Helion


Szczegóły ebooka

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA

WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA


Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spisu treści utwierdza w przekonaniu, że Autorzy patrzyli na własność z różnych, nierzadko odległych względem siebie perspektyw, a ich zainteresowania znalazły odzwierciedlenie w szerokim spektrum problemów, jakie zostały poruszone w poszczególnych opracowaniach. Nie pretendując do stawiania kategorycznych tez, liczymy, że lektura niniejszej publikacji skłoni Czytelników do refleksji nad prawem własności, ta zaś być może znajdzie upust w polemicznych opracowaniach. Dyskusja na temat własności toczyła się i toczyć się będzie nadal z różnym natężeniem, a inwencja ustawodawcy daje niemalże nieograniczone pole do popisu w tym zakresie. Nie da się bowiem ukryć, że własność stanowiła i stanowić będzie niemal niewyczerpane źródło zagadnień i problemów wartych ożywionej dyskusji naukowej. Z tego też powodu mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia wzbogacą toczący się dyskurs i okażą się pomocne w lepszym zrozumieniu tak złożonego zjawiska, jakim jest własność.

Wprowadzenie................................................................................................................................7
Rozdział I. Prywatnoprawne ujęcie własności
Katarzyna Czerwińska-Koral
Koncepcja ochrony gospodarstwa rodzinnego a uprawnienia właściciela............................11

Marcin Mazgaj
Tak zwana ukryta własność akcji na tle zjawiska obejścia statutowych ograniczeń rozporządzania akcjami.....................................................................23

Anna Rogacka-Łukasik
Wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwo przesyłowe........................................................35
 

Rozdział II. Publicznoprawne ujęcie własności
Leszek Bielecki
Charakter rzeczy publicznej w kontekście analizy instytucji własności. Publiczne (administracyjne) prawo rzeczowe i jego realizacja...............................................49

Piotr Dobosz
Wpływ konstrukcji prawnej Listy Skarbów Dziedzictwa na prawo własności.....................61

Dorota Fleszer
Gminny zasób mieszkaniowy......................................................................................................75

Joanna Jagoda
Własność samorządowa jako szczególna kategoria własności publicznej.............................87

Mariusz Paradowski
Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce i na świecie.....................................................107

Katarzyna Płonka-Bielenin
Ograniczenie prawa własności w kontekście stanu klęski żywiołowej.................................119

Tomasz Moll
Właściwość organów w zakresie mienia powiatu...................................................................133

Łukasz Strzępek
Kształtowanie treści i zakresu prawa własności nieruchomości mocą indywidualnych aktów administracyjnych – zarys problemu....................................149
 

Rozdział III. Antropologiczne ujęcie własności
Dariusz Rozmus
U źródeł własności… intelektualnej.........................................................................................165