Szczegóły ebooka

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji

Dorota Łochnicka

Ebook

Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania.

Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia szeregu działań, tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko.

Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej, jej uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację „przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.

Wstęp 7

 

Rozdział I. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 11

  1. Geneza i istota przedsiębiorczości 11
  2. Definicje przedsiębiorczości 16
  3. Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna 22
   1. Przedsiębiorczość organizacyjna 23
   2. Przedsiębiorczość pracownicza 25
   3. Komplementarność przedsiębiorczości organizacyjnej i pracowniczej 28

Podsumowanie 30

 

Rozdział II. Rola partycypacji w budowaniu przedsiębiorczości pracowniczej 33

  1. Definicja i istota partycypacji pracowniczej 33
  2. Znaczenie udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w organizacji 38
   1. Doświadczenia XX i początku XXI wieku 38
   2. Wyzwania na przyszłość 42
  3. Rodzaje partycypacji pracowniczej 46
   1. Klasyfikacja partycypacji 46
   2. Partycypacja pośrednia 51
   3. Partycypacja bezpośrednia 55
   4. Partycypacja finansowa 69

Podsumowanie 73

 

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej 75

  1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 76
  2. Wpływ warunków organizacyjnych na przedsiębiorczość pracowniczą 80
   1. Przedsiębiorcze modele zarządzania 83
   2. Kultura i klimat organizacyjny 100
   3. Rola kierownictwa w budowaniu zachowań przedsiębiorczych pracowników 106

Podsumowanie 111

 

Rozdział IV. Wpływ przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej na efektywność 113

  1. Pojęcie efektywności 113
  2. Finansowe i pozafinansowe miary efektywności 121
  3. Przedsiębiorczość a efektywność 128
   1. Orientacja przedsiębiorcza 132
   2. Intraprzedsiębiorczość 138
   3. Modele zintegrowane 144
   4. Pomiar przedsiębiorczości poprzez miary efektywności 148
  4. Wpływ partycypacji bezpośredniej na efektywność 149

Podsumowanie 158

 

Rozdział V. Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji – wyniki badań własnych 161

  1. Cel i metoda badawcza 161
  2. Charakterystyka grupy badawczej 165
  3. Przedsiębiorczość pracownicza w badanych organizacjach 167
   1. Uwarunkowania organizacyjne 167
    1. Kultura i klimat organizacyjny 167
    2. Upodmiotowienie pracowników w miejscu pracy 169
    3. Systemy zarządzania jakością 171
   2. Zakres i przedmiot przedsiębiorczości pracowniczej 172
    1. Stosowane formy partycypacji bezpośredniej 173
    2. Przedmiot i częstotliwość zasięgania opinii wśród pracowników 180
    3. Przedmiot i częstotliwość zgłaszania pomysłów przez pracowników 182
  4. Efektywność działań przedsiębiorczych 184

Podsumowanie i wnioski 190

 

Zakończenie 195

Bibliografia 199

Spis tabel 219

Spis rysunków 221

Aneks 223

 • Tytuł: Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji
 • Autor: Dorota Łochnicka
 • ISBN: 978-8-3808-8374-1, 9788380883741
 • Data wydania: 2017-06-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_0l58
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego