Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej


Prezentowana monografia zbiorowa wiąże się z realizowanym w latach 2016-2017 r. w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas projektem badawczym pt. „Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Zaproszenie do współpracy przy jej tworzeniu przyjęli naukowcy specjalizujący się nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, ale także niezwiązani bezpośrednio z tym obszarem badań naukowych. Z pewnością tak złożone zagadnienie, jakim jest bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w administracji publicznej, nie zostało wyczerpane, tym niemniej Autorzy wywodzący się z różnych ośrodków akademickich podjęli się przedstawienia istotnych pod względem prawnym zagadnień dotyczących sfery informacyjnej funkcjonowania administracji publicznej. Wyniki przeprowadzonych badań złożyły się na niniejszą
monografię. Podejmowane w niej zagadnienia zostały podzielone na trzy tematyczne rozdziały.

Wstęp................................................................................................................................................7
Rozdział I
Zakres przetwarzania informacji w administracji publicznej

Grzegorz Krawiec
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony prywatności.....................13

Wojciech Papis
Autonomia informacyjna jednostki w kontekście gromadzenia danych osobowych w postępowaniu karnym.....................................................27

Tomasz Miłkowski
Uprawnienie do gromadzenia informacji w ramach działań antyterrorystycznych.............51

Mariusz Koroblowski
Przepadek pojazdu w świetle art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – przyczynek do dyskusji...................67

Rozdział II
Organizacja zabezpieczenia informacji w administracji publicznej

Dorota Fleszer
Zabezpieczenie danych osobowych – zakres obowiązku i sankcje za jego naruszenie.........83

Anna Rogacka-Łukasik
Ochrona informacji w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez stosowanie polityki bezpieczeństwa informacji..........................................................97

Katarzyna Płonka-Bielenin
Programy ochrony infrastruktury krytycznej jako dokumenty podlegające przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.................113

Rozdział III
Sposób i metody przetwarzania informacji w administracji publicznej

Adrianna Paroń
Chmura obliczeniowa a administracja publiczna...................................................................129