Helion


Szczegóły ebooka

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne


W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego, takie jak LEADER, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz innowacje społeczne. Jej autorzy są członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą socjolog (pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania) i geografowie (pracownicy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, specjalizujących się m.in. w tematyce projektów rewitalizacji, na co dzień współpracujący z przedstawicielami samorządów różnego szczebla). W ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali oni istotę i problemy związane z wdrażaniem wskazanych metod i instrumentów, poświęcając wiele uwagi praktycznym przykładom rewitalizacji i innowacji społecznych (stosunkowo słabo znanym w Polsce). Walorem książki są praktyczne rekomendacje dotyczące przeprowadzania rewitalizacji miast, a także wdrażania innowacji społecznych w różnych układach lokalnych, sformułowane w odniesieniu do poszczególnych zasad Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, który w obecnej perspektywie programowania jest jednym z najważniejszych instrumentów rozwoju lokalnego.

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Od podejścia LEADER do Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 9

1.1. Teoretyczne podstawy polityki rozwoju obszarów wiejskich 9

1.2. Istota i kluczowe cechy podejścia LEADER, geneza podejścia i jego wdrażanie w Europie 14

1.3. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako nowy instrument polityki regionalnej UE 37

Rozdział II. Partycypacja w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność 41

Rozdział III. Podzamcze we Lwowie – przykład rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność miejską 53

3.1. Podstawowe informacje o obszarze i programie rewitalizacji 54

3.2. Pilotażowe wdrożenie założeń RLKS 59

Rozdział IV. LEADER i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność a innowacje społeczne na polskiej wsi 73

4.1. Innowacje społeczne w teorii i praktyce 73

4.2. Innowacje społeczne w dotychczasowej działalności lokalnych grup działania. Przykład grup z województwa lubelskiego 90

4.2.1. Słabe strony podejścia LEADER w Polsce 90

Metodologia badań własnych (problematyka badania, zastosowana metoda i techniki badawcze, charakterystyka przedmiotu badania) 92

4.2.3. Rezultaty badań własnych 100

Podsumowanie 111

Bibliografia 117

Spis tabel 123

Spis rysunków i fotografii 125

Aneks 129

Wykaz wykorzystanych lokalnych strategii rozwoju lokalnych grup działania 129

Wykaz wykorzystanych dokumentów strategicznych lokalnych grup działania na lata 2014–2020 131

projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Komisji Europejskiej dotyczący innowacji społecznych (edycja 2016) 135

Wykaz projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu „Innowacje Społeczne” 141

Kwestionariusz wywiadu z lokalnymi grupami działania 145