Helion


Szczegóły ebooka

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego


W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce. Po drugie, scharakteryzował uwarunkowania prawno-instytucjonalne, określające aktualny status pracownika socjalnego w naszym kraju. Po trzecie, omówił specyfikę i znaczenie pracy socjalnej w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych, przywiązując dużą wagę do trudności oraz dylematów etycznych towarzyszących działalności zawodowych „pomagaczy” (helping professions).

Publikacja jest skierowana za równo do przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się wspomnianą problematyką, jak i do praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Ponadto może zainteresować osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych, których podstawowym obszarem działania jest praca socjalna.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Praca socjalna w kontekście zagadnień denicyjnych 9

  1. Pojęcie pracy socjalnej – podstawowe informacje 9
  2. Praca socjalna jako pojęcie o znaczeniu ponadnarodowym 10
  3. Praca socjalna w polskim systemie prawno-instytucjonalnym 12
  4. Praca socjalna jako działalność profesjonalna 13

 

Rozdział 2. Kształtowanie się zawodowych służb społecznych w Polsce 15

  1. Geneza kwestii społecznych na ziemiach polskich przed I wojną światową 16
  2. Opieka społeczna w latach 1918–1939 18
  3. Polityka społeczna w programach politycznych i społecznych lat okupacji 23
  4. Miejsce pracownika służb społecznych w PRL 25
  5. Kształtowanie się statusu pracownika socjalnego w okresie transformacji ustrojowej 33
  6. Ocena uregulowań prawnych dotyczących rozwoju i znaczenia roli zawodowych służb społecznych w Polsce 36

 

Rozdział 3. Status pracownika socjalnego w aktualnym systemie prawnym 39

  1. Wymagania kwalifikacyjne stawiane pracownikom socjalnym 39
   1. Idea profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego 39
   2. Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego 41
   3. Superwizja w pracy socjalnej 42
   4. Wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w pomocy społecznej 45
  2. Kompetencje, prawa i obowiązki pracownika socjalnego 46
   1. Podstawowe metody działania pracownika socjalnego 47
   2. Zadania pracownika socjalnego w świetle ustawy o pomocy społecznej 48
  3. Uprawnienia pracownika socjalnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej 49
   1. Prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach 50
   2. Ochrona prawna 51
   3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy 51
   4. Święto zawodowe i nagrody specjalne 52
  4. Pozycja prawna pracownika socjalnego według kryterium miejsca zatrudnienia 53
   1. Sytuacja prawna pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych 53
   2. Pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach rządowych administracji wojewódzkiej 55
   3. Pracownicy socjalni zatrudnieni w innych instytucjach i organizacjach 57
  5. Techniki pracy socjalnej w świetle ustawy o pomocy społecznej 58
   1. Kontrakt socjalny 58
   2. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności 61
   3. Rodzinny wywiad środowiskowy 62
   4. Indywidualny program usamodzielniania 64
   5. Ocena skuteczności technik pracy socjalnej 65
  6. Podsumowanie 66

 

Rozdział 4. Rola i status społeczny pracownika socjalnego 67

  1. Ogólne uwagi o sytuacji społeczno-zawodowej pracownika socjalnego 67
  2. Charakterystyka społeczno-demograficzna pracowników socjalnych w Polsce 70
  3. Pozycja zawodowa pracownika socjalnego 73
   1. Założenia etyczno-aksjologiczne pracy socjalnej 81
   2. Kształcenie i rozwój zawodowy pracowników socjalnych 87
  4. Pozycja społeczna pracownika socjalnego 90
   1. Rola społeczno-zawodowa pracownika socjalnego 91
   2. Status pracowników socjalnych w polskim społeczeństwie 94

 

Zakończenie 99

Bibliografia 103

Legal and social status of a social worker (summary) 109

Spis tabel 113

Nota o Autorze 112