obowiązywania prawa......................................................................122
3. Efektywność obowiązywania prawa........................................................................125
Rozdział XIX
TEORIE WYKŁADNI PRAWA...................................................................................129
1. Pojęcie wykładni prawa.............................................................................................129
2. Rodzaje wykładni prawa...........................................................................................131
3. Dyrektywy wykładni prawa......................................................................................135
Rozdział XX
TEORIE STOSOWANIA PRAWA...............................................................................140
1. Zagadnienia teorii stosowania prawa......................................................................140
2. Typy stosowania prawa..............................................................................................143
3. Modele stosowania prawa.........................................................................................145
Rozdział XXI
TEORIE PRZESTRZEGANIA PRAWA......................................................................149
1. Świadomość prawna..................................................................................................149
2. Przestrzeganie prawa.................................................................................................151
3. Teorie praworządności..............................................................................................154
Rozdział XXII
TEORIE ETYKI PRAWNICZEJ...................................................................................158
1. Przedmiot etyki ogólnej............................................................................................158
2. Przedmiot etyki prawniczej......................................................................................160
3. Zasady etyki prawniczej............................................................................................162
CZĘŚĆ TRZECIA
PODSTAWY FILOZOFII PRAWA
Rozdział XXIII
PRZEDMIOT FILOZOFII PRAWA.............................................................................169
1. Kontury przedmiotu..................................................................................................169
2. Dwojakie powiązania.................................................................................................172
3. Metody i funkcje.........................................................................................................177
Rozdział XXIV
FILOZOFIA PRAWA NATURY...................................................................................181
1. Problem prawa natury...............................................................................................181
2. Zarys historii prawa natury.......................................................................................183
3. Współczesne nurty prawa natury............................................................................188
Rozdział XXV
FILOZOFIA POZYTYWIZMU PRAWNICZEGO...................................................198
1. Założenia pozytywizmu prawniczego.....................................................................198
2. Brytyjski pozytywizm prawniczy.............................................................................200
3. Niemiecki pozytywizm prawniczy...........................................................................202
Rozdział XXVI
FILOZOFIA REALIZMU PRAWNICZEGO.............................................................205
1. Cechy realizmu filozoficznego..................................................................................205
2. Realizm prawniczy.....................................................................................................206
3. Nurty realizmu prawniczego....................................................................................207
Rozdział XXVII
FILOZOFIA PRAWA RÓŻNYCH NURTÓW...........................................................210
1. Wpływowe inspiracje.................................................................................................210
2. Nurty historyczne.......................................................................................................211
3. Nurty współczesne.....................................................................................................219
Rozdział XXVIII
IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI........................................................................................225
1. Pojęcie sprawiedliwości.............................................................................................225
2. Związki z innymi ideami...........................................................................................230
3. Funkcje sprawiedliwości............................................................................................233
Rozdział XXIX
IDEA SŁUSZNOŚCI......................................................................................................236
1. Pojmowanie słuszności..............................................................................................236
2. Przejawy słuszności....................................................................................................237
3. Słuszność w praktyce prawniczej.............................................................................238
Rozdział XXX
IDEA PORZĄDKU PRAWNEGO...............................................................................241
1. Usytuowanie idei........................................................................................................241
2. Rodzaje porządków....................................................................................................244
3. Znaczenie porządków................................................................................................248
Rozdział XXXI
IDEA UMOWY SPOŁECZNEJ....................................................................................252
1. Definiowanie, formy, źródła.....................................................................................252
2. Ewolucja kontraktualizmu........................................................................................253
3. Model i oceny..............................................................................................................256
Rozdział XXXII
IDEA ODPOWIEDZIALNOŚCI.................................................................................260
1. Pojęcie i rodzaje..........................................................................................................260
2. Podmioty i zakresy.....................................................................................................266
3. Odpowiedzialność a sankcje.....................................................................................271
Rozdział XXXIII
IDEA PRZYMUSU........................................................................................................274
1. Opisywanie przymusu...............................................................................................274
2. Konteksty i rodzaje.....................................................................................................277
3. Sankcje i oceny............................................................................................................290
Rozdział XXXIV
PRO FUTURO.................................................................................................................295
1. Myśl biojurysprudencji..............................................................................................295
2. Powiązania biojurysprudencji..................................................................................325
3. Percepcja biojurysprudencji.....................................................................................344