Helion


Szczegóły ebooka

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH

POLICJA JAKO INSTYTUCJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA OSÓB STARSZYCH


Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Informacje o tym, jak wypełnianie zadań Policji jest oceniane, przyczyni się do tworzenia takiego wizerunku Policji, aby odpowiadał na zapotrzebowanie mieszkańców społeczności lokalnych. Badania empiryczne były prowadzone na terenie miast aglomeracji śląskiej w 2016 roku. Realizowali je studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowanego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Powierzenie roli ankieterów studentom było celowym zabiegiem, nastawionym na wzrost poziomu wiedzy i uwrażliwienie jej na specyficzne problemy w zakresie kształtowania podstaw bezpieczeństwa publicznego w miejscach zamieszkania widziane z perspektywy osób starszych.

Wstęp.................................................................................................................................................7

Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka
I. Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym..................................11
1.1. Uwarunkowania demograficzne..........................................................................................11
1.2. Uwarunkowania prawne.......................................................................................................13
1.3. Uwarunkowania polityczne..................................................................................................14
1.4. Uwarunkowania społeczne...................................................................................................14
1.5. Uwarunkowania ekonomiczne.............................................................................................16
1.6. Poczucie bezpieczeństwa.......................................................................................................17

Andrzej Cichy
II. Istota bezpieczeństwa publicznego i zadania podmiotów je realizujących......................29
2.1. Bezpieczeństwo publiczne a Policja – zdefiniowanie i klasyfikacja pojęć......................29
2.2. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego................................................................31
2.3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.....................................................33
2.4. Administracja publiczna.......................................................................................................35
2.5. Geneza pojęcia „policja”........................................................................................................36
2.6. Pojęcie władzy – trójpodziału, administracji, w tym zespolonej.....................................37
2.7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego....................................................................39

Wacław Kubies
III. Identyfikacja zakresu zadań Policji w środowisku lokalnym............................................45

Anna Kmon
IV. Wizerunek Policji na podstawie wyników badań opinii publicznej.................................57
4.1. Wprowadzenie........................................................................................................................57
4.2. Wizerunek i jego determinanty............................................................................................57
4.3. Wizerunek Policji w świetle badań opinii publicznej........................................................58
4.4. Podsumowanie.......................................................................................................................71

Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka
V. Opinia osób starszych na temat funkcjonowania Policji w środowisku lokalnym..........73
5.1. Cel badań i opis zastosowanych narzędzi badawczych.....................................................73
5.2. Ogólna ocena pracy Policji przez respondentów...............................................................75
5.3. Charakter kontaktów respondentów z Policją....................................................................82
5.4. Poczucie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym............................................................99
5.5. Źródła informacji na temat pracy Policji.........................................................................111
5.6. Znajomość działalności prewencyjnej Policji..................................................................118
5.7. Wizerunek Policji w oczach respondentów.....................................................................121
5.8. Zakończenie.........................................................................................................................137

Anna Adamus-Matuszyńska
VI. Budowanie wizerunku Policji jako odpowiedź
na zidentyfikowane w badaniach potrzeby otoczenia...........................................................139
6.1. Wprowadzenie.....................................................................................................................139
6.2. Wizerunek – definicja.........................................................................................................141
6.3. Funkcje wizerunku..............................................................................................................142
6.4. Proces budowania wizerunku............................................................................................145
6.5. Instrumenty budowania wizerunku instytucji publicznej.............................................147
6.6. Wizerunek Policji w oczach osób 65+..............................................................................153

Literatura.....................................................................................................................................157
Spis rysunków.............................................................................................................................166
Spis tabel......................................................................................................................................167
Załącznik Kwestionariusz ankiety............................................................................................171